1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील प्रिंटरसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरवठा करण्यासाठी निविदा.' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा
2 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
3 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
4 लघुलेखक(उच्चश्रेणी) पदाची ज्येष्ठता सूची - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
5 संशोधन अधिकारी / सांख्य‍िकी अधिकारी गट- ब राजपत्रीत संवर्गाची दि. 01/01/2021 रोजीची तात्पुर्ती जेष्ठतासुची रद्द करणेबाबत. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
6 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्या संकेतस्थळे व प्रणाली यांचे Security Audit साठी cert-in नानीका सुचितील Security Audit संस्थांकडून दरपत्रक मागविणेबाबत – “निविदा” हा टॅब कृपया पहावा
7 उपसंचालक अधिकारी व संशोधन अधिकारी / सांख्य‍िकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची ( दि. 01/01/2021 तात्पुरते ) “सेवासंबंधी” हा टॅब कृपया पहावा
8 अर्थ व सांख्य‍िकी संचालनालय, मुंबई येथे नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी निविदा – हा टॅब कृपया पहावा
9 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक संवर्गाची कर्मचाऱ्याची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
10 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
11 श‍िपाई/वाहन चालक गट-ड ते ल‍िप‍िक-टंकलेखक, गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
12 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
13 गट-ड अनुकंपा न‍ियुक्तीचे कार्यालयीन आदेश. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
14 संशोधन सहायक पदाची दिनांक 01/01/2017 ते 01/01/2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
15 सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ बाबत ---- दिनांक 31_5_2021 रोजी गट-ब राजपत्रित संवर्गात समुपदेशाने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व दि.31-5-2021 रोजीची रिक्त पदांची स्थिती
16 सन 2020-21 चे कार्यमूल्यमापन अहवाल ल‍िह‍िण्याबाबत.
17 औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक पायाभूत वर्ष 2011-12
18 लिपीक-टंकलेखक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
19 कामाच्या ठ‍िकाणी मह‍िलांचा लैंग‍िक छळ (प्रतिबंध मनाई व न‍िवारण) अध‍िन‍ियम-2013.
20 उप संचालक अध‍िकारी पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
21 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट मराठी
22 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट इंग्रजी
23 सांख्यिकी सहायक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
24 IARNIW Announces its Annual Conference during 6-7 March, 2021
25 संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त). – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
26 पर‍िपत्रक – उच्च श‍िक्षणास प्रवेश घेण्यास परवानगी म‍िळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.
27 ल‍िपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
28 सांख्यिकी सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
29 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त गट 'ड' संवर्गाची कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
30 लघुलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
31 अन्वेषक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
32 संशोधन सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त)– १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१९. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
33 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) – वाहनचालक. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
34 पर‍िपत्रक - राजकीय दबाव आणण्यावर प्रत‍िबंध. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
35 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) - गट 'ड'. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
36 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ(10/20/30 वर्ष) - सांख्यिकी सहायक). 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
37 वार्ष‍िक अद्योग पाहणी सन 2019-20 (राज्य नमुना) करीता अध‍िसूचना
38 ल‍िप‍िक टंकलेखक पदी न‍ियुक्तीसाठी आर्हता प्राप्त गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
39 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक १७.०९.२०२० -“ संशोधन सहायक”. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
40 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक 15.07.2020 -“गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित)” अधिकारी. 'सेवासंबंधी हा टॅब कृपया पहावा'
41 नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी ई निविदा रद्द करणेबाबत. (निविदा क्रमांक :2020_DES_582181_1). 'निविदा' हा टॅब कृपया पहावा.
42 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
43 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
44 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
45 समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व सांख्यिकी सांचालनालयातील “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी - गट `ब` (राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२० बाबत नियोजन विभागाचे दि. 17/03/2020 चे परिपत्रक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
46 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट मराठी
47 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट इंग्रजी
48 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - राजपत्रित संवर्ग. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
49 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
50 अन्वेषक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1/1/2013 ते 1/1/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
51 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
52 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
53 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)