1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३ - प्रेस नोट मराठी
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३ - प्रेस नोट इंग्रजी
3 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील प्रिंटरसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरवठा करण्यासाठी निविदा
4 सहायक निवासी आयुक्त‍ (राजशिष्टाचार व सुरक्षा) या पदावर प्रतिनियुक्तीन नियुक्ती करण्याबाबत'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
5 राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा आयोजित करणेबाबत. दि.17 सप्टेंबर, 2022 ते दि. 02 ऑक्टोंबर, 2022 पर्यंत. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
6 संचालनालयातील नेटवर्क डिव्हाईसेस संधारण करार करण्यासाठी मूळ उत्पादक /पुरवठादार यांचेकडून मोहोरबंद निविदा
7 सर्वसाधारण बदल्या२०२२ बाबत ---- दिनांक ३१-५-२०२२ रोजी गट-ब राजपत्रित संवर्गात समुपदेशाने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व दि.३१-५-२०२२ रोजीची रिक्त पदांची स्थिती 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
8 गट-अ/ गट-ब (राजपत्रित)/ गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाबाबत (सुधारित) 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
9 “शासकीय वाहन विक्रीसाठी फेर-निविदा सूचना” कृपया निविदा टॅब पहावा.
10 गट-अ/ गट-ब (राजपत्रित)/ गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाबाबत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
11 मा.राज्यपालांचे सचिव कार्यालयातील संशोधन अधिकारी (वर्ग-2), वैधानिक विकास मंडळ हे पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. सेवासंबंधी हा टॅब कृपया पहावा.
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१-२२ - प्रेस नोट इंग्रजी
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१-२२ - प्रेस नोट मराठी
14 प्राध्यापक महालनोबीस राष्ट्रीय पुरस्कार- 2022 करिता नामांकने मागविण्याबाबत.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
15 संशोधन अधिकारी/ संख्यिकी अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गात सन २०१२ पदोन्नती नियमीत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
16 संशोधन अधिकारी/ संख्यिकी अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गात सन २०११ पदोन्नती नियमीत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
17 संशोधन अधिकारी/ संख्यिकी अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गात सन २०१०-११ पदोन्नती नियमीत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
18 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील प्रिंटरसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरवठा करण्यासाठी निविदा.' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा
19 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
20 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
21 लघुलेखक(उच्चश्रेणी) पदाची ज्येष्ठता सूची - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
22 संशोधन अधिकारी / सांख्य‍िकी अधिकारी गट- ब राजपत्रीत संवर्गाची दि. 01/01/2021 रोजीची तात्पुर्ती जेष्ठतासुची रद्द करणेबाबत. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
23 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्या संकेतस्थळे व प्रणाली यांचे Security Audit साठी cert-in नानीका सुचितील Security Audit संस्थांकडून दरपत्रक मागविणेबाबत – “निविदा” हा टॅब कृपया पहावा
24 उपसंचालक अधिकारी व संशोधन अधिकारी / सांख्य‍िकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची ( दि. 01/01/2021 तात्पुरते ) “सेवासंबंधी” हा टॅब कृपया पहावा
25 अर्थ व सांख्य‍िकी संचालनालय, मुंबई येथे नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी निविदा – हा टॅब कृपया पहावा
26 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक संवर्गाची कर्मचाऱ्याची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
27 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
28 श‍िपाई/वाहन चालक गट-ड ते ल‍िप‍िक-टंकलेखक, गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
29 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
30 गट-ड अनुकंपा न‍ियुक्तीचे कार्यालयीन आदेश. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
31 संशोधन सहायक पदाची दिनांक 01/01/2017 ते 01/01/2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
32 सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ बाबत ---- दिनांक 31_5_2021 रोजी गट-ब राजपत्रित संवर्गात समुपदेशाने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व दि.31-5-2021 रोजीची रिक्त पदांची स्थिती
33 सन 2020-21 चे कार्यमूल्यमापन अहवाल ल‍िह‍िण्याबाबत.
34 औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक पायाभूत वर्ष 2011-12
35 लिपीक-टंकलेखक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
36 कामाच्या ठ‍िकाणी मह‍िलांचा लैंग‍िक छळ (प्रतिबंध मनाई व न‍िवारण) अध‍िन‍ियम-2013.
37 उप संचालक अध‍िकारी पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
38 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट मराठी
39 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट इंग्रजी
40 सांख्यिकी सहायक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
41 IARNIW Announces its Annual Conference during 6-7 March, 2021
42 संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त). – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
43 पर‍िपत्रक – उच्च श‍िक्षणास प्रवेश घेण्यास परवानगी म‍िळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.
44 ल‍िपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
45 सांख्यिकी सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
46 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त गट 'ड' संवर्गाची कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
47 लघुलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
48 अन्वेषक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
49 संशोधन सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त)– १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१९. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
50 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) – वाहनचालक. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
51 पर‍िपत्रक - राजकीय दबाव आणण्यावर प्रत‍िबंध. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
52 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) - गट 'ड'. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
53 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ(10/20/30 वर्ष) - सांख्यिकी सहायक). 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
54 वार्ष‍िक अद्योग पाहणी सन 2019-20 (राज्य नमुना) करीता अध‍िसूचना
55 ल‍िप‍िक टंकलेखक पदी न‍ियुक्तीसाठी आर्हता प्राप्त गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
56 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक १७.०९.२०२० -“ संशोधन सहायक”. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
57 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक 15.07.2020 -“गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित)” अधिकारी. 'सेवासंबंधी हा टॅब कृपया पहावा'
58 नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी ई निविदा रद्द करणेबाबत. (निविदा क्रमांक :2020_DES_582181_1). 'निविदा' हा टॅब कृपया पहावा.
59 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
60 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
61 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
62 समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व सांख्यिकी सांचालनालयातील “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी - गट `ब` (राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२० बाबत नियोजन विभागाचे दि. 17/03/2020 चे परिपत्रक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
63 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट मराठी
64 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट इंग्रजी
65 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - राजपत्रित संवर्ग. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
66 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
67 अन्वेषक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1/1/2013 ते 1/1/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
68 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
69 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
70 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)