सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 45
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 15
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 12
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 14
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 16
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 58
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 24
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 24
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 67
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 28
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 31
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 30
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 6712
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 84
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 80
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 65
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 71
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 73
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 91
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 29
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 34
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 46
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 103
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 44
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 428
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 148
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 819
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 460
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 537
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 18
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 22
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 18
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 70
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 79
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 100
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 84
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 63
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 29
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 12
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1421
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 281
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1420
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 97
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 107
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 94
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 68
47 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2270
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1416
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1585
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1526
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1440
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1551
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 17
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 9
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 8
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 8
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 14
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 5
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 430
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 287
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 252
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 84
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 81
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 68
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1420
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 83
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 85
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 264
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 79
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 77
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 83
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 121
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 187
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 77
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1427
76 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 608
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 77
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 16
79 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1481
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1413
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1534
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 89
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 87
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 47
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1483
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1408
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1497
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1410
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1498
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1485
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1408
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1505
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1417
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1694
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1569
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 230
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1539
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1525
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1448
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1405
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1448
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1454
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1409
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1474
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1456
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1490
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1491
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1476
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1434
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1458
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1455
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1488
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1443
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1439
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1407
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1444
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1491
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1466
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1521
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1430
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1450
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1433
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1446
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1423
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1426
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1442
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1524
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1443
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1516
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1448
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 43
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1404
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1447
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1454
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1404
137 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1584
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1494
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 9
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1442
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1441
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1689
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1470
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1405
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1478
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1503
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1564
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1402
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1440
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1403
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1438
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1467
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1402
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1434
155 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1791
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1443
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1399
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1481
159 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2246
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1419
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1413
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1413
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1406
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1408
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1411
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1411
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1489
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1408
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1412
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1407
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1404
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1429
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1407
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1411
175 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 1768
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1424
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1425
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1411
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1409
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1419
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1410
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1402
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1427
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1430
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1420
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1417
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1400
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1399
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1427
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1420
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1411
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1408
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1429
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1437
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1422
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1415
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1415
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1422
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1413
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1412
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1417
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1407
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1428
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1406
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1399
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1402
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1407
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1419
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1413
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1419
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1399
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1420
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1419
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1402
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1402
217 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1626
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1400
219 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1446
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1420
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1417
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 52
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1410
224 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1465
225 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1953
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1399
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1415
229 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1399
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1415
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1418
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1415
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1420
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1408
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1402
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1400
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1401
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1415
239 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1428
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1410
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1411
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1405
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1405
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1403
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1405
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1417
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1403
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1412
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1409
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1399
251 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1402
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1404
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1399
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1411
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1416
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1399
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1415
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1410
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1409
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1404
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1404
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1405
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1401
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1412
267 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1598
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1400
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1407
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1404
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1400
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1401
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1415
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1414
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1409
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1458
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1404
278 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1403
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1437
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1414
281 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
282 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1415
283 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1411
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1411
285 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1399
286 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1441
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1441
288 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1438
289 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1445
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1401
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1410
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1408
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1408
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1406
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1425
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1413
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1400
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1400
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1415
300 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1425
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1443
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1433
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1406
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1410
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1401
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1405
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1402
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1402
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1408
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1403
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1403
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1407
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1412
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1401
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1399
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1410
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1405
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1409
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1399
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1414
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1399
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1411
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1409
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1412
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1400
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1409
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1408
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1406
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1409
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1409
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1409
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
334 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
335 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1564
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
338 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1399
339 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1401
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1399
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1402
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1402
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1401
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1405
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1454
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1448
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1455
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1461
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1407
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1413
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1399
353 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
354 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1401
355 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
356 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1415
357 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1410
358 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1401
359 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1410
360 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1406
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1418
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1407
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1444
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1454
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1401
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1425
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1405
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1438
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1406
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1412
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1460
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1415
373 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1399
374 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
375 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1402
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1408
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1400
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1400
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1417
380 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1424
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1490
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1431
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1428
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1414
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1458
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1538
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1474
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1402
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1405
390 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1530
391 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1410
392 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1409
393 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1411
394 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1406
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1407
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1398
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1406
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1399
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1401
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1404
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1407
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1400
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1405
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1405
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1412
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1400
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1405
408 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1414
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1399
410 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 1811
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1408
412 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1533
413 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1399
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1405
415 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1408
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1413
417 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1409
418 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
419 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1399
420 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1400
421 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1400
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1421
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1505
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1455
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1416
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1507
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1414
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1413
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1432
430 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1420
431 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1442
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1435
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1448
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1405
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1402
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1406
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1443
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1412
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1444
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1417
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1420
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1406
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1422
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1449
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1409
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1410
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1402
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1404
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1408
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1403
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1406
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1403
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1475
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1419
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1402
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1404
457 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1413
458 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1411
459 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1421
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1409
461 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1399
462 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1399
463 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
464 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1413
465 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1400
466 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1400
467 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1413
468 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1400
469 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1409
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1416
471 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
472 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1410
473 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1409
474 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1429
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1403
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1401
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1419
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1423
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1411
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1414
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1401
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1410
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1406
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1401
485 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1422
486 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1410
487 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1409
488 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1537
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1415
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1408
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1411
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1409
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1403
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1409
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1421
496 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1417
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1410
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1401
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1428
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1401
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1411
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1402
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1400
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1404
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1411
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1411
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1406
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1420
509 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1402
510 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1410
511 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1406
512 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1409
513 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1408
514 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1407
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1407
516 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1406
517 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1407
518 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1407
519 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1406
520 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1407
521 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1405
522 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1400
523 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1399
524 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1408
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1416
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1405
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1403
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1408
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1413
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1406
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1422
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1403
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1403
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1406
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1408
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1403
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1406
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1406
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1408
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1425
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1406
543 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1431
544 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1415
545 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1430
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1400
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1403
548 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1406
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1402
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1420
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1412
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1404
553 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1401
554 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1409
555 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1402
556 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1408
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1425
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1409
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1410
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1408
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1405
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1420
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1416
564 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1523
565 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
566 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1409
567 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1404
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1401
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1404
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1402
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1411
572 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1406
573 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1406
574 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1400
575 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1409
576 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
577 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1404
578 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1402
579 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1407
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
581 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1408
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1404
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1404
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1415
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1409
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1411
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1409
588 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1415
589 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1444
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1400
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1402
593 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1418
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1416
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1410
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1400
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1425
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1405
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1408
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1412
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1407
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1412
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1411
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1411
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1407
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1401
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1405
608 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1406
609 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 1402
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1401
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 1406
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1401
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 1405
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 1412
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 1401
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1404
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1403
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1403
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1403
621 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 1402
622 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1401
623 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 1406
624 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1420
625 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010