सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 4059
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 228
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 298
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 550
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 249
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 398
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 107
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 482
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 253
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 435
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 192
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 91
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 351
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 246
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 56
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 190
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 228
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 102
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 47
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 165
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 104
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 977
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1112
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 165
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 637
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 182
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 384
28 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3185
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 100
30 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 883
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 679
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 157
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 534
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 114
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 139
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 346
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 335
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 504
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 566
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 285
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 263
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 337
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 340
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 298
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 294
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 190
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 211
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 196
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 145
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 594
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 224
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 103
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 107
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 62
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 183
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 220
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 264
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 246
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 369
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 275
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 67
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 214
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 239
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 267
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 115
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 549
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 295
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 676
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 158
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 239
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 172
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 189
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 142
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 140
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 104
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 98
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 167
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 221
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 104
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 280
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 196
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 875
83 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9402
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 29
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 328
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 163
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 129
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 130
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 265
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 266
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 140
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 351
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 96
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 935
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2153
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 729
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 204
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 480
99 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 484
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 524
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 192
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 582
103 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1076
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 401
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 334
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 172
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 202
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 213
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 232
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 210
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 148
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 150
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 169
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 492
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 400
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 139
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 293
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 292
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 144
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 455
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 423
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 101
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 353
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 194
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 244
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 160
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 167
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 247
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 141
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 72
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
132 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1888
133 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 763
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 117
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 109
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 420
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 288
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 196
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1270
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 447
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 176
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 149
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 20
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 558
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 200
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 400
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 945
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 790
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 609
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 894
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 466
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 582
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 591
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 511
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 498
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 76
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 122
162 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18240
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 113
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 318
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 103
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 124
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 720
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 188
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 184
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 229
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 533
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 661
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 436
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 998
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 664
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 498
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 714
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 71
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 51
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 229
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 252
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 343
184 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2246
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 183
186 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1207
187 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 974
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 108
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 230
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 156
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 159
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 161
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 235
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 306
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 152
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 154
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 102
198 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1366
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 467
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 344
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 178
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 129
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 144
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 207
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 167
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 134
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 151
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 210
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1336
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 117
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 255
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 197
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 254
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 148
216 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1418
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 608
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 592
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 611
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 933
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 327
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1024
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 895
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 556
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 559
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 331
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 466
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 358
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 474
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 817
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 412
233 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 411
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 520
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 118
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 645
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 264
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1042
240 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3050
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1068
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 431
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 474
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 424
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1198
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1983
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1123
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 157
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 369
250 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16333
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 375
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 370
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 402
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 347
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 177
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 160
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 241
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 82
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 235
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 180
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 318
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 184
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 228
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 201
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 281
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 302
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 347
268 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1475
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1173
270 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19510
271 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1076
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 237
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 199
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1090
276 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 387
277 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 256
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1153
279 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 432
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 773
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1549
282 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
283 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1313
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 867
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1087
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 719
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 500
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 748
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 901
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 445
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1077
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1321
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 748
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 334
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 547
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1762
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 472
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1023
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 311
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 672
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 569
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 333
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 618
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 416
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 959
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1334
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 772
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 397
309 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1342
310 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1075
311 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1760
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1123
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1831
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 844
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 719
316 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 702
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1414
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2266
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 791
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 569
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 961
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 789
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 150
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1824
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 644
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1163
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 903
331 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 599
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1502
333 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 673
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1204
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1055
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1217
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1592
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1392
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1475
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1224
341 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1793
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2146
343 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 943
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 838
345 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1306
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 202
347 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
348 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 245
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2909
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2604
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2340
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1377
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 952
354 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 537
355 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24183
356 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 539
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2551
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1859
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1523
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2055
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1550
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1986
363 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2699
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2121
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1293
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2099
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1082
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1297
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1178
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1600
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 973
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1243
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1864
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2397
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1789
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1505
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1156
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2444
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1512
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1125
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5107
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4307
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1954
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1725
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1137
386 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1669
387 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 914
388 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 254
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1581
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1635
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3143
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1926
393 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 327
394 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 502
395 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1065
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1199
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1086
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2667
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1595
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1068
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2585
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1761
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1874
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3227
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1096
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1762
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2074
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1088
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1224
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2050
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3901
412 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2129
413 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1327
414 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 601
415 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20713
416 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 365
417 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 885
418 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 787
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1708
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1145
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2368
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1215
423 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 698
424 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 667
425 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 349
426 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 873
427 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 445
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 902
429 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 501
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 847
431 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 506
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 846
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1773
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1201
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1337
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1292
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1975
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2544
439 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3173
440 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2929
441 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 326
442 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
443 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 385
444 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 527
445 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 596
446 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 945
447 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1106
448 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1023
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1777
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2160
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1296
452 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1604
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2080
454 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 381
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1370
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1140
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1282
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 912
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 985
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1523
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1381
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 809
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1429
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 900
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1386
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1300
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1104
468 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 287
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 459
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 708
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1002
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4727
473 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2689
474 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1036
475 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13564
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 554
477 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 559
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1177
479 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2479
480 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 377
481 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 416
482 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 309
483 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 593
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1506
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 884
486 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 837
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1443
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1003
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 907
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3075
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 906
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1662
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1451
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1031
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1247
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 688
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1163
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 699
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1487
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1221
501 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 521
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4213
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5315
504 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5776
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4128
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4125
507 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2578
508 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5048
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3366
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2082
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3709
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3112
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5232
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6307
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4832
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4769
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3498
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5236
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4695
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5022
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4941
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2275
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3863
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3038
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5965
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4769
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4116
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6237
529 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3932
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9442
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2085
532 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17370
533 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5132
534 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5479
535 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6539
536 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5562
537 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6674
538 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3116
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5358
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5770
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3474
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5931
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3561
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3591
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16997
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6901
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3450
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8200
549 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5091
550 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8865
551 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18405
552 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4195
553 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7652
554 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7015
555 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5961
556 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5800
557 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7382
558 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7625
559 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5219
560 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6185
561 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5680
562 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5011
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5920
564 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6242
565 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5933
566 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3965
567 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5665
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17372
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22346
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10981
571 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5668
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9607
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11835
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12799
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18044
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17777
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17318
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15979
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11120
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13074
581 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6112
582 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7858
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13224
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15872
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12943
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9493
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9808
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15393
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11349
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7478
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5853
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18379
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17952
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17340
595 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4917
596 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6800
597 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6119
598 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4552
599 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6716
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15015
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17415
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14229
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13526
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13394
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16486
606 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18506
607 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7036
608 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5069
609 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3974
610 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4976
611 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7340
612 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6454
613 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5131
614 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4642
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11227
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11097
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13956
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10913
619 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8852
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13689
621 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13469
622 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9139