SOLAPUR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
14895 4317756 2227852 2089904 67.41 74.12 60.26 938

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर 2014 789
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर 2013 748
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2012 745
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2011 748
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2010 750
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2009 751