सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 588
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 169
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 139
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 135
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 212
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी 2018-19 342
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 67
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 116
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 38
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2033
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 252
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6522
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 280
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 310
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 644
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 266
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 472
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 120
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 547
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 279
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 509
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 208
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 117
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 405
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 334
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 74
27 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 167
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 250
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 302
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 107
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 54
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 260
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 229
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 28
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 214
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 78
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 39
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 85
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 34
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 34
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 25
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 28
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 25
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 59
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 101
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1147
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1120
48 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 120
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 666
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 186
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 387
52 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3559
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 102
54 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1236
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 951
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 191
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 595
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 142
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 370
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 362
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 562
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 639
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 313
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 298
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 441
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 438
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 362
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 407
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 249
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 266
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 262
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 202
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 612
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 228
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 106
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 108
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 66
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 237
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 267
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 325
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 322
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 386
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 300
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 75
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 245
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 293
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 309
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 116
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 569
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 310
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 698
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 201
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 305
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 239
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 232
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 226
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 225
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 179
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 130
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 219
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 306
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 135
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 415
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 246
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 250
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 888
108 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9565
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 49
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 341
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 166
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 136
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 145
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 288
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 276
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 149
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 390
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 111
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 940
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2182
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 745
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 206
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 495
124 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 500
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 540
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 204
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 595
128 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1112
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 416
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 343
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 183
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 215
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 220
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 243
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 227
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 156
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 165
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 181
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 499
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 297
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 301
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 474
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 434
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 104
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 365
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 203
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 259
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 168
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 262
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 147
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 89
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
157 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2437
158 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1169
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 112
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 435
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 307
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 220
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1288
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 466
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 200
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 154
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 28
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 426
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 205
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 959
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 797
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 622
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 905
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 475
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 594
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 601
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 521
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 503
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
187 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18344
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 116
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 728
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 193
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 232
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 579
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 705
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 474
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1061
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 712
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 504
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 724
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 75
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 56
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 238
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 266
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 361
209 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2299
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 191
211 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1478
212 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1013
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 115
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 240
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 160
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 168
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 171
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 245
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 319
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 161
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 164
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 141
223 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1383
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 496
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 370
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 186
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 137
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 148
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 219
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 147
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 161
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 216
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1348
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 683
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1181
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 257
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 198
239 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 258
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 149
241 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1431
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 614
243 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 601
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 617
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 955
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 337
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1084
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 940
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 562
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 598
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 341
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 506
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 367
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 484
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 860
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 437
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 415
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 529
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 120
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 651
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
263 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1049
265 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3075
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1144
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 479
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 500
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 446
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1265
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2130
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1182
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 165
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 374
275 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16408
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 381
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 376
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 410
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 353
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 184
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 175
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 87
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 241
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 182
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 329
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 186
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 232
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 204
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 288
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 355
293 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1492
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 120
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1127
296 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19580
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 724
299 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 709
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1425
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2272
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
304 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
305 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 592
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1015
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 837
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 172
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1897
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 667
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1183
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 939
314 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 634
315 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1377
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 897
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1119
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 729
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 509
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 764
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 953
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 455
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1107
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1335
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 764
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 353
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 577
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1816
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 492
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1049
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 326
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 686
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 577
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 349
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 630
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 428
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 994
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1353
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 783
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 404
341 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1349
342 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1090
343 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1784
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1508
345 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 201
347 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1097
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1159
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 780
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1556
355 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
356 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1319
357 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1834
358 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 292
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 959
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1167
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2457
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1522
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1137
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5118
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4311
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1970
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1735
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1142
369 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1690
370 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 929
371 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 546
372 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24250
373 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 545
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2570
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1873
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1544
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2062
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1561
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1998
380 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2710
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2135
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1302
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2115
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1091
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1306
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1185
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1607
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 980
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1253
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1881
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2412
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1797
393 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 676
394 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1219
395 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1069
396 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1223
397 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1601
398 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1399
399 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1480
400 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1232
401 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1797
402 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2155
403 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 951
404 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 845
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1317
406 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 208
407 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
408 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2921
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2611
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2349
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1386
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1513
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1605
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1076
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2598
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1766
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1878
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3234
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1106
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1772
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2081
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1097
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1234
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2064
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3911
427 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2155
428 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1346
429 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 627
430 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
431 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 508
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1078
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2678
436 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 602
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 958
439 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1128
440 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1038
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1788
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2174
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1319
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1595
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1643
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3160
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1937
448 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20775
449 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 374
450 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 895
451 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 794
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1715
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1155
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2380
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1220
456 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 712
457 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 678
458 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 353
459 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 884
460 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 910
462 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 852
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 510
465 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 856
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1783
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1208
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1345
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1307
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1987
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2554
472 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3179
473 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2960
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
477 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2703
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1452
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1377
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1142
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1301
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 929
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 994
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1532
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1386
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 817
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1440
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 910
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1388
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1308
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1108
492 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
493 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 481
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 716
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1004
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4738
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1008
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 911
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3089
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 913
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1669
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1456
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1038
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1251
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1171
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 706
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1500
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1232
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2087
511 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1615
512 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 531
513 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 399
514 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13617
515 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 563
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 566
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
518 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2484
519 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 385
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
521 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 315
522 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1518
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 896
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 848
526 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1069
527 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4220
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5323
529 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5778
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4136
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4131
532 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2600
533 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5062
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3382
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2088
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3723
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3120
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5238
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6314
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4849
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4781
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3502
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5241
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4706
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5035
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4949
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2278
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3868
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3045
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5981
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4775
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4125
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6243
554 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3954
555 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9446
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
557 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17432
558 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5141
559 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5488
560 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6544
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5569
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
563 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3125
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5360
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5779
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3483
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5942
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3570
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3604
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17009
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6910
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8206
574 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5096
575 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8871
576 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18471
577 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
578 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7654
579 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7016
580 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
581 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5805
582 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7393
583 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7632
584 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5221
585 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6220
586 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5725
587 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5022
588 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5925
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6247
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5936
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3969
592 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5675
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17391
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22362
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10990
596 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5672
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9632
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11845
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12808
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18055
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17791
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17340
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15991
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11127
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13083
606 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6128
607 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7873
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13240
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15877
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12947
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9497
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9818
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15408
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11359
615 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7487
616 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5862
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18400
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17976
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17352
620 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4921
621 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6805
622 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
623 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
624 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6722
625 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15027
626 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17424
627 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14231
628 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13551
629 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13402
630 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16503
631 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18634
632 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
633 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5088
634 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3978
635 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4981
636 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7348
637 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6455
638 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
639 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
640 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11242
641 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11111
642 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13964
643 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10918
644 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8868
645 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13695
646 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13474
647 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9180