SINDHUDURG  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5207 849651 417332 432319 78.39 83.46 73.51 1036

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2015 897
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर 2014 895
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर 2013 895
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2012 895
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2011 895
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2010 897