सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 2310
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1449
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1448
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1412
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1497
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1402
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1402
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1416
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1401
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1425
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1414
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1398
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1415
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1400
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1415
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1401
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1425
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1400
19 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1546
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1402
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1415
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1398
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1417
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1402
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1540
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1417
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1411
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1409
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1406
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1406
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1413
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1421
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1416
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1416
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1409
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1398
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1406
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1400
40 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1476
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1432
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1403
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1407
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1481
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1416
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1399
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1402
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1421
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1431
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1432
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1412
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1398
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1413
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1408
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1401
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1413
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1408
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1408
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1430
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1412
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1409
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1409
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1414
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1420
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1409
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1405
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1400
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1405
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1422
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1419
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1414
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1410
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1409
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1407
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1399
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1408
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1412
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1398
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1404
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1399
82 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1447
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1405
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1398
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1416
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1406
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1399
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1420
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1400
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1401
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1400
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1399
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1402
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1400
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1401
96 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 1447
97 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1523
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1402
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1401
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1400
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1399
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1400
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1399
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1399
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1404
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1404
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1402
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1401
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1403
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1398
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1400
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1399
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1405
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1401
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1402
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1400
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1401
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1405
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1400
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1399
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1400
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1400
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1398
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1398
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1400
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1399
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1403
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1398
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1399
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1398
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1398
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1399
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1400
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1399
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1400
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1398
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1403
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1401
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1400
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1398
142 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1427
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1399
144 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1405
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1398
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1402
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1403
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1398
149 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1405
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1399
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1398
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1399
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1399
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1400
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1399
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1400
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1399
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1398
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1398
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1398
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1398
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1399
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1399
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1399
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1399
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1398
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1399
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1400
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1399
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1400
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1398
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1398
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1398
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1399
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
181 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1422
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1398
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1398
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1398
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1398
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1399
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1399
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1398
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1398
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1416
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1399
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1398
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1400
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1399
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1399
197 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1400
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1402
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1398
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1399
201 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1402
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1404
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1401
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1400
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1398
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1399
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1401
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1399
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1398
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1400
211 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1476
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1399
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1398
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1401
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1398
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1399
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1402
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1400
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1399
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1399
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1407
222 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1401
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1410
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1405
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1401
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1398
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1399
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1398
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1398
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1398
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1398
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1398
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1400
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1398
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1398
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1400
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1399
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1398
239 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1404
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1400
241 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1404
242 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1404
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1398
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1398
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1398
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1398
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1405
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1405
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1405
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1404
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1404
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1400
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1401
254 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
255 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1400
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1398
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1399
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1399
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1399
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1399
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1399
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1399
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1399
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1399
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
270 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1419
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1399
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1400
276 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 1458
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1398
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1398
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1399
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1400
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1399
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1398
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1399
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1399
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1398
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1398
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1398
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1399
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1398
291 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1398
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1398
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1399
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1399
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
301 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1399
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1398
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1400
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1398
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1400
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1406
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1398
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1401
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1401
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1403
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1398
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1399
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1406
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1400
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1398
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1398
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1398
322 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1398
323 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
325 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1400
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1416
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1402
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1403
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1399
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1404
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1413
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1402
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1398
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1398
335 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1417
336 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1399
337 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1407
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1399
339 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1400
343 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1398
344 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
345 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1400
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1399
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1401
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1401
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1399
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1400
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1407
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1403
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1398
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1398
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1398
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1402
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1401
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1404
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1401
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1401
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1399
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1402
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1412
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1398
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1398
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1398
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1398
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1401
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1398
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1398
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1400
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1400
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1401
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1398
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1398
376 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1398
377 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1398
378 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1400
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1400
380 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1400
381 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1398
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1399
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1399
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1399
386 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1398
387 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1398
388 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1398
389 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1398
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1401
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1411
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1407
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1400
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1415
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1398
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1400
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1400
398 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1403
399 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1402
400 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1400
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1399
402 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1416
403 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1399
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1399
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1399
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1398
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1398
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1398
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1399
410 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1399
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1399
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1399
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1401
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1398
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1402
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1398
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1399
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1398
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1400
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1398
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1400
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1403
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1398
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1400
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1398
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1398
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1398
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1401
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1399
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1400
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1398
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1398
433 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1400
434 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1398
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1399
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1401
437 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1399
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1401
439 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1401
440 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1400
441 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1399
442 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1399
443 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1401
444 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1400
445 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1400
446 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1400
447 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1399
448 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1399
449 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
450 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1400
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1401
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1398
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1398
455 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1402
456 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1398
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1399
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1399
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1399
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1400
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1400
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1399
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1398
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1398
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1398
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1398
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1398
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1398
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1398
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1399
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1401
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1401
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1398
475 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1399
476 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1400
477 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1402
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1398
479 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1398
480 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1399
481 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1398
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1399
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1400
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1398
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1398
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1398
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1398
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1403
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1400
490 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1410
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
492 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1399
493 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1399
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1398
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1399
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1398
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1400
498 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1399
499 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1399
500 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
501 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1399
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1398
503 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
504 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1398
505 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1399
506 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1398
507 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1399
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1398
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1398
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1398
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1398
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1400
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1401
514 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1398
515 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1407
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1398
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
518 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1398
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1402
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1399
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1400
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1401
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1398
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1400
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1399
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1400
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1401
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1399
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1399
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1398
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 1398
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1398
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 1401
535 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1399
536 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1401
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 1399
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 1402
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 1398
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1398
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1398
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1398
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1398
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 1399
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1398
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 1400
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1398
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1402
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 1398
550 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1399
551 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1398
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1398
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1400
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1399
555 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1411
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1398
557 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
558 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1398
559 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1399
560 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1398
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1398
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1398
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1398
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1398
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 1403
566 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1398
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1401
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1398
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1398
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 1399
571 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1398
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 1399
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 1398
574 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 1399
575 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1402
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 1400
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 1398
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 1398
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 1402
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 1398
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 1398
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 1398
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 1398
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 1400
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 1399
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 1401
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 1399
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 1398
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 1398
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 1398
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 1398
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 1405
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 1399
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 1399
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 1398
596 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 1400
597 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1398
598 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1398
599 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1410
600 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1401
601 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1398
602 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1398
603 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1398
604 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1398
605 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1399
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 1398
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 1399
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 1398
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 1399
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 1398
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 1398
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 1398
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 1398
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 1399
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 1399
616 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1398
617 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1398
618 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1410
619 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1398
620 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1398
621 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1398
622 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1398
623 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1398
624 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008