सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 1310
2 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2023-24 (भाग-2) मराठी 2023-24 228
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 88
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 21
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 234
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 2122
7 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 962
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 113
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 204
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 382
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 97
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 241
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 804
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 764
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 147
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 749
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 827
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 886
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 756
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 839
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 753
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 861
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 750
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 846
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 878
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 746
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 837
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 840
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 762
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 870
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2022 859
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2022 817
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2022 859
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2022 875
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2022 816
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2022 829
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2022 832
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदीया मराठी 2022 802
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2022 808
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगांव मराठी 2022 850
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2022 881
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2022 839
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2022 876
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2022 883
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2022 900
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2022 816
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2022 863
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2022 836
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2022 982
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2022 878
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2022 855
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2022 865
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2022 876
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2022 803
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2022 850
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 760
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,भंडारा मराठी 2022 788
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,मुंबई शहर मराठी 2022 838
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,रत्नागिरी मराठी 2022 928
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2022 1142
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2022 853
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 913
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2022 793
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2022 813
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2022 826
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 755
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2022 810
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 965
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 409
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 1071
71 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 786
72 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 2046
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 747
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 838
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 922
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 789
77 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 957
78 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 985
79 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2021 998
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 793
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 738
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 754
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 751
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 749
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 751
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 759
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 750
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 742
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 739
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 766
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 751
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 757
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 757
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 751
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 746
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 756
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 751
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 755
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 754
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 761
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 797
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 746
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 742
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 753
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 757
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 750
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 790
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 784
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 748
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 762
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 757
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 799
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 740
114 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 980
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 739
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 738
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 739
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 747
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 797
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 772
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 802
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 746
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 743
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 779
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 736
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 739
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 783
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 786
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 783
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 756
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 740
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 768
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 759
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 755
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 755
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 750
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 753
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 749
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 756
140 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2019-20 1113
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 755
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 773
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 764
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 739
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 777
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 748
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 747
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 738
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 748
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 753
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 751
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 744
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 751
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 749
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 743
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 733
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 733
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 734
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 736
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 734
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 735
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 733
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 736
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 747
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 747
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 751
167 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 883
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 774
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 765
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 758
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 762
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 754
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 762
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 748
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 749
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 743
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 751
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 742
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 746
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 768
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 737
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 767
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 733
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 734
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 746
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 753
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 748
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 754
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 743
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 748
191 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 762
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 750
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 752
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 753
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 743
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 753
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 747
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 745
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 748
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 748
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 740
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 768
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 737
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 741
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 736
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 740
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 736
208 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 763
209 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 169
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 737
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 757
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 733
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 737
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 743
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 742
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 736
217 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 850
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 734
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 754
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 754
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 733
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 736
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 747
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 740
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 747
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 744
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 740
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 744
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 746
230 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 752
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 736
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 742
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 741
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 739
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 739
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 743
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 749
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 733
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 740
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 737
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 741
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 737
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 746
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 740
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 737
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 747
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 739
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 739
249 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 750
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 739
251 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 738
252 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 753
253 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 733
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 756
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 749
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 738
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 739
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 759
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 735
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 756
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 733
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 754
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 758
264 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 734
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 750
266 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 733
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 769
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 760
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 751
270 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 910
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 746
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 745
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 733
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 749
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 756
276 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 735
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 753
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 739
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 741
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 742
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 743
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 740
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 740
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 741
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 736
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 738
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 741
288 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 737
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 742
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 743
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 739
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 743
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 736
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 738
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 748
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 738
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 745
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 737
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 738
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 746
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 741
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 741
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 737
304 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 764
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 738
306 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 744
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 735
308 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 733
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 734
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 753
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 754
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 733
313 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 745
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 752
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 746
316 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 747
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 752
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 737
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 736
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 734
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 742
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 738
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 745
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 735
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 749
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 734
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 752
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 737
329 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 733
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 754
331 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 825
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 746
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 738
334 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 745
335 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 758
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 735
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 741
338 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 752
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 738
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 737
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 740
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 736
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 737
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 736
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 737
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 734
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 738
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 739
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 735
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 747
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 736
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 735
353 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 742
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 741
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 743
356 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 736
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 736
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 737
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 734
360 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 735
361 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 745
362 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 756
363 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 744
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 736
365 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 733
366 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 733
367 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 739
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 742
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 741
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 738
371 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 743
372 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 752
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 740
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 747
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 738
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 741
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 736
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 738
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 742
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 740
381 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 738
382 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 739
383 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 733
384 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 733
385 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 733
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 738
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 739
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 740
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 745
390 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 733
391 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 748
392 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 742
393 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 733
394 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 733
395 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 807
396 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 733
397 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 738
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 735
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 743
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 735
401 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 753
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 738
403 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 734
404 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 754
405 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 742
406 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 733
407 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 733
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 740
409 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 733
410 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 741
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 739
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 744
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 738
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 740
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 736
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 735
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 733
418 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 739
419 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 736
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 738
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 736
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 736
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 738
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 735
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 739
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 742
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 741
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 741
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 738
430 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 734
431 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 734
432 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 734
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 735
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 739
435 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 734
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 739
437 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 738
438 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 733
439 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 742
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 740
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 742
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 736
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 738
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 735
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 736
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 740
447 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 803
448 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 733
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 738
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 743
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 734
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 738
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 741
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 735
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 736
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 742
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 737
458 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 738
459 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 762
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 742
461 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 735
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 741
463 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 738
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 738
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 755
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 745
467 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 769
468 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 745
469 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 750
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 738
471 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 743
472 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 746
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 739
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 740
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 737
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 736
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 739
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 740
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 734
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 739
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 735
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 739
483 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 738
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 758
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 758
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 738
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 735
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 736
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 737
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 737
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 739
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 741
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 737
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 736
495 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 737
496 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 741
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 734
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 734
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 741
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 738
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 741
502 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 734
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 740
504 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 733
505 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 733
506 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 736
507 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 737
508 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 739
509 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 733
510 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 742
511 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 735
512 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 735
513 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 736
514 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 739
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 738
516 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 733
517 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 733
518 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 796
519 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 733
520 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 733
521 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 734
522 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 733
523 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 733
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 735
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 736
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 738
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 740
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 768
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 757
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 753
531 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 733
532 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 735
533 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 734
534 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 733
535 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 735
536 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 733
537 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 737
538 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 737
539 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 733
540 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 736
541 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 736
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 753
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 736
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 756
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 768
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 740
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 757
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 741
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 744
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 739
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 737
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 760
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 743
554 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 733
555 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 738
556 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 733
557 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 737
558 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 733
559 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 733
560 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 740
561 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 745
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 795
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 741
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 751
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 738
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 761
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 791
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 789
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 738
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 738
571 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 790
572 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 738
573 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 743
574 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 739
575 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 739
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 738
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 738
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 741
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 734
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 739
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 736
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 739
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 736
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 737
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 737
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 742
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 733
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 738
589 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 743
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 733
591 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 748
592 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 736
593 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 790
594 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013