सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 4948
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 241
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 35
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 486
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 256
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 96
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1960
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 197
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1524
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1477
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1430
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1537
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 22
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1413
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 51
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 45
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 194
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 40
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 36
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 39
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 66
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 74
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 32
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1409
25 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 347
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 11
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 4
28 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1453
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1404
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1476
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1449
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1407
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1459
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1406
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1458
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1407
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1477
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1409
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 63
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 72
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 62
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1444
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1403
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1464
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1408
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1613
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1518
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 146
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 164
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 293
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 163
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1409
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1431
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1435
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1404
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1442
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1444
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1447
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1463
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1463
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1422
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1448
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1449
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1468
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1428
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1434
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1403
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1432
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1461
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1461
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1474
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1422
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1442
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1423
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1436
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1417
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1414
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1432
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1480
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1433
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1471
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1442
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1401
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1429
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1433
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1401
88 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1556
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1467
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 1
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1427
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1425
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1610
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1456
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1401
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1433
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1460
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1516
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1476
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1469
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1400
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1426
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1403
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1424
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1438
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 13
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1422
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1401
110 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1627
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1428
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1399
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1432
114 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1928
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1399
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1407
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1410
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1401
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1402
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1405
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1404
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1471
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1402
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1406
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1403
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1400
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1414
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1404
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1403
130 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 1627
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1413
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1412
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1407
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1406
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1408
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1404
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1401
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1417
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1417
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1412
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1418
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1412
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1406
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1402
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1419
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1424
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1410
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1406
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1408
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1407
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1407
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1404
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1408
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1404
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1419
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1402
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1398
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1398
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1403
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1411
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1406
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1414
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1398
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1412
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1413
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1402
170 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1529
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1399
172 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1429
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1406
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1408
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1411
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1415
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 25
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1403
179 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1735
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1399
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1407
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1406
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1403
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1405
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1410
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1406
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1399
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1399
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1399
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1399
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1401
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1401
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1404
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1408
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1399
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1407
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1404
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1405
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1401
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1399
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1402
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1398
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1406
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
210 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1516
211 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1398
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1403
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1402
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1398
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1400
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1405
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1409
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1404
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1449
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1402
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1399
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1411
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1405
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1406
226 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1403
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1406
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1403
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1408
230 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1415
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1408
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1407
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1403
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1401
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1401
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1403
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1408
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1401
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1406
240 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1434
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1400
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1403
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1403
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1405
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1401
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1410
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1411
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1399
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1399
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1410
251 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1416
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1433
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1424
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1405
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1401
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1401
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1403
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1401
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1401
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1403
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1399
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1400
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1400
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1399
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1405
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1403
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1400
268 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1423
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1405
270 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1420
271 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1430
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1401
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1400
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1400
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1403
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1435
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1430
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1428
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1440
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1425
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1404
282 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1406
283 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1404
285 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
286 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
287 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1404
288 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1402
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
290 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
291 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1403
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1404
293 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1403
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1403
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1405
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1404
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
299 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1509
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
301 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1399
304 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
305 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 1663
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1404
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1399
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1399
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1400
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1402
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1403
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1399
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1403
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1402
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1405
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1398
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1403
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1406
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1404
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1402
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1404
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1398
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1404
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1405
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
327 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1400
329 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
330 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1410
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
332 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1403
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1402
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1413
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1399
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1419
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1429
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1399
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1411
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1401
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1413
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1403
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1407
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1427
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1406
347 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1403
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1400
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
351 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1404
354 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1413
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1448
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1421
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1419
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1405
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1436
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1487
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1447
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1399
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1400
364 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1479
365 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1411
366 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1474
367 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1405
368 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
369 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
370 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
371 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1406
372 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1399
373 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
374 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1405
375 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1399
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
377 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1407
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1405
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1420
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1426
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1400
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1400
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1403
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1422
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1405
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1419
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1409
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1416
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1404
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1415
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1437
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1407
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1407
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1398
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1402
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1405
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1399
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1404
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1401
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1456
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1411
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1400
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1399
405 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1409
406 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1406
407 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1411
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1404
409 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1403
410 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1402
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1404
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1405
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
415 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
416 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
417 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1399
418 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1399
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1408
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1446
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1437
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1414
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1453
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1404
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1405
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1421
427 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1412
428 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1423
429 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1419
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1400
431 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1472
432 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1406
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1405
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1404
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1403
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1399
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1406
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1409
439 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1408
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1406
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1400
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1413
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1398
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1407
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1400
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1399
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1401
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1404
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1405
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1404
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1413
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1405
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1400
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1406
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1415
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1403
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1408
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1399
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1402
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1401
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1398
462 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1413
463 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1403
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
465 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1406
466 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1402
467 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1406
468 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1405
469 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1404
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1405
471 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1403
472 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1404
473 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1404
474 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1403
475 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1405
476 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1403
477 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1399
478 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
479 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1406
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1412
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1403
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1402
484 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1405
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1398
486 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1399
487 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1402
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1401
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1412
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1406
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1407
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1402
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1406
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1398
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1399
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1404
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1405
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1402
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1400
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1403
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1405
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1409
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1401
504 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1416
505 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1407
506 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1418
507 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1399
508 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1400
509 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1405
510 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1400
511 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1404
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1413
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1406
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1407
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1400
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1400
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1410
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1412
519 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1468
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
521 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1404
522 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1402
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1398
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1402
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1401
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1406
527 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1403
528 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1402
529 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
530 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1402
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1398
532 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1401
533 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1398
534 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1403
535 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
536 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1403
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1403
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1399
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1410
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1403
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1405
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1407
543 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1409
544 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1426
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1399
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1399
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1412
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1402
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1405
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1404
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1405
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1405
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1405
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1409
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1406
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1401
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1403
559 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1400
560 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 1401
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1399
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 1405
564 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1409
565 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1418
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 1402
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 1406
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 1401
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1402
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1398
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1399
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1401
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 1401
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1399
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 1402
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1404
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1404
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 1401
579 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1414
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1402
581 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1398
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1408
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1400
584 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1463
585 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1399
586 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
587 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1399
588 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1407
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1398
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1401
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1399
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1399
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1401
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 1407
595 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1401
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1415
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1400
598 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1399
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 1402
600 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1399
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 1402
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 1400
603 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 1413
604 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1416
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 1418
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 1402
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 1406
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 1404
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 1401
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 1400
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 1402
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 1401
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 1400
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 1406
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 1405
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 1405
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 1399
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 1398
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 1401
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 1405
621 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 1411
622 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 1401
623 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 1412
624 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 1402