सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 1133
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 136
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 124
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 33
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 177
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 179
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 172
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 371
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 144
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 329
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 424
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 102
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 359
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 143
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 362
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 93
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 121
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 28
19 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 6703
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 261
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 897
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 240
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 279
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 34
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 229
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 85
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 110
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 713
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 85
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 76
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 118
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 202
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 135
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 127
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 75
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 130
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 468
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 396
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 92
40 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 930
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 180
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 305
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 360
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 440
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 75
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 114
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 122
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 188
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 221
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 125
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 129
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 65
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 333
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 312
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 47
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 319
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 247
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 189
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 285
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 186
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 178
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 159
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 146
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 182
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 184
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 198
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 296
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 91
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 184
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 143
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 185
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 66
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 105
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 593
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 293
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 574
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 50
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 222
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 285
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 532
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 135
82 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 7299
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1212
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 321
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 115
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 60
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 251
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 243
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 144
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 228
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 330
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 147
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 496
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 262
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 295
96 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 226
97 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1016
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 410
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 334
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 86
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 250
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 314
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 319
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 118
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 596
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 336
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 725
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 214
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 341
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 260
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 241
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 277
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 148
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 395
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 394
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 584
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 655
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 344
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 356
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 477
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 464
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 381
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 447
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 271
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 274
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 302
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 219
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 644
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 230
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 108
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 111
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 73
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 251
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 283
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 347
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 352
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1123
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 917
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 696
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 190
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 392
142 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3882
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 106
144 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1326
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 970
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 212
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 612
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 120
149 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2604
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 192
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 121
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 445
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 333
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 249
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1306
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 492
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 214
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 159
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 46
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 71
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 501
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 402
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 145
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 300
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 307
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 484
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 448
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 108
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 380
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 207
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 279
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 174
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 184
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 274
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 154
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 101
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
181 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9821
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 349
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 176
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 141
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 151
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 306
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 292
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 158
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 488
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 119
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 944
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2221
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 760
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 207
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 514
197 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 516
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 556
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 209
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 611
201 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1153
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 422
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 350
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 191
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 224
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 225
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 248
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 241
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 164
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 179
211 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1789
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 117
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 128
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 164
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 174
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 175
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 253
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 342
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 164
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 169
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 202
222 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1414
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 540
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 408
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 194
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 142
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 151
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 230
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 177
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 154
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 171
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 225
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 209
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 81
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 58
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 248
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 278
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 384
239 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2377
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 201
241 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1663
242 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1064
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 739
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 195
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 196
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 239
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 642
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 769
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 518
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1141
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 775
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 514
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 734
254 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 427
255 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1364
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 672
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 973
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 811
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 629
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 919
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 490
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 606
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 606
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 535
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 511
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
270 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18563
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 118
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 131
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 107
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 249
276 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 345
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 395
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 125
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 92
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 244
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 183
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 339
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 190
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 242
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 208
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 298
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 309
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 369
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 388
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 421
291 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 365
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 194
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 178
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 252
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 686
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1197
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 263
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 200
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 260
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 152
301 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1455
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 621
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 870
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 613
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 625
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 999
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 347
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1135
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1012
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 574
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 636
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 352
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 531
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 379
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 510
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 926
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 464
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 420
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 536
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 123
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 662
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 267
323 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1063
325 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3125
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1265
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 498
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 550
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 470
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1372
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2330
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1252
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 168
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 380
335 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16564
336 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1523
337 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19716
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1514
339 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 241
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 202
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1106
343 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 390
344 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
345 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1167
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 436
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 789
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1563
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 496
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1325
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 934
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1197
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 740
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 516
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 788
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1001
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 462
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1137
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1344
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 781
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 362
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 596
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1891
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 508
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1084
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 331
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 701
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 583
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 370
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 647
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 436
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1037
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1394
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 796
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 412
376 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1370
377 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1114
378 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1827
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1135
380 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1842
381 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 728
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 717
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1436
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2282
386 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1397
387 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 351
388 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
389 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 795
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 629
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1108
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 903
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 200
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1977
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 675
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1199
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 965
398 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 675
399 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1578
400 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 345
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 963
402 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24384
403 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 553
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2589
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1885
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1554
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2074
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1573
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 2006
410 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2731
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2155
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1310
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2137
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1098
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1315
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1193
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1615
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 996
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1256
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1896
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2430
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1835
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1527
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1172
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2470
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1534
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1147
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5144
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4318
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1984
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1748
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1148
433 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1722
434 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 960
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 678
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1235
437 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1074
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1233
439 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1610
440 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1404
441 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1482
442 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1237
443 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1800
444 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2158
445 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 956
446 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 851
447 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1325
448 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 209
449 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 147
450 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 253
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2925
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2624
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2365
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1394
455 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 552
456 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 394
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1088
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1206
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1102
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2689
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1630
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1083
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2612
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1775
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1885
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3253
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1111
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1778
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2099
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1112
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1242
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2082
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3919
475 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2187
476 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1371
477 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 671
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
479 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 607
480 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 961
481 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1133
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1040
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1803
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2187
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1329
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1607
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1656
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3187
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1952
490 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20893
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 376
492 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 908
493 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 801
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1733
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1160
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2388
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1224
498 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 718
499 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 683
500 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 354
501 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 888
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 452
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 913
504 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
505 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 859
506 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 517
507 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 861
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1797
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1215
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1360
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1315
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 2001
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2572
514 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3197
515 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 3018
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 333
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 296
518 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 512
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1321
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 938
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1012
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1538
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1393
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 821
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1446
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 922
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1393
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1315
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1112
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 301
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 485
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 720
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1008
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4755
535 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2734
536 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1116
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 926
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3124
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 922
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1682
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1465
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1042
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1261
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 696
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1182
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 712
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1506
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1241
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2097
550 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1646
551 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 534
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 402
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1390
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1147
555 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13698
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 579
557 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 571
558 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1183
559 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2505
560 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 388
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 427
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 318
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 610
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1532
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 900
566 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 850
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1466
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1012
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4222
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5340
571 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5782
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4143
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4140
574 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2632
575 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5092
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3402
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2100
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3736
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3149
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5250
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6322
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4865
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4788
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3508
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5254
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4721
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5061
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4956
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2284
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3875
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3055
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 6014
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4814
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4147
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6285
596 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3995
597 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9450
598 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2094
599 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17522
600 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5155
601 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5494
602 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6550
603 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5573
604 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6686
605 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3138
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5368
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5786
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3492
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5950
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3580
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3616
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17021
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6926
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3464
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8223
616 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5101
617 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8873
618 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18566
619 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4199
620 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7656
621 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7020
622 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
623 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
624 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008