1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2018-19 प्रेस नोट
2 सांख्यिकी सहायक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-२०१८-अतिरिक्त सत्र निकाल
3 अन्वेषक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1/1/2013 ते 1/1/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
4 “साकव बांधकाम ”या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीची पुनर्निविदा ' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा.
5 लिपिक टंकलेखक/अन्वेषक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
6 सांख्यिकी सहायक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
7 इतर जिल्हे रस्ते विकास व मजबुतीकरण या योजनेच्या मूल्यमापन पाहणीकरिता पुनर्निविदा प्रसिध्द करण्याबाबत.' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा.
8 टोनर रिसायकलींगसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतची निविदा
9 सांख्यिकी सहायक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल
10 सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता ई-निविदा
11 चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी समन्वयक (मुल्यमापन) गट- ‘ब’ (राजपत्रित) हे पद भरण्याबाबत
12 आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाबाबतचे आदेशांसाठी ' सेवासंबंधी ' हा टॅब कृपया पहावा.
13 शुध्दीपत्रक 2 - ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणी ई-निविदेकरिता मुदतवाढ
14 ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता पूनर्निविदा सूचना
15 ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता पूनर्निविदा
16 संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची
17 राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 74 वी फेरी, “सेवाक्षेत्राची पाहणी” (राज्य नमुना) करिता अधिसूचना
18 सांख्यिकी सहायक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-२०१८-अतिरिक्त सत्र निकाल 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
19 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
20 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
21 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)