सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 1067
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 952
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2024 1009
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 913
5 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2023-24 (भाग-2) मराठी 2023-24 942
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 912
7 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 898
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2023 941
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2023 929
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धाराशिव मराठी 2023 906
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2023 916
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2023 906
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 907
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2023 935
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2023 909
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2023 913
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2023 913
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,अमरावती मराठी 2023 913
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2023 913
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 902
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2023 904
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2023 909
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2023 908
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2023 905
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2023 910
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, छत्रपती संभाजी नगर मराठी 2023 910
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 909
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 897
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 899
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 912
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 897
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 898
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2023 914
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 900
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2023 914
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 898
37 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 1168
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 909
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 909
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 898
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 915
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 897
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2023 919
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2023 904
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2023 967
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2023 915
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2023 918
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2023 916
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2023 922
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2023 944
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2023 919
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2023 911
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2023 907
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2023 904
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2023 907
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2023 924
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2023 937
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2023 913
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 906
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 923
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 917
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 927
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 899
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 899
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 911
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 911
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2023 914
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 895
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 897
70 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 942
71 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2022 931
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 898
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 901
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2022 895
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 903
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 899
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 910
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 897
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 902
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 902
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 897
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 898
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 899
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 896
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 898
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2022 902
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2022 914
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2022 903
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2022 900
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2022 898
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2022 905
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2022 896
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदीया मराठी 2022 902
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2022 898
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगांव मराठी 2022 900
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2022 901
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2022 902
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2022 896
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2022 902
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2022 899
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2022 896
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2022 898
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2022 898
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2022 904
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2022 897
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2022 907
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2022 906
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2022 898
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2022 900
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 896
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,भंडारा मराठी 2022 899
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,मुंबई शहर मराठी 2022 896
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,रत्नागिरी मराठी 2022 899
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2022 900
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2022 897
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 901
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2022 898
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2022 897
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2022 902
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 896
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2022 901
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 902
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 902
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 906
125 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 898
126 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 945
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 897
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 901
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 896
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 897
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 896
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2021 900
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 900
134 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 947
135 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 898
136 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2021 898
137 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2020-21 952
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 899
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 896
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 909
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 897
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 898
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 909
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 898
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 897
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 895
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 896
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 895
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 908
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 901
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 897
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 898
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 896
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 898
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 896
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 898
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 899
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 899
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 895
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 896
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 903
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 899
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 895
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 897
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 898
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 896
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 902
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 896
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 897
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 895
171 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 934
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 896
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 896
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 895
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 897
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 899
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 902
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 899
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 898
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 895
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 899
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 895
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 897
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 897
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 900
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 899
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 899
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 896
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 898
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 899
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 899
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 898
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 895
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 900
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 902
196 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2019-20 897
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 897
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 897
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 896
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 897
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 896
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 897
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 897
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 896
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 899
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 897
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 900
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 895
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 895
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 897
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 902
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 898
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 896
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 896
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 895
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 897
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 895
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 895
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 895
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 896
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 899
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 897
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 897
224 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 922
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 897
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 896
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 896
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 897
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 897
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 898
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 898
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 897
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 905
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 896
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 898
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 896
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 897
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 895
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 897
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 895
241 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 896
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 898
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 899
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 898
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 901
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 909
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 895
248 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 897
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 897
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 899
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 898
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 897
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 898
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 897
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 897
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 897
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 897
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 896
259 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 994
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 895
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 897
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 896
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 894
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 895
265 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 898
266 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 897
267 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 965
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 894
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 896
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 895
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 898
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 896
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 896
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 898
275 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 921
276 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 895
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 896
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 894
279 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 895
280 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 896
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 898
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 896
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 898
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 901
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 898
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 898
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 897
288 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 903
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 897
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 896
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 899
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 896
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 897
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 897
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 898
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 899
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 897
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 894
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 896
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 896
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 897
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 896
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 898
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 898
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 907
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 897
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 897
308 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 894
309 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 896
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 899
311 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 894
312 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 897
313 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 894
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 895
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 898
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 908
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 896
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 896
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 895
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 894
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 894
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 895
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 896
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 894
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 894
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 894
327 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 897
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 897
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 895
330 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 895
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 898
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 895
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 895
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 897
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 895
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 896
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 895
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 899
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 894
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 896
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 899
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 906
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 895
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 894
345 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 895
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 896
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 897
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 896
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 897
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 894
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 908
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 895
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 895
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 894
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 895
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 894
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 897
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 895
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 897
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 894
361 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 895
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 894
363 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 895
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 894
365 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 894
366 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 894
367 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 896
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 897
369 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 895
370 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 895
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 895
372 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 894
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 895
374 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 895
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 896
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 894
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 895
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 894
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 894
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 897
381 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 907
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 896
383 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 896
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 894
385 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 894
386 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 895
387 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 894
388 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 896
389 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 894
390 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 894
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 895
392 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 894
393 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 895
394 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 895
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 894
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 894
397 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 894
398 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 895
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 896
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 895
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 894
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 895
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 894
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 895
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 894
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 895
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 894
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 898
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 894
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 896
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 894
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 894
413 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 901
414 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 894
415 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 896
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 896
417 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 894
418 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 894
419 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 910
420 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 894
421 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 895
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 894
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 896
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 905
425 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 894
426 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 894
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 895
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 894
431 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 897
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 895
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 896
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 895
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 897
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 895
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 897
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 898
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 896
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 894
441 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 895
442 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 894
443 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 894
444 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 895
445 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 894
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 896
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 896
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 896
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 895
450 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 895
451 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 895
452 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 895
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 895
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 894
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 903
456 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 895
457 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 894
458 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 914
459 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 895
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 894
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 894
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 895
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 895
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 896
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 896
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 896
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 895
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 894
469 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 894
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 898
471 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 898
472 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 894
473 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 895
474 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 895
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 896
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 894
477 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 896
478 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 895
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 896
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 905
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 895
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 899
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 901
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 894
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 895
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 896
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 896
488 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 894
489 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 895
490 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 896
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 895
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 894
493 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 894
494 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 895
495 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 895
496 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 895
497 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 895
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 896
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 897
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 895
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 897
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 894
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 895
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 895
505 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 894
506 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 895
507 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 896
508 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 894
509 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 894
510 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 896
511 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 895
512 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 896
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 897
514 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 896
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 896
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 897
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 894
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 894
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 894
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 894
521 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 894
522 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
523 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 895
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 897
525 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 902
526 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 895
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 896
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 898
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 894
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 896
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 896
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 894
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 894
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 895
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 894
536 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 895
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 894
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 894
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 896
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 894
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 895
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 898
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 894
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 895
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 896
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 897
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 895
548 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 894
549 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 898
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 896
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 894
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 894
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 894
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 895
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 897
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 896
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 895
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 894
559 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 895
560 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 895
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 894
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 894
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 902
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 896
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 896
566 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 911
567 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 895
568 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 895
569 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 894
570 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 894
571 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 896
572 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 896
573 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 896
574 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
575 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 894
576 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 896
577 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 895
578 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 895
579 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 894
580 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
581 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 895
582 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 895
583 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 895
584 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
585 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
586 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 900
588 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 895
589 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 895
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 894
591 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 894
592 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14