WASHIM  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5153 1197160 620302 576858 72.67 78.62 66.26 930

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम 2013 751
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम 2012 750
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम 2011 749
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम 2010 748
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम 2009 750