1 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक संवर्गाची कर्मचाऱ्याची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
2 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
3 श‍िपाई/वाहन चालक गट-ड ते ल‍िप‍िक-टंकलेखक, गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
4 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
5 गट-ड अनुकंपा न‍ियुक्तीचे कार्यालयीन आदेश. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
6 संशोधन सहायक पदाची दिनांक 01/01/2017 ते 01/01/2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
7 सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ बाबत ---- दिनांक 31_5_2021 रोजी गट-ब राजपत्रित संवर्गात समुपदेशाने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व दि.31-5-2021 रोजीची रिक्त पदांची स्थिती
8 सन 2020-21 चे कार्यमूल्यमापन अहवाल ल‍िह‍िण्याबाबत.
9 औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक पायाभूत वर्ष 2011-12
10 लिपीक-टंकलेखक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
11 कामाच्या ठ‍िकाणी मह‍िलांचा लैंग‍िक छळ (प्रतिबंध मनाई व न‍िवारण) अध‍िन‍ियम-2013.
12 उप संचालक अध‍िकारी पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट मराठी
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट इंग्रजी
15 सांख्यिकी सहायक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
16 IARNIW Announces its Annual Conference during 6-7 March, 2021
17 संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त). – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
18 पर‍िपत्रक – उच्च श‍िक्षणास प्रवेश घेण्यास परवानगी म‍िळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.
19 ल‍िपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
20 सांख्यिकी सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
21 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त गट 'ड' संवर्गाची कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
22 लघुलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
23 अन्वेषक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
24 संशोधन सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त)– १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१९. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
25 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) – वाहनचालक. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
26 पर‍िपत्रक - राजकीय दबाव आणण्यावर प्रत‍िबंध. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
27 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) - गट 'ड'. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
28 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ(10/20/30 वर्ष) - सांख्यिकी सहायक). 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
29 वार्ष‍िक अद्योग पाहणी सन 2019-20 (राज्य नमुना) करीता अध‍िसूचना
30 ल‍िप‍िक टंकलेखक पदी न‍ियुक्तीसाठी आर्हता प्राप्त गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
31 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक १७.०९.२०२० -“ संशोधन सहायक”. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
32 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक 15.07.2020 -“गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित)” अधिकारी. 'सेवासंबंधी हा टॅब कृपया पहावा'
33 नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी ई निविदा. (निविदा क्रमांक :2020_DES_590587_1). 'निविदा' हा टॅब कृपया पहावा.
34 नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी ई निविदा रद्द करणेबाबत. (निविदा क्रमांक :2020_DES_582181_1). 'निविदा' हा टॅब कृपया पहावा.
35 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
36 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
37 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
38 समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व सांख्यिकी सांचालनालयातील “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी - गट `ब` (राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२० बाबत नियोजन विभागाचे दि. 17/03/2020 चे परिपत्रक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
39 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट मराठी
40 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट इंग्रजी
41 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - राजपत्रित संवर्ग. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
42 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
43 अन्वेषक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1/1/2013 ते 1/1/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
44 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
45 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
46 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)