1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४ - प्रेस नोट इंग्रजी
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४ - प्रेस नोट मराठी
3 समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 2024 बाबत. 17/05/2024
4 सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) नियुक्ती आदेश दिनांक 12/03/2024
5 अन्वेषक गट-क नियुक्ती आदेश दिनांक 12/03/2024
6 सांख्यिकी सहायक गट – क नियुक्ती आदेश दिनांक 12/03/2024
7 कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आय. बी. पी. एस. कडून प्राप्त यादी - अन्वेषक
8 कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आय. बी. पी. एस. कडून प्राप्त यादी - सांख्यिकी सहायक
9 कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आय. बी. पी. एस. कडून प्राप्त यादी - सहायक संशोधन अधिकारी
10 दिनांक 19 व 20 ऑक्टोबर, 2023 रोजी झालेल्या परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांचे तपशिलवार गुण आय. बी. पी. एस. सर्व्हर वरून पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.
11 सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) 2023 या पदाकरिता परिक्षेत मिळालेले गुण
12 सांख्यिकी सहाय्यक गट क 2023 या पदाकरिता परिक्षेत मिळालेले गुण
13 अन्वेषक गट क 2023 या पदाकरिता परिक्षेत मिळालेले गुण
14 सांख्यिकी सहाय्यक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
15 अन्वेषक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
16 सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
17 सांख्यिकी सहाय्यक ते सहाय्यक संशोधन अधिकारी पदोन्नती आदेश - दिनांक 29 डिसेंबर 2023
18 अर्थ व सांख्य‍िकी संचालनालय, मुंबई येथे नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी निविदा-२०२३ ' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा.
19 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय भरती प्रक्रिया-२०२३ ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
20 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नामनिर्देशन भरती प्रक्रिया, 2023 – सहायक संशोधन अधिकारी, गट – ब (अराजपत्रित), सांख्यिकी सहायक व अन्वेषक, गट – क संवर्गातील नामनिर्देशन कोट्यातील पदांवर भरती करण्यासाठी घेण्यात येणा-या परीक्षेचे वेळापत्रक
21 अर्थ व सांख्य‍िकी संचालनालय, मुंबई येथे नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी निविदा-२०२३
22 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३ - प्रेस नोट मराठी
23 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३ - प्रेस नोट इंग्रजी
24 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील प्रिंटरसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरवठा करण्यासाठी निविदा
25 सहायक निवासी आयुक्त‍ (राजशिष्टाचार व सुरक्षा) या पदावर प्रतिनियुक्तीन नियुक्ती करण्याबाबत'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
26 राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा आयोजित करणेबाबत. दि.17 सप्टेंबर, 2022 ते दि. 02 ऑक्टोंबर, 2022 पर्यंत. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
27 संचालनालयातील नेटवर्क डिव्हाईसेस संधारण करार करण्यासाठी मूळ उत्पादक /पुरवठादार यांचेकडून मोहोरबंद निविदा
28 सर्वसाधारण बदल्या२०२२ बाबत ---- दिनांक ३१-५-२०२२ रोजी गट-ब राजपत्रित संवर्गात समुपदेशाने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व दि.३१-५-२०२२ रोजीची रिक्त पदांची स्थिती 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
29 गट-अ/ गट-ब (राजपत्रित)/ गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाबाबत (सुधारित) 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
30 “शासकीय वाहन विक्रीसाठी फेर-निविदा सूचना” कृपया निविदा टॅब पहावा.
31 गट-अ/ गट-ब (राजपत्रित)/ गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाबाबत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
32 मा.राज्यपालांचे सचिव कार्यालयातील संशोधन अधिकारी (वर्ग-2), वैधानिक विकास मंडळ हे पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. सेवासंबंधी हा टॅब कृपया पहावा.
