सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 343
2 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 496
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 103
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 349
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 110
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 307
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 65
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 273
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 91
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 183
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 159
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 30
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 62
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 47
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 12
16 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 1058
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 4321
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 458
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 438
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 52
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 304
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 200
23 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 160
24 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 209
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 885
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 305
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 217
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 193
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 227
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 239
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 271
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 232
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 243
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 226
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 406
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 269
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 260
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 303
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 215
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 162
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 162
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 203
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 207
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 195
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 181
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 404
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 142
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 134
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 256
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 250
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 152
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 428
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 835
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 255
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 366
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 269
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 528
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 73
59 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 7686
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 449
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 56
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 243
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 133
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 331
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 290
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 487
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 125
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 181
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 670
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 495
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 104
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 403
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 767
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 647
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 209
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 182
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 271
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 213
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 289
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 308
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 218
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 579
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 182
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 219
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 447
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 255
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 486
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 217
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 666
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 258
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 167
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 87
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 131
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 217
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 209
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 152
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 171
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 172
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 31
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 70
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 37
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 30
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 50
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 40
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 110
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 74
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 91
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 412
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 201
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 216
111 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 9115
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 400
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 357
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 321
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 340
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 338
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 427
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 160
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 246
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 222
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 425
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 165
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 394
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 658
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 171
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1102
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 484
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 566
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 212
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 247
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 193
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 397
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 385
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 115
135 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 931
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 246
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 424
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 155
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 143
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 301
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 143
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 149
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 169
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 142
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 146
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 468
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 348
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 48
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 43
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 22
151 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 191
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1450
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1705
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1440
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 144
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 151
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 132
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 133
159 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3125
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1436
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1769
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1691
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1456
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1573
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 126
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 94
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 115
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 122
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 95
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 67
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 107
172 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 484
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 56
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 491
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 391
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 298
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 132
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 168
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 138
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1436
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 118
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 113
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 313
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 126
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 122
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 130
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 170
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 318
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 109
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1455
191 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 932
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 139
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 36
194 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1597
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1427
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1702
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 251
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 165
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 133
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1612
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1419
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1643
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1417
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1631
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1651
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1423
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1689
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1441
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1903
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1751
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 295
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1555
213 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 69
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1572
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1517
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1411
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1565
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1554
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1422
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1613
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1503
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1525
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1543
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1518
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1474
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1491
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1485
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1518
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1469
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1467
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1420
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1477
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1538
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1519
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1565
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1457
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1495
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1466
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1473
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1451
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1455
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1488
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1563
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1480
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1563
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1469
247 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 1119
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 52
249 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 585
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 111
251 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1407
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1411
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1533
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1550
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1422
256 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1672
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1564
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 64
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1518
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1539
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1754
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1518
263 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1418
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1514
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1544
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1629
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1417
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1541
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1415
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1529
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1583
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1409
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1536
274 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2341
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1529
276 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1409
277 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 340
278 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2781
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1445
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 48
281 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 483
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1442
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1453
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1432
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1430
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1436
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1440
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1518
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1425
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1430
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1443
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1427
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1487
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1422
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1443
296 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 2127
297 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1479
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1483
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1431
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1436
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1451
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1442
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1411
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1492
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1496
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1472
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1446
308 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1412
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1409
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1484
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1473
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1433
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1443
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1490
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1525
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1453
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1456
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1445
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1478
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1435
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1437
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1458
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1425
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1490
325 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1414
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1408
327 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1411
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1414
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1448
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1439
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1445
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1453
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1408
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1482
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1476
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1408
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1408
338 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2066
339 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1406
340 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1496
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1449
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1448
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1443
344 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 132
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 82
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1407
347 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1556
348 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2218
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1410
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1403
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1465
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1408
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1463
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1471
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1473
356 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1475
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1465
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1415
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1416
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1419
361 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1456
362 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1465
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1438
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1438
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1414
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1415
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1421
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1423
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1466
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1429
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1441
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1432
373 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1411
374 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1404
375 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1402
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1423
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1429
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1408
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1455
380 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1456
381 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1412
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1460
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1434
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1438
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1426
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1424
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1429
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1418
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1438
390 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1976
391 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1413
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1424
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1420
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1410
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1426
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1446
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1440
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1426
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1476
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1413
401 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1429
402 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1567
403 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1463
404 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1467
406 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1460
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1432
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1554
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1511
410 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 136
411 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 36
412 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1510
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1431
414 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1523
415 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1490
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1417
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1428
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1432
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1423
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1422
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1466
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1433
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1414
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1423
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1438
426 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1452
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1533
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1511
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1426
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1431
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1417
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1433
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1421
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1413
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1431
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1428
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1419
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1444
439 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1448
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1413
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1414
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1441
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1447
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1447
445 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1410
446 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1455
447 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1409
448 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1404
449 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1440
450 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1438
451 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1442
452 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1407
453 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1444
454 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1437
455 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1429
456 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1439
457 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1439
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1445
459 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1402
460 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1403
461 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1883
462 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1402
463 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1401
464 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1402
465 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1405
466 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1408
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1413
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1415
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1411
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1419
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1553
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1560
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1551
474 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1412
475 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1443
476 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1402
477 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1404
478 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
479 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1403
480 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1440
481 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1438
482 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1411
483 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1442
484 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1432
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1496
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1428
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1559
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1624
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1426
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1504
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1430
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1490
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1423
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1434
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1597
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1447
497 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1403
498 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1431
499 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1406
500 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1434
501 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1404
502 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1406
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1445
504 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1461
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1689
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1457
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1485
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1454
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1612
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 38
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 20
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1409
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1424
514 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1738
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1452
516 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1443
517 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1448
518 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1436
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1419
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1417
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1420
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1420
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1410
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1419
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1427
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1412
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1422
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1419
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1445
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1414
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1422
532 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1438
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1417
534 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2298
535 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1431
536 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1739
537 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1408
538 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1423
539 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1431
540 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1434
541 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1429
542 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1410
543 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1406
544 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1407
545 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1410
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1494
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1671
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 12
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1453
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1687
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1430
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1447
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1481
554 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1464
555 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1518
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1497
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1615
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1431
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1415
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1426
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1530
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1440
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1510
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1457
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1529
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1418
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1457
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1555
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1435
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1449
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1415
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1426
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1422
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1418
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1428
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1427
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1553
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1460
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1430
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1417
581 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1436
582 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1432
583 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1468
584 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1425
585 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1406
586 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1403
587 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1408
588 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1436
589 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1412
590 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1408
591 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1437
592 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1412
593 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1428
594 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013