1 चांदा ते बांदा प्रकल्पासाठी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
2 नॉर्थ इस्टन कौन्सिल सेक्रेट्रीएट भारत सरकार शिलॉग या कार्यालयातील सांख्यिकीय अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
3 वर्क ऑर्डर - स्वतंत्र गावठाण फिडर योजना व पायाभूत सुविधा विकास यामध्ये भांडवली गुंतवणूक
4 वाणिज्यिक निविदा - स्वतंत्र गावठाण फिडर योजना व पायाभूत सुविधा विकास यामध्ये भांडवली गुंतवणूक
5 वर्क ऑर्डर – ‘अनुसूचित जमातीकरिता स्वेच्छा संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या मूलभूत आश्रमशाळांकरिता सहायक अनुदान देणे’
6 वाणिज्यिक निविदा - ‘अनुसूचित जमातीकरिता स्वेच्छा संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या मूलभूत आश्रमशाळांकरिता सहायक अनुदान देणे’
7 भरती प्रक्रीया 2016 -17 - संशोधन सहायक / सांख्यिकी सहायक / अन्वेषक / लिपिक टंकलेखक संवर्गातील प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
8 लिपिक टंकलेखक पदाकरीता दि.१२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
9 अन्वेषक पदाकरीता दि.२१/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
10 सांख्यिकी सहायक पदाकरीता दि.२२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
11 संशोधन सहायक पदाकरीता दि.१२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
12 दिनांक 12, 21 व 22 जानेवारी, 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेतील संशोधन सहायक / सांख्यिकी सहायक / अन्वेषक / लिपिक टंकलेखक पदांकरीता प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी व उमेदवारांना सूचना (येथे क्लिक करा)
13 संचालनालयातील दिनांक 31/3/2014, दिनांक 31/3/2015 व दिनांक 31/3/2016 अखेरची पदांची माहिती-विवरणपत्र-२, पदोन्नती.
14 संचालनालयातील दिनांक 31/3/2014, दिनांक 31/3/2015 व दिनांक 31/3/2016 अखेरची पदांची माहिती-विवरणपत्र-१, सरळसेवा.
15 राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 74 वी फेरी, “सेवाक्षेत्राची पाहणी” (राज्य नमुना) करिता अधिसूचना
16 भरती जाहिरात दि.०५/११/२०१६ – भरावयाच्या पदांचे दि.११.१.२०१७ रोजीचे सुधारित विवरणपत्र.
17 भरती प्रक्रियेसाठी कॅव्हेट
18 नॉर्थ इस्टर्न कौन्सिल सेक्रेट्रीएट, भारत सरकार, शिलाँग या कार्यालयातील सहायक संशोधन अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
19 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यटन संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक व उपसंचालक ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
20 सां.स. ते सं.स. पदोन्नती आदेश
21 लिपिक-टंकलेखक-अन्वेषक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-2016 निकाल
22 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम - फेलोंनी व मेंटोरने भरून द्यावयाचे प्रपत्र
23 फेलोंकरिता सर्वसाधारण सूचना
24 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१६ अंतर्गत निवड झालेल्या फेलोंनी भरून द्यावयाचे प्रपत्र
25 संशोधन सहायक पदावर पदोन्नतीचे आदेश
26 सांख्यिकी सहायक पदावर पदोन्नतीचे आदेश
27 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम- २०१६
28 महिला तक्रार निवारण समिती
29 शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्या समोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शूल्क माफ करणेबाबत
30 अहवाल - स्थानिक विकासासाठी मूलभूत सांख्यिकी (ग्रामीण) -११-०८-२०१५
31 अतिरिक्त कार्यभार परिपत्रक व प्रपत्र 'क'
32 मत्ता व दायित्वे घोषित करणे (परिपत्रक/ विवरणपत्रे)
33 शासन निर्णय : अधिकारी/कर्मचा-यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींध्ये सुधारणा
34 कार्यालयीन आदेश - आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ
35 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यासाठी एक्सेल फाईल डाऊनलोड करा
36 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यासंदर्भातील परिपत्रक व प्रपत्राचा नमुना
37 स्पर्धा परीक्षांच्या परवानगीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
38 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
39 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
40 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)
41 अनुकंपा प्रतिक्षासूची गट - ड