महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१९-२०

अनुक्रमाणिका

  विषय पृष्ठ क्रमांक
    राज्याचा संक्षीप्त आढावा
अ.   दृष्टीक्षेपात महाराष्ट्र
ब.   महाराष्ट्र व भारताची तुलनात्मक आकडेवारी
  राज्य अर्थव्यवस्था
  लोकसंख्या
  राज्य उत्पन्न
  किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
  लोकवित्त
  संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार
`   कृषि व संलग्न कार्ये
  उद्योग व सहकार
 पायाभूत सुविधा
  सामाजिक क्षेत्र
    व्याख्या सूची
    भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशांक
    महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१९-२० (संपुर्ण)