THANE  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
9558 11060148 5865078 5195070 74.39 78.28 69.98 886

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे 2014 755
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे 2013 748
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2012 748
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2011 748
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2010 748
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2009 748
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2006-07 749