सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1601
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 650
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 246
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 335
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 104
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 215
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 10
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 334
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 192
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 194
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 87
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 190
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 69
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 58
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1095
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 109
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 575
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 169
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 371
20 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2866
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 90
22 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 378
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 282
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 102
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 279
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 104
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 130
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 290
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 289
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 378
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 419
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 234
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 215
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 165
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 155
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 134
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 137
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 113
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 113
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 92
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 77
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 562
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 216
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 96
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 103
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 54
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 106
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 134
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 150
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 128
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 342
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 238
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 141
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 145
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 194
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 105
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 511
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 261
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 630
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 68
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 93
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 73
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 64
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 26
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 31
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 24
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 53
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 84
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 94
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 43
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 144
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 831
74 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9217
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 6
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 301
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 148
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 120
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 115
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 222
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 231
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 124
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 301
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 85
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 923
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2078
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 700
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 202
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 454
90 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 462
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 499
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 165
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 553
94 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1025
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 378
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 313
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 157
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 184
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 203
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 212
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 196
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 137
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 134
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 155
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 487
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 396
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 279
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 274
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 434
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 405
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 335
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 178
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 212
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 145
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 155
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 225
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 118
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 51
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
123 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1177
124 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 316
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 114
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 108
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 394
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 63
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 259
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 169
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1248
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 420
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 151
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 134
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 553
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 194
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 931
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 778
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 595
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 884
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 452
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 568
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 576
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 496
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 484
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
152 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18083
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 110
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 712
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 183
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 178
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 215
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 498
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 607
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 390
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 901
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 599
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 485
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 699
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 65
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 43
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 216
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 237
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 334
174 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2164
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 161
176 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 928
177 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 926
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 104
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 220
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 146
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 150
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 154
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 226
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 296
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 142
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 146
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 71
188 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1342
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 425
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 316
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 165
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 119
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 135
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 182
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 155
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 117
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 148
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 203
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1322
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 680
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 112
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 252
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 248
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 146
206 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1398
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 595
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 866
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 582
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 602
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 904
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 318
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 967
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 857
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 546
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 509
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 322
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 439
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 340
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 447
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 764
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 380
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 409
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 508
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 636
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1033
230 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3011
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 981
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 385
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 434
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 395
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1106
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1875
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1007
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 156
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 360
240 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16194
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 367
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 362
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 394
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 340
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 168
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 154
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 234
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 79
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 230
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 175
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 306
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 182
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 220
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 195
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 275
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 295
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 326
258 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1453
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1161
260 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19403
261 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 715
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 234
263 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
264 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1074
266 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1140
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 763
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1534
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 491
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1303
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 839
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1032
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 710
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 493
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 734
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 870
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 432
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1049
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1299
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 715
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 323
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 530
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1692
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 462
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 997
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 302
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 661
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 560
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 319
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 605
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 405
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 918
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1305
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 767
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 391
299 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1323
300 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1060
301 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1720
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1114
303 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1824
304 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 707
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 693
307 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1404
308 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2260
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
310 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
311 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 528
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 893
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 731
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 129
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1729
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 633
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1156
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 862
321 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 555
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1494
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 668
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1191
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1047
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1206
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1584
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1381
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1467
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1217
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1789
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2136
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 937
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 830
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1298
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
337 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
338 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2896
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2578
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2319
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1374
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 944
344 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 534
345 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24086
346 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 535
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2524
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1843
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1511
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2044
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1543
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1980
353 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2679
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2105
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1280
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2082
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1077
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1288
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1164
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1595
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 965
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1232
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1850
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2385
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1762
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1492
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1149
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2421
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1495
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1118
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5092
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4302
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1952
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1719
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1128
376 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1631
377 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 896
378 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 198
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1573
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1632
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3124
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1899
383 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 320
384 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1057
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1190
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1082
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2650
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1568
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1059
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2558
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1747
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1866
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3208
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1085
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1752
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2061
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1083
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1213
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2034
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3888
402 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2091
403 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1305
404 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 567
405 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20618
406 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 361
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 875
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 779
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1702
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1138
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2363
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1208
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 687
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 659
415 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 346
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 863
417 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
418 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 893
419 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
420 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 841
421 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 502
422 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 840
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1750
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1194
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1325
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1286
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1959
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2519
429 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3155
430 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2886
431 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 319
432 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 284
433 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
434 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 936
437 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1094
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1011
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1765
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2141
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1279
442 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1580
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2071
444 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 373
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1353
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1128
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1277
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 907
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 955
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1508
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1377
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 804
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1420
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 894
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1378
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1288
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1096
458 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 281
459 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 452
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 700
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 994
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4711
463 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2659
464 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1003
465 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13481
466 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 542
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
468 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1170
469 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2464
470 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 373
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 414
472 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
473 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 587
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1491
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 876
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 831
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1418
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 999
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 895
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3062
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 903
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1649
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1440
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1024
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1241
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 684
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1160
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 689
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1471
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1209
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
492 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5301
494 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5771
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4112
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4117
497 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2550
498 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5025
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3331
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2072
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3692
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3098
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5223
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6299
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4817
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4764
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3488
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5230
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4683
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5004
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4937
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2268
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3861
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3024
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5952
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4758
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4089
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6213
519 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3901
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
521 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2078
522 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17298
523 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
524 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5467
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6531
526 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5552
527 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6666
528 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3101
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5344
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5760
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3470
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5917
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3553
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3584
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16989
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6893
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3447
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8183
539 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5077
540 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8855
541 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18333
542 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
543 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
544 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
545 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
546 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
548 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7610
549 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
550 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6123
551 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5627
552 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4990
553 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5908
554 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
555 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
557 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5658
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17339
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22331
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10973
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5631
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9583
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11823
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12786
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18022
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17743
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17286
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15971
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11118
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13052
571 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6095
572 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7831
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13208
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15861
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12935
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9486
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9789
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15385
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11328
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7468
581 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5841
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18366
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17941
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17327
585 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4910
586 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6798
587 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6109
588 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4547
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6708
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15011
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17399
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14218
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13515
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13372
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16460
596 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18369
597 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7033
598 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5050
599 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3966
600 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4969
601 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7322
602 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
603 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5126
604 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4634
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11204
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11081
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13946
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10909
609 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8831
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13667
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13451
612 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9085