आमच्याविषयी

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ही राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकीय संस्था म्हणून कार्यरत असन संचालनालयास राज्यातील सांख्यिकीय बाबींसाठी "नोडल एजन्सी " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय बाबींसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकार मधील दुवा म्हणूनही हे संचालनालय काम पाहते.

ध्येय

परीणामकारक व कार्यक्षम निर्णय घेण्याकरीता सक्षम यंत्रणेची उभारणी

नविन संदेश
                                       अधिक नवीन संदेश
कार्यालयीन उपयोगासाठी लिंक

महत्वाचे निर्देशांक :

१) (i) स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (२०१७-१८) -पूर्वानुमानानुसार (₹ कोटी) १९,५९,९२० (ii) स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (२०१६-१७) (₹ कोटी) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार १८,२६,२९६ (iii) चालु (२०११-१२) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न (२०१६-१७) (₹ कोटी) ) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार २२,५७,०३२ | २) (i) स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न मूल्यवृद्धी (२०१७-१८) पूर्वानुमानानुसार (%) ७.३ (ii) स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी (२०१६-१७) (%) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार १० | 3) स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार क्षेत्रवार राज्य स्थूल मूल्य वृद्धिदर (%) (२०१६-१७) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार (i) कृषि व संलग्न कार्ये (-)२२.५ (ii) उद्योग ६.९ (iii) सेवा ९.६ | ४) क्षेत्रनिहाय स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि (२०१६-१७) - चालू किंमतीनुसार (₹ कोटी) -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार (i) कृषि व संलग्न कार्ये २,४०,८७४ (ii) उद्योग ६,२६,१९५ (iii) सेवा ११,०५,१४६ | ५) राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार टक्केवारी (२०१६-१७) - चालू किंमतीनुसार -पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार (i) कृषि व संलग्न कार्ये १२.२ (ii) उद्योग ३१.८ (iii) सेवा ५६.० | ६) दरडोई राज्य उत्पन्न (२०१६-१७) - चालू किंमतीनुसार (`)-पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार १,६५,४९१ | ७) साक्षरतेचे प्रमाण (%) (२०११) ( सात वर्षे व त्यावरील ) (i) पुरुष ८८.४ (ii) स्त्री ७५.९ (iii) एकूण ८२.३ | ८) जन्मदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (२०१६) १५.९ | ९) मृत्युदर (प्रति हजार लोकसंख्येमागे) (२०१६) ५.९ | १०) अर्भक मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्मामागे) (२०१६) १९ | ११) जन्माच्या वेळेची आयुर्मर्यादा (पुरुष) (२०११-१५) ७०.३ | १२) जन्माच्या वेळेची आयुर्मर्यादा (स्त्री) (२०११-१५) ७३.९ | १३) एकूण जनन दर (२०१६) १.८ | १४) माता मृत्यू प्रमाण (प्रति लाख प्रसुतीमागे) (२०११-१३) ६८ | १५) पिकांखालील स्थूल क्षेत्र (हजार हेक्टर) (२०१५-१६) २२,८६३ | १६) एकूण सिंचित क्षेत्राची पिकाखालील एकूण क्षेत्राशी टक्केवारी (२००९-१०) १७.९ | १७) तणृधान्ये उत्पादन (लाख टन) (२०१६-१७) – अंतिम अनुमान १२६.४६ | १८) कडधान्ये उत्पादन (लाख टन) (२०१६-१७) – अंतिम अनुमान ४५.८४ | 19) अन्नधान्ये उत्पादन (लाख टन) (२०१६-१७) – अंतिम अनुमान १७२.२९ | २०) पर्जन्य सन २०१७ मध्ये राज्यात सरासरीच्या तुलनेत ८४.३ टक्के पाऊस पडला | २१) विजेची स्थापित क्षमता दि. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी (मेगावॅट) ३५,४६८ | २२) वीज निर्मिती (२०१६-१७) (दशलक्ष युनिट्स) १,१५,०४६ | २३) सरासरी कमाल मागणी (२०१६-१७) (मेगावॅट) १६,९०३ | २४) सरासरी तुटीचे भारनियमन (२०१६-१७) (मेगावॅट) ३७ | २५) पारेषण हानी – महापारेषण (२०१६-१७) (%) ३.६३ | २६) वितरण हानी - महावितरण (२०१६-१७) (%) १४.७ | २७) महावितरणची वितरण हानी आणि तांत्रिक व व्यावसायिक (एटी ॲन्ड सी) हानी (२०१६-१७) (%) १८.९