सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 4137
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 177
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 134
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 312
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 73
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1405
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 134
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1460
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1425
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1523
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1409
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 38
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 25
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 137
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 29
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 7
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 14
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 11
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 16
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 12
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1407
22 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 235
23 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1441
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1403
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1464
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1438
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1406
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1446
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1406
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1447
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1405
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1467
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1407
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 50
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 45
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 42
37 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1812
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1434
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1403
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1448
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1408
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1584
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1496
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 86
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 115
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 159
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 123
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1501
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1432
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1430
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1454
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1441
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1422
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1434
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1442
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1452
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1426
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1433
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1401
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1429
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1456
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1459
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1450
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1422
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1438
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1421
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1433
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1413
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1414
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1431
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1461
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1431
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1450
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1439
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1399
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1423
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1425
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1401
80 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1542
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1458
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1422
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1421
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1570
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1445
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1400
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1419
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1448
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1485
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1461
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1455
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1398
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1426
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1423
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1404
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1433
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1420
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1401
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1421
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1428
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1400
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1416
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1400
104 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1557
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1420
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1398
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1435
108 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1754
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1399
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1408
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1400
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1402
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1402
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1402
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1455
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1402
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1405
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1402
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1400
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1411
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1402
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1403
123 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 1562
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1408
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1409
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1406
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1403
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1406
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1403
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1400
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1409
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1411
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1408
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1405
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1413
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1409
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1405
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1402
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1413
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1420
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1407
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1403
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1403
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1403
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1404
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1403
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1403
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1400
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1410
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1399
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1398
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1398
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1402
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1407
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1403
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1412
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1398
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1408
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1409
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1399
164 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1487
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1399
166 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1421
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1402
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1405
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1407
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1413
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 19
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1403
173 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1629
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1399
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1402
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1402
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1403
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1401
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1404
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1404
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1398
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1398
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1398
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1398
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1400
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1401
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1400
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1403
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1398
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1403
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1401
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1402
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1401
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1399
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1401
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1398
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1405
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
204 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1481
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1398
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1401
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1399
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1398
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1400
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1402
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1407
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1401
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1443
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1400
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1399
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1406
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1402
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1401
220 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1401
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1405
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1401
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1401
224 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1412
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1407
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1405
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1403
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1400
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1400
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1402
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1404
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1400
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1403
234 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1421
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1400
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1402
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1401
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1403
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1400
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1406
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1408
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1399
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1399
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1409
245 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1412
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1428
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1414
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1403
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1399
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1399
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1400
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1399
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1400
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1400
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1399
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1400
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1398
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1398
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1403
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1401
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1400
262 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1413
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1404
264 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1415
265 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1421
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1399
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1399
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1398
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1399
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1421
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1418
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1419
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1426
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1419
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1402
277 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1401
279 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
280 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1398
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1401
282 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1400
283 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1401
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
285 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1400
286 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1400
287 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1400
288 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1400
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1401
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1401
291 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
292 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
293 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1476
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
296 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1399
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
299 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 1588
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1401
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1398
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1398
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1400
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1401
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1401
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1398
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1402
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1401
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1402
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1398
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1400
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1402
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1401
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1400
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1402
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1398
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1401
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1400
323 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
324 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1407
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1399
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1400
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1399
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1406
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1398
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1411
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1422
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1398
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1407
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1401
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1408
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1399
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1403
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1419
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1404
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1400
343 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1400
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
345 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1399
348 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1406
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1440
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1410
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1416
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1404
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1421
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1451
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1431
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1399
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1399
358 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1460
359 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1408
360 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1450
361 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1402
362 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
363 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
364 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
365 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1403
366 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1399
367 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1402
369 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1399
370 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1403
371 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1404
372 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1413
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1412
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1399
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1400
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1403
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1412
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1402
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1411
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1408
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1411
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1399
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1414
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1429
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1403
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1402
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1398
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1399
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1402
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1398
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1399
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1401
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1415
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1405
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1399
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1398
399 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1406
400 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1404
401 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1406
402 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1401
403 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1401
404 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1401
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1402
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1400
409 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1398
410 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1398
411 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1398
412 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1399
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1408
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1430
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1429
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1409
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1437
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1402
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1404
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1412
421 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1409
422 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1416
423 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1412
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1400
425 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1455
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1405
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1402
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1403
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1402
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1399
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1405
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1404
433 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1405
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1403
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1400
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1409
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1398
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1405
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1399
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1399
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1400
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1402
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1405
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1401
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1408
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1403
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1400
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1406
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1408
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1402
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1405
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1399
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1401
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1400
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1398
456 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1407
457 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1401
458 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
459 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1402
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1400
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1403
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1401
464 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1401
465 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1400
466 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1402
467 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1401
468 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1401
469 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1400
471 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1399
472 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
473 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1403
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1406
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1403
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1399
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1403
479 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1398
480 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1399
481 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1401
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1400
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1407
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1403
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1404
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1401
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1405
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1398
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1398
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1401
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1403
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1400
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1399
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1402
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1404
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1406
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1400
498 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1409
499 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1406
500 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1413
501 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1399
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1400
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1403
504 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1399
505 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1402
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1410
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1401
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1404
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1399
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1399
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1409
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1405
513 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1452
514 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1402
516 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1401
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1398
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1401
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1399
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1404
521 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1400
522 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1401
523 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
524 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1400
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1398
526 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1400
527 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1398
528 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1401
529 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1398
530 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1401
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1402
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1399
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1405
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1401
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1404
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1405
537 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1404
538 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1421
539 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1399
540 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
541 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1398
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1407
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1401
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1403
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1403
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1402
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1402
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1404
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1404
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1404
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1401
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1401
553 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1399
554 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 1400
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1399
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 1403
558 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1403
559 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1415
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 1401
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 1404
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 1399
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1401
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1398
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1399
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1400
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 1401
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1398
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 1401
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1404
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1403
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 1401
573 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1411
574 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1402
575 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1398
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1402
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1400
578 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1443
579 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1398
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
581 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1399
582 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1404
583 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1398
584 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1401
585 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1398
586 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1399
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1399
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 1406
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1401
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1406
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1400
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1398
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 1401
594 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1399
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 1402
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 1399
597 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 1409
598 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1407
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 1407
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 1402
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 1405
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 1403
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 1401
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 1400
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 1400
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 1401
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 1400
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 1400
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 1402
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 1401
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 1399
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 1398
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 1398
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 1399
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 1409
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 1399
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 1412
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 1399
619 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 1410
620 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1398
621 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1398
622 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1444
623 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1405
624 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1402