सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 340
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 2828
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 158
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 127
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 148
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 391
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 272
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 153
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 28
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 237
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 58
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 18
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 20
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 36
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 32
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 81
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 52
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 64
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 211
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 101
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 111
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 89
23 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 7817
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 225
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 204
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 176
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 189
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 198
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 243
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 98
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 125
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 132
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 248
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 203
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 527
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 156
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 954
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 476
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 550
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 74
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 103
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 95
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 152
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 239
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 66
46 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 152
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 84
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 127
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 56
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 37
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 57
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 57
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 78
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 63
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 246
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 263
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 272
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 174
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 392
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 123
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 83
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 27
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 60
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 48
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 58
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 39
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 33
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1437
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 307
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1423
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 104
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 120
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 104
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 88
75 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2556
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1423
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1644
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1578
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1448
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1561
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 84
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 57
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 60
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 68
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 47
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 35
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 28
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 450
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 330
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 265
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 101
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 128
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 94
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1423
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 94
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 93
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 280
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 94
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 91
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 93
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 132
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 226
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 84
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1439
105 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 825
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 107
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 17
108 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1522
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1417
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1589
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 172
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 127
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 92
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1519
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1411
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1533
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1412
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1536
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1527
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1417
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1554
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1427
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1766
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1631
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 249
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1596
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1530
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1487
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1407
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1482
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1482
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1415
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1516
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1463
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1498
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1499
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1490
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1441
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1463
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1463
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1492
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1448
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1446
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1413
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1449
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1502
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1478
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1538
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1433
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1458
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1437
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1448
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1430
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1430
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1450
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1528
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1448
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1521
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1454
160 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 73
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 20
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 77
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1405
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1470
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1479
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1410
168 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1619
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1505
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 23
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1459
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1464
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1720
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1497
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1407
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1485
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1511
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1587
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1461
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1407
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1470
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1410
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1461
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1509
186 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1912
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1471
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1401
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1489
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1416
191 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2690
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1429
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 26
194 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 153
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1416
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1421
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1409
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1412
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1419
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1417
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1496
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1409
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1419
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1417
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1407
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1445
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1410
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1415
209 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 1977
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1415
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1425
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1413
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1451
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1411
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1402
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1405
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1409
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1416
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1421
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1418
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1426
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1445
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1445
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1420
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1410
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1424
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1413
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1405
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1451
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1453
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1437
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1403
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1439
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1432
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
236 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1403
237 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1722
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1401
239 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1463
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1424
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1422
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1421
243 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1403
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1399
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1442
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1434
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1415
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1414
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1448
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1469
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1434
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1420
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1423
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1435
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 64
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1410
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1431
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1430
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1402
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1430
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1413
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1416
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1410
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1407
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1409
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1403
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1416
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1400
269 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1503
270 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2165
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1404
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1440
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1405
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1433
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1430
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1436
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1442
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1418
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1404
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1403
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1407
283 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1680
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1407
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1409
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1408
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1401
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1408
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1418
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1422
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1412
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1461
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1406
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1413
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1492
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1436
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1402
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1437
299 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1434
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1420
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1415
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1432
303 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1441
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1417
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1413
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1407
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1405
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1403
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1411
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1428
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1407
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1416
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1413
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1403
315 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1400
316 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1399
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1403
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1402
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1405
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1430
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1403
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1402
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1424
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1419
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1425
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1421
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1424
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1416
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1425
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1424
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1424
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
334 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1400
335 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1649
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
338 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
339 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1402
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1403
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1402
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1401
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1409
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1482
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1497
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1484
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1489
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1460
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1416
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1427
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1402
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1405
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1414
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1418
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1422
357 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1467
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1410
359 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1471
360 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1462
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1404
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1417
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1411
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1411
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1407
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1434
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1418
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1403
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1408
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1421
371 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1433
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1471
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1446
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1411
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1412
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1402
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1411
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1407
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1402
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1412
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1407
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1407
383 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1586
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1413
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1418
386 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1425
387 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1413
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1410
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1405
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1408
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1404
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1403
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1408
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1418
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1402
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1410
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1406
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1418
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1405
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1411
401 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1420
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1406
403 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2057
404 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1404
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1417
406 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
407 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1402
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1427
409 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1440
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1543
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1439
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1446
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1425
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1508
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1609
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1520
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1405
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1408
419 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1406
420 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1421
421 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
422 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
423 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1402
424 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1400
425 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1422
426 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1419
427 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1405
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1422
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1414
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1423
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1411
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1473
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1488
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1409
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1450
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1414
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1451
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1411
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1419
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1499
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1423
442 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
443 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1425
444 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1402
445 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1580
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1437
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1560
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1505
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1429
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1554
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1420
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1421
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1443
454 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1433
455 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1468
456 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1440
457 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1414
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1415
459 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1404
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1412
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1415
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1420
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1414
464 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
465 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1403
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1449
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1486
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1411
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1403
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1409
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1464
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1415
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1459
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1425
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1430
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1409
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1429
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1479
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1417
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1428
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1405
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1410
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1409
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1407
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1412
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1414
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1495
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1436
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1410
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1405
491 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1421
492 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1417
493 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1415
494 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
495 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1400
496 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
497 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1423
498 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1407
499 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
500 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1421
501 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1410
502 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1416
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1424
504 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1403
505 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1417
506 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1407
507 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1447
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1413
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1408
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1435
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1424
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1414
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1427
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1403
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1424
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1412
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1402
518 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1432
519 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1417
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1416
521 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1578
522 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1428
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1418
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1417
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1414
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1408
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1415
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1426
529 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1423
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1429
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1403
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1441
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1402
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1411
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1404
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1401
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1406
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1415
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1420
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1416
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1431
542 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1410
543 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1417
544 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1416
545 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1415
546 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1418
547 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1414
548 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1414
549 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1412
550 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1415
551 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1414
552 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1412
553 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1413
554 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1413
555 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1403
556 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
557 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1401
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1415
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1424
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1412
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1405
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1405
563 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1423
564 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1405
565 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1404
566 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1406
567 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1410
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1404
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1423
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1414
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1425
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1419
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1431
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1408
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1407
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1411
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1413
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1407
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1414
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1411
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1408
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1438
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1408
584 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1454
585 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1406
586 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1404
587 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1414
588 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1406
589 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1413
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1441
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1428
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1416
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1420
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1413
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1436
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1425
597 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1566
598 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1400
599 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1418
600 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1414
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1404
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1407
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1405
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1415
605 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1411
606 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1415
607 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1403
608 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1415
609 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1410
610 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1412
611 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1404
612 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1411
613 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1401
614 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1415
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1410
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1405
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1420
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1415
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1416
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1421
621 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1421
622 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1470
623 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1402
624 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे नि