सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 733
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 45
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 242
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 58
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 39
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 58
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 74
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 89
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 99
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 95
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 60
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 71
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 61
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 38
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 50
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 53
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 26
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 28
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 37
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 40
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 39
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 28
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 117
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 15
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 82
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 91
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 59
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 116
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 641
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 108
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 153
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 107
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 237
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 32
35 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 5887
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 402
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 28
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 200
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 158
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 518
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 442
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 60
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 226
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 613
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 499
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 89
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 17
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 18
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 21
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 22
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 23
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 20
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 19
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 15
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 24
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 359
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 210
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 390
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 197
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 542
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 234
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 143
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 68
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 96
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 174
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 158
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 127
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 148
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 118
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 66
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 32
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 24
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 43
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 36
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 98
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 63
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 78
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 371
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 173
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 184
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 154
82 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 8664
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 312
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 276
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 251
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 261
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 275
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 338
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 145
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 214
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 192
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 383
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 361
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 597
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 165
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1027
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 480
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 558
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 149
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 216
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 171
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 335
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 352
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 102
105 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 541
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 198
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 352
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 106
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 99
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 258
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 116
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 129
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 132
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 117
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 124
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 368
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 27
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 323
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1441
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1644
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1437
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 118
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 133
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 117
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 102
126 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2848
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1429
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1698
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1626
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1452
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1567
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 105
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 72
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 84
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 83
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 64
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 48
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 81
139 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 208
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 43
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 462
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 352
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 280
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 115
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 144
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 106
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1433
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 108
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 106
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 298
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 105
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 105
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 108
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 153
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 280
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 99
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1445
158 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 893
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 121
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 24
161 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1555
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1421
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1644
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 217
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 141
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 111
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1565
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1416
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1585
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1414
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1580
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1581
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1420
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1614
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1433
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1832
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1685
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 267
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 26
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1541
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1495
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1516
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1516
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1419
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1556
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1475
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1510
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1515
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1501
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1453
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1474
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1473
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1501
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1462
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1460
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1417
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1462
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1520
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1495
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1550
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1440
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1478
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1451
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1463
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1442
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1439
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1467
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1547
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1463
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1536
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1464
213 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 611
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 39
215 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 271
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 94
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1399
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1409
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1495
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1508
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1414
222 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1651
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1545
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 34
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1481
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1488
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1733
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1512
229 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1409
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1497
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1523
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1610
233 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1407
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1484
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1411
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1502
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1412
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1489
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1554
240 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2080
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1494
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1403
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1518
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1458
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1423
246 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2736
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1433
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 35
249 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 53
250 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 316
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1424
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1434
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1419
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1425
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1429
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1428
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1509
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1414
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1426
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1427
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1414
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1464
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1416
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1427
265 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 2097
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1422
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1432
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1417
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1471
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1412
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1403
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1407
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1412
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1424
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1428
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1425
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1431
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1461
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1463
280 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1425
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1416
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1433
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1422
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1406
285 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1471
286 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1476
287 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1453
288 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1404
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1458
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1452
291 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1403
292 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1404
293 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1848
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1403
295 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1481
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1432
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1435
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1433
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1408
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1404
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1464
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1456
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1422
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1420
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1467
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1494
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1442
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1430
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1431
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1415
311 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 82
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 71
313 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1404
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1444
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1441
316 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1407
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1443
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1424
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1423
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1421
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1415
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1419
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1410
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1421
325 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1404
326 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1528
327 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2198
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1408
329 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1400
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1455
331 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1406
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1448
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1450
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1455
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1459
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1431
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1410
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1410
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1413
340 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1791
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1410
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1420
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1413
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1406
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1416
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1429
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1432
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1419
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1468
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1412
351 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1419
352 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1532
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1451
354 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1450
356 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1448
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1426
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1424
359 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1444
360 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1455
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1428
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1425
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1411
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1410
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1409
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1420
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1448
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1418
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1423
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1419
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1406
372 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1403
373 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1400
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1409
375 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1406
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1439
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1405
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1403
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1432
380 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1428
381 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1432
382 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1432
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1431
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1423
386 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1432
387 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1431
388 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1435
389 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
390 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1401
391 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1744
392 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
393 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
394 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
395 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1402
396 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1404
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1410
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1409
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1407
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1415
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1521
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1523
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1505
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1518
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1485
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1430
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1439
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1410
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1410
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1425
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1437
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1437
413 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1483
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1418
415 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1504
416 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1474
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1412
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1425
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1422
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1418
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1414
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1452
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1428
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1411
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1416
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1434
427 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1443
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1492
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1476
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1420
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1422
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1409
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1417
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1414
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1408
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1421
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1414
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1415
439 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 202
440 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 12
441 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1647
442 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1424
443 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1430
444 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1435
445 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1427
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1415
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1413
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1416
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1413
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1409
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1416
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1425
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1409
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1417
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1416
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1433
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1410
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1416
459 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1428
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1412
461 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2277
462 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1405
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1426
464 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
465 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1402
466 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1436
467 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1449
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1609
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1447
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1465
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1443
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1553
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1691
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1575
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1407
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1419
477 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1406
478 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1432
479 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
480 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
481 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1405
482 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1400
483 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1435
484 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1430
485 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1406
486 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1433
487 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1421
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1438
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1415
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1508
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1535
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1420
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1483
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1419
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1473
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1420
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1425
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1541
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1438
500 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
501 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1433
502 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1404
503 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1648
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1460
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1609
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1554
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1440
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1626
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1425
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1433
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1460
512 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1443
513 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1494
514 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1449
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1422
516 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1421
517 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1405
518 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1418
519 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1422
520 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1428
521 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1420
522 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
523 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1403
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1476
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1546
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1419
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1412
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1417
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1494
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1426
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1485
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1437
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1447
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1413
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1443
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1511
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1427
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1441
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1411
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1420
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1415
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1412
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1419
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1419
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1518
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1447
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1419
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1408
549 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1431
550 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1423
551 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1419
552 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
553 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1401
554 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
555 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1428
556 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1409
557 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
558 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1427
559 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1410
560 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1420
561 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1429
562 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1404
563 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1425
564 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1408
565 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1463
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1419
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1415
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1453
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1434
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1422
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1446
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1413
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1438
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1423
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1407
576 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1441
577 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1426
578 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1419
579 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1630
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1436
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1426
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1426
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1429
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1418
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1423
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1439
587 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1432
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1441
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1412
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1464
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1408
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1427
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1415
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1409
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1412
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1428
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1438
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1429
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1457
600 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1412
601 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1425
602 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1429
603 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1425
604 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1431
605 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1423
606 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1420
607 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1418
608 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1421
609 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1419
610 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1420
611 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1418
612 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1424
613 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1404
614 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
615 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1404
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1424
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1436
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1426
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1409
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1410
621 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1434
622 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1410
623 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011