सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2023-24 (भाग-2) मराठी 2023-24 909
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 908
3 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 854
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2023 8
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2023 21
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2023 11
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2023 26
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धाराशिव मराठी 2023 18
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2023 8
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2023 13
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 873
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 131
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2023 106
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2023 36
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2023 32
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2023 33
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,अमरावती मराठी 2023 17
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2023 35
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 11
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 858
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 28
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 29
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 38
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 29
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 47
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2023 51
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 28
28 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 152
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 32
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 36
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 30
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 38
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 32
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2023 14
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2023 11
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2023 18
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2023 18
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2023 17
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2023 13
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2023 9
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2023 19
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2023 9
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 28
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 29
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 42
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 28
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 28
48 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 51
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 28
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 29
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 29
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 28
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 29
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 28
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 30
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 28
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 29
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 29
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 28
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 30
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 31
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 28
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 29
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2022 33
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2022 28
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2022 28
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2022 37
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2022 34
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2022 29
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2022 33
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदीया मराठी 2022 29
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2022 34
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगांव मराठी 2022 34
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2022 29
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2022 30
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2022 33
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2022 32
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2022 30
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2022 33
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2022 30
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2022 31
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2022 36
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2022 30
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2022 28
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2022 29
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2022 31
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2022 30
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2022 29
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 28
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,भंडारा मराठी 2022 29
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,मुंबई शहर मराठी 2022 29
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,रत्नागिरी मराठी 2022 29
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2022 32
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2022 29
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 28
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2022 30
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2022 29
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2022 32
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 28
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2022 28
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 29
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 30
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 30
104 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 30
105 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 57
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 28
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 29
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 28
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2021 28
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 28
111 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 45
112 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 29
113 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2021 42
114 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2020-21 52
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 28
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 28
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 28
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 28
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 28
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 28
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 28
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 28
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 28
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 28
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 29
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 29
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 28
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 30
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 29
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 28
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 29
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 28
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 29
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 28
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 28
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 28
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 28
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 28
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 30
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 28
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 28
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 28
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 28
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 29
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 28
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 28
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 28
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 28
149 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 41
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 28
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 28
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 28
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 28
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 30
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 29
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 30
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 28
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 28
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 28
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 28
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 28
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 28
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 28
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 28
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 28
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 28
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 30
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 28
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 29
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 29
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 30
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 29
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 29
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 29
175 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2019-20 28
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 29
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 29
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 28
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 28
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 28
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 28
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 28
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 28
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 28
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 29
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 28
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 30
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 29
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 29
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 29
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 28
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 28
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 28
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 28
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 28
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 28
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 28
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 28
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 28
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 29
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 28
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 28
203 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 40
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 28
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 28
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 28
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 28
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 28
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 29
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 28
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 29
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 28
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 29
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 28
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 28
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 28
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 28
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 28
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 28
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 28
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 28
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 28
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 28
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 29
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 29
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 28
227 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 28
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 29
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 28
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 28
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 28
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 28
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 31
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 28
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 28
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 28
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 28
238 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 57
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 28
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 28
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 28
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 28
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 28
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 28
245 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 29
246 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 28
247 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 45
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 28
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 28
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 28
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 31
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 28
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 28
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 28
255 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 40
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 28
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 28
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 28
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 28
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 28
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 30
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 29
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 28
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 28
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 28
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 28
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 29
268 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 32
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 28
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 28
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 30
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 28
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 28
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 28
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 29
276 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 28
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 28
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 28
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 28
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 31
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 28
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 28
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 28
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 28
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 28
286 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 28
287 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 28
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 28
289 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 28
290 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 28
291 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 28
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 30
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 28
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 28
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 31
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 30
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 28
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 30
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 28
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 32
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 28
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 28
303 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 29
304 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 28
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 28
306 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 28
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 29
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 30
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 28
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 29
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 29
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 28
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 29
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 28
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 27
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 28
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 27
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 27
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 27
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 27
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 27
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 27
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 27
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 27
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 27
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 850
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 27
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 28
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 29
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 28
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 27
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 27
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 27
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 29
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 27
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 27
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 27
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 28
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 27
340 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 28
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 27
342 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 27
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 27
344 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 27
345 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 27
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 27
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 28
348 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 27
349 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 27
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 27
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 28
352 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 27
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 27
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 28
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 27
356 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 27
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 28
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 29
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 28
360 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 27
361 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 28
362 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 27
363 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 27
364 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 27
365 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 27
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 27
367 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 38
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 28
369 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 27
370 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 28
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 27
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 27
373 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 28
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 27
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 27
376 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 27
377 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 27
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 27
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 27
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 27
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 27
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 27
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 27
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 28
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 28
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 27
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 29
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 30
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 28
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 27
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 27
392 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 30
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 27
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 27
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 27
396 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 28
397 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 27
398 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 27
399 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 27
400 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 27
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 27
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 27
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 28
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 28
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 27
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 27
407 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 27
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 27
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 29
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 27
411 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 27
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 28
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 27
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 27
415 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 27
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 27
417 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 27
418 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 27
419 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 27
420 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 36
421 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 27
422 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 27
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 28
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 27
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 28
426 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 27
427 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 27
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 27
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 27
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 27
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 27
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 28
433 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 28
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 29
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 28
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 27
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 27
438 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 27
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 27
440 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 27
441 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 27
442 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 27
443 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 27
444 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 27
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 27
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 27
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 27
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 27
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 28
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 27
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 28
452 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 29
453 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 28
454 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 27
455 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 27
456 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 27
457 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 27
458 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 27
459 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 27
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 27
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 28
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 27
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 28
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 29
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 27
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 27
467 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 36
468 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 27
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 27
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 27
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 28
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 27
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 27
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 27
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 27
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 28
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 27
478 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 29
479 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 33
480 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 27
481 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 27
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 27
483 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 27
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 28
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 28
486 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 27
487 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 28
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 27
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 28
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 27
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 27
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 27
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 27
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 27
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 27
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 27
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 27
498 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 27
499 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 27
500 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 27
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 27
502 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 27
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 28
504 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 27
505 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 27
506 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 28
507 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 27
508 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 28
509 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 27
510 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 28
511 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 27
512 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 27
513 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 27
514 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 27
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 27
516 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 27
517 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 27
518 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 37
519 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 27
520 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 27
521 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 27
522 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 27
523 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 27
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 27
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 29
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 28
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 27
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 28
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 27
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 27
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 28
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 28
533 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 27
534 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 28
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 27
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 27
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 27
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 29
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 27
540 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 28
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 27
542 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 31
543 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 27
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 27
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 28
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 28
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 27
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 27
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 27
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 28
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 27
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 27
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 27
554 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 27
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 28
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 28
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 27
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 28
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 27
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 27
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 29
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 27
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 27
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 27
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 27
566 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 27
567 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 28
568 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 36
569 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 28
570 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 28
571 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 28
572 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 28
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 27
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 27
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 27
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 27
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 27
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 27
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 28
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 27
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 27
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 28
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 27
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 27
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 27
586 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 27
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 27
588 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 27
589 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 27
590 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 28
591 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 27
592 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 27
593 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 28
594 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014