1 कृषिक कार्य विषयक आकडेवारी संकलनासाठी पाहणी व इतर संबंधित अभ्यास पाहण्या करीता मर्यादीत निविदा
2 गट-अ अधिकाऱ्यांना यशदा या संस्थेकडे पदोन्नतीनंतरचा प्रशिक्षणाबाबत कार्यक्रम कालावधी - 1 ली बॅच- दि.23/10/2017 ते दि.06/11/2017 - यादी.
3 गट-अ अधिकाऱ्यांना यशदा या संस्थेकडे पदोन्नतीनंतरचा प्रशिक्षणाबाबत कार्यक्रम कालावधी - 2 री बॅच - दि. 08/11/2017 ते दि. 22/11/2017 यादी.
4 लिपिक टंकलेखक/अन्वेषक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-२०१७ बाबत
5 लिपिक टंकलेखक/अन्वेषक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-२०१७ बाबत – प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक.
6 सांख्यिकी सहायक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-2017 बाबत
7 चांदा ते बांदा प्रकल्पाची अंमलबजावणीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील प्रकल्प संचालक व प्रकल्प व्यवस्थापक (मूल्यमापन) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
8 कृषिक कार्य विषयक आकडेवारी संकलनासाठी पाहणी व इतर संबंधित अभ्यास पाहण्या करीता मर्यादीत निविदा. कृपया निविदा टॅब पहावा
9 संचालनालयातील दिनांक 31/03/2017 अखेरची पदांची माहिती-विवरणपत्र-१, सरळसेवा.
10 संचालनालयातील दिनांक 31/03/2017 अखेरची पदांची माहिती-विवरणपत्र-२, पदोन्नती.
11 वर्क ऑर्डर - स्वतंत्र गावठाण फिडर योजना व पायाभूत सुविधा विकास यामध्ये भांडवली गुंतवणूक
12 वाणिज्यिक निविदा - स्वतंत्र गावठाण फिडर योजना व पायाभूत सुविधा विकास यामध्ये भांडवली गुंतवणूक
13 वर्क ऑर्डर – ‘अनुसूचित जमातीकरिता स्वेच्छा संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या मूलभूत आश्रमशाळांकरिता सहायक अनुदान देणे’
14 वाणिज्यिक निविदा - ‘अनुसूचित जमातीकरिता स्वेच्छा संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या मूलभूत आश्रमशाळांकरिता सहायक अनुदान देणे’
15 भरती प्रक्रीया 2016 -17 - संशोधन सहायक / सांख्यिकी सहायक / अन्वेषक / लिपिक टंकलेखक संवर्गातील प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
16 लिपिक टंकलेखक पदाकरीता दि.१२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
17 अन्वेषक पदाकरीता दि.२१/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
18 सांख्यिकी सहायक पदाकरीता दि.२२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
19 संशोधन सहायक पदाकरीता दि.१२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
20 दिनांक 12, 21 व 22 जानेवारी, 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेतील संशोधन सहायक / सांख्यिकी सहायक / अन्वेषक / लिपिक टंकलेखक पदांकरीता प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी व उमेदवारांना सूचना (येथे क्लिक करा)
21 संचालनालयातील दिनांक 31/3/2014, दिनांक 31/3/2015 व दिनांक 31/3/2016 अखेरची पदांची माहिती-विवरणपत्र-२, पदोन्नती.
22 संचालनालयातील दिनांक 31/3/2014, दिनांक 31/3/2015 व दिनांक 31/3/2016 अखेरची पदांची माहिती-विवरणपत्र-१, सरळसेवा.
23 राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 74 वी फेरी, “सेवाक्षेत्राची पाहणी” (राज्य नमुना) करिता अधिसूचना
24 भरती जाहिरात दि.०५/११/२०१६ – भरावयाच्या पदांचे दि.११.१.२०१७ रोजीचे सुधारित विवरणपत्र.
25 भरती प्रक्रियेसाठी कॅव्हेट
26 सां.स. ते सं.स. पदोन्नती आदेश
27 लिपिक-टंकलेखक-अन्वेषक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-2016 निकाल
28 संशोधन सहायक पदावर पदोन्नतीचे आदेश
29 सांख्यिकी सहायक पदावर पदोन्नतीचे आदेश
30 महिला तक्रार निवारण समिती
31 शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्या समोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शूल्क माफ करणेबाबत
32 अहवाल - स्थानिक विकासासाठी मूलभूत सांख्यिकी (ग्रामीण) -११-०८-२०१५
33 अतिरिक्त कार्यभार परिपत्रक व प्रपत्र 'क'
34 मत्ता व दायित्वे घोषित करणे (परिपत्रक/ विवरणपत्रे)
35 शासन निर्णय : अधिकारी/कर्मचा-यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींध्ये सुधारणा
36 कार्यालयीन आदेश - आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ
37 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यासाठी एक्सेल फाईल डाऊनलोड करा
38 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यासंदर्भातील परिपत्रक व प्रपत्राचा नमुना
39 स्पर्धा परीक्षांच्या परवानगीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
40 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
41 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
42 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)
43 अनुकंपा प्रतिक्षासूची गट - ड