33 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१-२२ - प्रेस नोट इंग्रजी
34 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१-२२ - प्रेस नोट मराठी
35 प्राध्यापक महालनोबीस राष्ट्रीय पुरस्कार- 2022 करिता नामांकने मागविण्याबाबत.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
36 संशोधन अधिकारी/ संख्यिकी अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गात सन २०१२ पदोन्नती नियमीत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
37 संशोधन अधिकारी/ संख्यिकी अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गात सन २०११ पदोन्नती नियमीत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
38 संशोधन अधिकारी/ संख्यिकी अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गात सन २०१०-११ पदोन्नती नियमीत 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
39 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील प्रिंटरसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरवठा करण्यासाठी निविदा.' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा
40 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
41 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
42 लघुलेखक(उच्चश्रेणी) पदाची ज्येष्ठता सूची - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
43 संशोधन अधिकारी / सांख्य‍िकी अधिकारी गट- ब राजपत्रीत संवर्गाची दि. 01/01/2021 रोजीची तात्पुर्ती जेष्ठतासुची रद्द करणेबाबत. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
44 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्या संकेतस्थळे व प्रणाली यांचे Security Audit साठी cert-in नानीका सुचितील Security Audit संस्थांकडून दरपत्रक मागविणेबाबत – “निविदा” हा टॅब कृपया पहावा
45 उपसंचालक अधिकारी व संशोधन अधिकारी / सांख्य‍िकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची ( दि. 01/01/2021 तात्पुरते ) “सेवासंबंधी” हा टॅब कृपया पहावा
46 अर्थ व सांख्य‍िकी संचालनालय, मुंबई येथे नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी निविदा – हा टॅब कृपया पहावा
47 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक संवर्गाची कर्मचाऱ्याची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
48 ल‍िप‍िक टंकलेखक/अन्वेषक ते सांख्यिकी सहायक गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
49 श‍िपाई/वाहन चालक गट-ड ते ल‍िप‍िक-टंकलेखक, गट-क पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
50 सांख्यिकी सहायक ते संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती - 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
51 गट-ड अनुकंपा न‍ियुक्तीचे कार्यालयीन आदेश. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
52 संशोधन सहायक पदाची दिनांक 01/01/2017 ते 01/01/2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
53 सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ बाबत ---- दिनांक 31_5_2021 रोजी गट-ब राजपत्रित संवर्गात समुपदेशाने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व दि.31-5-2021 रोजीची रिक्त पदांची स्थिती
54 सन 2020-21 चे कार्यमूल्यमापन अहवाल ल‍िह‍िण्याबाबत.
55 औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक पायाभूत वर्ष 2011-12
56 लिपीक-टंकलेखक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
57 कामाच्या ठ‍िकाणी मह‍िलांचा लैंग‍िक छळ (प्रतिबंध मनाई व न‍िवारण) अध‍िन‍ियम-2013.
58 उप संचालक अध‍िकारी पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
59 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट मराठी
60 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२०-२१ - प्रेस नोट इंग्रजी
61 सांख्यिकी सहायक पदाची अंत‍िम ज्येष्ठता सूची - ‘सेवासंबंधी’ हा टॅब कृपया पहावा.
62 IARNIW Announces its Annual Conference during 6-7 March, 2021
63 संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त). – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
64 पर‍िपत्रक – उच्च श‍िक्षणास प्रवेश घेण्यास परवानगी म‍िळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.
65 ल‍िपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
66 सांख्यिकी सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची – (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त) – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
67 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त गट 'ड' संवर्गाची कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
68 लघुलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
69 अन्वेषक पदाची ज्येष्ठता सूची – ‘सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
70 संशोधन सहायक पदाची ज्येष्ठता सूची (तात्पुरते अत‍िर‍िक्त)– १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१९. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
71 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) – वाहनचालक. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
72 पर‍िपत्रक - राजकीय दबाव आणण्यावर प्रत‍िबंध. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
73 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ (10/20/30 वर्ष) - गट 'ड'. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
74 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला,दुसरा व तिसरा लाभ(10/20/30 वर्ष) - सांख्यिकी सहायक). 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
75 वार्ष‍िक अद्योग पाहणी सन 2019-20 (राज्य नमुना) करीता अध‍िसूचना
76 ल‍िप‍िक टंकलेखक पदी न‍ियुक्तीसाठी आर्हता प्राप्त गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
77 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक १७.०९.२०२० -“ संशोधन सहायक”. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
78 आदेश - आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा व तिसरा लाभ दिनांक 15.07.2020 -“गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित)” अधिकारी. 'सेवासंबंधी हा टॅब कृपया पहावा'
79 नेटवर्क डिव्हाइसेसच्या सक्रिय घटकांच्या व्यापक देखभालीसाठी ई निविदा रद्द करणेबाबत. (निविदा क्रमांक :2020_DES_582181_1). 'निविदा' हा टॅब कृपया पहावा.
80 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा पहिला लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
81 आदेश – आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ – संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
82 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - संशोधन सहायक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
83 समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व सांख्यिकी सांचालनालयातील “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी - गट `ब` (राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२० बाबत नियोजन विभागाचे दि. 17/03/2020 चे परिपत्रक. सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा'
84 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट मराठी
85 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20 - प्रेस नोट इंग्रजी
86 आदेश - सुधारीत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ (10/20/30 वर्ष) - राजपत्रित संवर्ग. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
87 लिपिक टंकलेखक पदी नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त वाहन चालक कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
88 अन्वेषक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1/1/2013 ते 1/1/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची.'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा
89 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
90 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
91 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)