सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 186
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 62
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 214
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 1598
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 86
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 42
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 44
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 142
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 58
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 61
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 55
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 7482
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 169
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 164
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 134
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 147
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 160
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 192
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 61
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 69
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 82
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 184
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 107
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 487
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 152
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 903
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 469
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 543
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 44
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 61
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 55
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 62
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 123
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 27
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 12
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 17
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 9
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 5
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 7
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 22
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 22
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 183
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 197
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 209
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 157
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 296
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 65
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 35
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 75
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 26
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 31
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 16
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 50
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 15
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1425
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 295
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1422
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 100
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 112
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 95
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 80
62 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2460
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1419
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1619
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1552
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1444
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1555
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 56
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 28
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 42
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 51
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 33
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 29
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 436
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 324
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 258
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 89
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 110
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 86
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1421
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 86
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 88
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 271
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 86
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 79
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 84
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 123
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 208
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 77
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1430
91 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 777
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 95
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 17
94 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1499
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1415
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1564
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 153
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 114
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 70
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1497
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1409
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1514
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1410
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1514
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1502
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1413
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1529
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1420
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1737
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1606
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 240
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1572
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1527
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1472
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1405
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1465
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1464
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1412
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1495
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1457
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1493
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1494
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1481
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1436
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1460
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1457
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1488
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1443
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1439
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1411
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1444
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1496
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1468
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1531
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1430
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1452
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1435
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1446
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1425
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1429
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1445
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1525
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1444
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1517
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1451
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 57
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1404
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1459
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1466
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1406
152 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1603
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1499
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 16
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1451
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1452
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1709
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1482
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1405
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1479
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1504
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1579
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1403
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1458
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1408
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1451
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1484
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1446
170 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1872
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1463
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1399
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1484
174 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2495
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1421
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 13
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1413
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1416
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1408
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1408
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1414
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1414
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1493
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1408
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1413
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1411
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1404
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1442
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1408
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1412
191 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 1856
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1435
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1433
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1416
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1409
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1419
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1410
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1403
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1436
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1441
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1429
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1418
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1401
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1399
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1433
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1426
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1411
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1410
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1440
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1458
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1428
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1420
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1416
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1428
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1413
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1412
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1423
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1408
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1440
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1408
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1399
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1403
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1410
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1420
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1415
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1423
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1399
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1432
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1425
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1403
233 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1681
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1400
235 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1451
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1420
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1419
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 58
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1411
240 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1486
241 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2122
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1400
243 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1433
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1399
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1425
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1425
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1425
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1430
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1413
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1402
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1401
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1401
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1426
255 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1432
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1412
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1411
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1405
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1405
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1403
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1405
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1423
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1404
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1414
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1412
266 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1400
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1402
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1406
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1399
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1423
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1422
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1400
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1421
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1412
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1410
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1405
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1404
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1406
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1401
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1414
283 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1648
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1401
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1408
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1404
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1400
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1403
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1417
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1416
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1409
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1459
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1404
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1403
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1462
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1426
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1426
299 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1422
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1416
301 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1400
302 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1457
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1449
304 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1447
305 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1452
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1401
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1413
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1408
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1408
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1406
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1430
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1415
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1400
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1401
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1417
316 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1430
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1449
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1437
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1408
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1410
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1401
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1406
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1403
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1402
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1411
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1406
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1403
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1410
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1417
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1401
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1399
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1413
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1413
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1415
335 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1402
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1420
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1400
338 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1416
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1413
341 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1416
342 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1400
343 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1413
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1416
345 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1410
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1418
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1418
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1417
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1399
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
351 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1619
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
353 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
354 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1399
355 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
356 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1402
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1402
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1401
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1406
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1466
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1463
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1473
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1474
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1408
366 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1400
367 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1416
368 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1399
369 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
370 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1402
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
372 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1418
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1414
374 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1402
375 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1413
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1410
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1420
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1409
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1462
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1467
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1403
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1435
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1407
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1445
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1407
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1414
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1479
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1417
389 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1399
390 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1410
391 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1402
392 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1411
393 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
394 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1401
395 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1421
396 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1433
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1507
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1434
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1436
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1417
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1484
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1580
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1493
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1402
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1406
406 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1562
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1419
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1413
409 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1419
410 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1410
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1407
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1400
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1407
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1400
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1401
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1404
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1411
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1400
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1407
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1405
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1414
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1401
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1406
424 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1415
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1401
426 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 1918
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1409
428 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1558
429 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1399
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1406
431 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1411
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1415
433 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1410
434 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
435 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
436 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1400
437 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1400
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1429
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1535
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1472
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1428
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1535
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1419
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1416
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1435
446 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1424
447 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1453
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1445
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1458
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1408
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1402
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1407
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1446
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1413
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1451
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1417
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1422
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1406
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1426
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1459
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1412
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1418
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1403
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1404
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1408
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1403
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1408
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1406
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1477
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1429
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1403
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1404
473 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1416
474 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1411
475 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1433
476 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1410
477 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1399
478 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1399
479 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1399
480 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1416
481 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1400
482 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1400
483 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1415
484 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1400
485 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1411
486 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1418
487 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
488 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1412
489 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1410
490 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1438
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1403
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1403
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1430
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1423
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1412
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1423
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1401
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1418
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1409
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1401
501 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1427
502 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1410
503 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1410
504 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1562
505 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1419
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1414
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1411
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1409
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1405
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1410
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1422
512 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1420
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1421
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1401
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1432
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1401
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1411
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1402
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1400
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1404
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1412
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1413
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1416
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1422
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1403
526 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1412
527 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1407
528 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1411
529 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1410
530 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1409
531 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1408
532 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1407
533 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1408
534 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1409
535 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1407
536 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1409
537 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1408
538 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1400
539 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1400
540 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1409
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1420
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1407
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1403
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1411
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1415
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1409
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1426
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1405
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1405
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1406
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1409
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1404
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1408
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1408
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1408
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1429
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1407
559 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1444
560 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1418
561 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1434
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1400
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1403
564 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1406
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1402
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1420
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1412
568 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1404
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1401
570 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1409
571 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1402
572 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1408
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1427
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1417
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1411
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1413
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1410
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1430
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1420
580 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1548
581 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
582 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1410
583 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1406
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1401
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1405
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1403
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1412
588 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1407
589 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1408
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1400
591 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1409
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
593 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1404
594 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1402
595 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
596 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
597 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1409
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1406
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1405
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1415
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1412
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1411
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1416
604 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1419
605 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1456
606 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1400
607 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
608 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1403
609 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1428
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1421
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1412
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1400
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1427
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1405
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1410
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1412
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1408
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1412
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1413
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1411
621 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1407
622 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1403
623 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1405
624 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010