1 साकव बांधकाम
2 इतर जिल्हे रस्ते विकास व मजबूतीकरण
3 टोनर रिसायकलींगसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतची निविदा
4 सांख्यिकी सहायक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल
5 सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता ई-निविदा
6 चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी समन्वयक (मुल्यमापन) गट- ‘ब’ (राजपत्रित) हे पद भरण्याबाबत
7 आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाबाबतचे आदेशांसाठी ' सेवासंबंधी ' हा टॅब कृपया पहावा.
8 शुध्दीपत्रक 2 - ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणी ई-निविदेकरिता मुदतवाढ
9 ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता पूनर्निविदा सूचना
10 ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता पूनर्निविदा
11 संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची
12 राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 74 वी फेरी, “सेवाक्षेत्राची पाहणी” (राज्य नमुना) करिता अधिसूचना
13 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
14 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
15 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)