सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1181
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 545
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 182
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 249
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 44
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 28
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 46
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 204
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 143
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 85
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 161
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1089
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 47
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 524
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 160
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 368
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2764
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 81
19 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 270
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 159
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 56
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 125
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 102
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 123
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 266
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 266
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 344
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 382
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 210
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 191
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 92
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 109
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 72
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 86
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 69
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 80
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 44
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 50
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 544
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 215
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 93
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 101
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 53
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 65
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 108
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 117
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 93
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 324
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 216
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 59
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 114
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 102
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 153
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 103
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 490
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 238
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 604
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 35
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 42
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 41
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 43
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 39
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 51
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 48
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 27
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 46
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 813
68 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9158
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 129
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 293
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 142
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 114
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 107
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 213
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 209
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 116
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 273
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 81
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 919
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2051
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 688
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 195
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 442
84 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 447
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 491
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 158
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 544
88 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1014
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 371
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 303
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 153
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 177
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 192
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 206
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 187
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 126
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 124
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 150
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 487
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 395
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 275
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 267
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 141
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 427
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 391
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 324
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 172
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 209
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 140
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 150
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 219
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 97
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 47
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 132
117 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 960
118 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 139
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 114
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 107
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 384
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 58
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 243
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 146
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1236
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 404
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 143
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 548
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 423
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 193
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 667
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 926
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 771
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 590
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 876
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 445
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 555
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 569
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 487
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 479
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 117
145 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18023
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 109
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 314
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 708
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 181
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 176
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 211
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 476
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 578
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 356
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 866
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 576
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 473
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 691
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 58
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 36
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 212
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 234
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 323
167 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2130
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 159
169 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 858
170 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 889
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 103
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 218
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 145
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 146
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 150
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 221
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 293
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 137
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 140
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 50
181 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1334
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 399
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 295
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 159
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 115
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 133
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 180
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 150
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 113
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 145
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 202
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1312
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 680
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 98
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 251
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 195
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 245
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 146
199 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1390
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 587
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 863
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 573
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 596
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 893
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 307
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 945
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 831
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 539
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 494
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 317
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 429
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 332
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 439
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 739
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 363
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 407
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 501
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 630
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 209
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1026
223 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 2992
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 948
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 374
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 417
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 386
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1077
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1816
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 982
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 153
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 357
233 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16150
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 359
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 354
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 386
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 331
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 164
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 151
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 230
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 76
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 227
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 173
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 300
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 181
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 218
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 193
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 268
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 290
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 324
251 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1438
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1150
253 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19375
254 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 629
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 233
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 677
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1068
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 252
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1135
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 429
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 758
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1530
265 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 489
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1299
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 828
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1014
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 700
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 488
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 730
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 853
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 430
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1033
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1292
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 712
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 321
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 521
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1670
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 460
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 995
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 301
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 658
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 557
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 315
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 602
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 400
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 903
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1284
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 763
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 380
292 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1320
293 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1045
294 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1709
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1110
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1819
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 841
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 698
299 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 689
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1398
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2255
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1393
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 346
304 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
305 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 515
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 855
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 700
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 124
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1690
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 630
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1149
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 842
314 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 545
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1487
316 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 667
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1188
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1044
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1206
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1581
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1376
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1463
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1215
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1785
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2133
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 928
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 828
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1292
329 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
330 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
331 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 243
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2893
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2575
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2314
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1372
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 943
337 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 534
338 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24061
339 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 535
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2517
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1840
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1502
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2035
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1540
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1975
346 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2674
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2101
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1276
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2076
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1075
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1287
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1159
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1593
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 964
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1230
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1837
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2383
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1759
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1490
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1146
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2412
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1488
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1116
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5086
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4296
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1948
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1718
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1119
369 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1622
370 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 883
371 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 187
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1569
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1631
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3119
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1898
376 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 320
377 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
378 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1053
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1183
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1077
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2647
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1565
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1053
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2553
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1739
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1862
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3204
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1083
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1751
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2059
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1080
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1211
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2028
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3886
395 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2082
396 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1291
397 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 562
398 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20582
399 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 359
400 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 873
401 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 777
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1700
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1137
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2361
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1204
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 685
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 654
408 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 345
409 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 861
410 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 442
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 890
412 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 837
414 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 502
415 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 837
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1741
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1184
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1318
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1282
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1955
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2511
422 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3150
423 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2875
424 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 319
425 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 284
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
427 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
428 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 591
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 933
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1089
431 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1007
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1753
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2137
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1270
435 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1571
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2068
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 372
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1352
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1127
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1272
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 904
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 953
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1505
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1375
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 800
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1415
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 889
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1377
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1287
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1094
451 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 279
452 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 449
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 697
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 986
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4706
456 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2649
457 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 996
458 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13458
459 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 542
460 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 556
461 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1167
462 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2458
463 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 373
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 413
465 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
466 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 584
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1490
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 870
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 831
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1417
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 995
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 891
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3057
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 901
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1647
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1436
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1021
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1240
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 682
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1159
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 686
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1463
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1208
484 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5296
487 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5769
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4111
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4115
490 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2527
491 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5016
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3328
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2069
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3687
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3097
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5222
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6292
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4815
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4756
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3487
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5228
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4682
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5001
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4934
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2264
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3859
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3022
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5944
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4750
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4078
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6210
512 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3896
513 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
514 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2076
515 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17281
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5119
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5466
518 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6529
519 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5550
520 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6656
521 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3097
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5343
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5758
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3462
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5913
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3551
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3579
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16985
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6891
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3445
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8182
532 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5075
533 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8855
534 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18308
535 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
536 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
537 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
538 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5955
539 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5795
540 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7364
541 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7606
542 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
543 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6101
544 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5598
545 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4983
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5906
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
548 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5928
549 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
550 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5657
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17332
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22324
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10969
554 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5629
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9572
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11819
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12782
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18016
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17737
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17283
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15964
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11115
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13047
564 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6086
565 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7822
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13199
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15857
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12932
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9483
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9781
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15380
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11319
573 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7464
574 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5836
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18356
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17937
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17323
578 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4909
579 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6797
580 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6108
581 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4546
582 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6707
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15003
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17390
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14215
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13505
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13369
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16453
589 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18323
590 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7032
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5041
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3965
593 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4968
594 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7321
595 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
596 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5125
597 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4630
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11191
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11066
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13944
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10906
602 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8818
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13661
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13446
605 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9057