सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2027
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 45
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 270
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 390
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 186
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 282
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 67
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 373
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 225
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 320
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 139
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 258
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 66
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 90
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 84
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 17
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 695
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1098
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 25
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 604
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 175
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 378
23 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2936
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 94
25 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 474
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 383
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 125
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 373
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 107
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 133
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 315
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 312
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 413
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 457
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 251
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 236
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 220
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 214
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 172
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 177
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 135
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 138
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 115
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 93
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 574
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 217
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 98
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 104
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 54
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 133
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 156
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 175
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 165
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 355
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 253
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 157
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 172
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 219
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 107
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 528
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 277
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 644
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 96
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 141
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 102
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 80
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 53
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 59
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 45
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 61
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 104
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 128
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 57
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 175
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 139
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 849
78 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9263
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 5
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 309
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 148
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 121
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 118
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 235
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 237
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 129
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 307
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 88
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 928
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2110
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 710
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 203
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 467
94 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 470
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 509
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 174
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 563
98 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1038
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 384
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 316
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 160
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 190
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 204
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 216
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 201
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 138
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 135
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 157
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 488
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 397
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 284
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 279
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 441
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 415
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 343
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 183
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 225
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 146
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 159
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 235
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 132
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 56
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
127 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1338
128 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 403
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 116
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 109
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 403
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 273
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 173
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1256
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 430
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 155
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 138
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 13
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 554
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 194
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 936
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 783
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 602
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 888
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 458
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 573
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 582
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 502
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 490
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
157 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18124
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 111
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 102
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 715
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 185
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 179
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 216
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 512
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 627
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 401
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 927
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 609
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 492
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 705
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 66
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 44
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 217
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 241
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 336
179 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2181
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 170
181 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 992
182 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 943
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 105
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 225
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 146
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 154
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 156
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 228
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 298
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 144
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 146
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 82
193 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1348
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 437
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 327
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 168
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 121
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 139
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 191
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 160
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 125
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 148
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 204
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1329
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 112
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 252
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 250
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 147
211 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1405
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 599
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 586
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 605
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 911
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 320
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 991
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 866
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 550
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 527
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 323
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 448
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 348
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 455
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 784
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 392
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 410
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 513
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 638
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
233 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1035
235 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3017
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1008
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 398
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 445
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 406
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1133
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1907
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1049
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 156
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 361
245 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16233
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 370
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 365
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 396
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 342
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 170
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 154
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 236
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 79
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 231
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 175
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 311
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 182
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 222
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 195
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 277
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 296
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 332
263 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1462
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1165
265 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19438
266 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 812
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 234
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1079
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1145
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 765
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1539
277 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1305
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 848
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1045
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 712
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 495
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 739
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 879
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 437
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1056
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1304
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 724
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 326
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 533
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1708
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 463
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1001
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 307
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 664
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 563
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 324
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 607
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 408
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 934
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1312
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 769
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 393
304 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1330
305 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1068
306 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1731
307 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1117
308 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1826
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 710
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 696
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1407
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2262
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
315 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
316 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
317 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 541
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 923
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 741
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 134
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1754
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 634
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1157
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 874
326 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 566
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1496
328 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 671
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1196
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1049
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1209
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1587
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1385
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1471
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1219
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1791
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2142
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 940
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 833
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1301
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
342 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
343 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2900
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2583
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2322
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1374
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 944
349 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 536
350 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24119
351 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 536
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2530
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1846
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1516
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2046
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1544
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1982
358 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2687
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2106
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1282
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2089
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1079
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1289
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1166
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1596
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 967
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1236
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1852
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2389
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1768
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1496
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1150
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2427
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1502
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1120
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5095
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4305
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1953
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1722
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1131
381 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1636
382 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 904
383 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 212
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1576
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1633
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3130
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1909
388 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 322
389 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
390 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1062
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1194
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1083
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2658
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1575
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1063
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2565
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1749
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1871
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3213
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1087
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1755
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2063
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1084
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1214
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2042
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3891
407 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2097
408 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1313
409 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 574
410 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20642
411 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 363
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 879
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 782
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1702
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1138
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2365
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1209
418 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 692
419 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 663
420 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 347
421 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 868
422 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
423 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 897
424 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
425 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 844
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 504
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 843
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1754
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1196
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1329
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1289
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1963
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2524
434 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3164
435 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2898
436 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 322
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
438 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
439 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
441 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 941
442 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1100
443 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1014
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1768
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2144
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1284
447 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1584
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2074
449 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 375
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1361
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1129
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1279
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 909
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 960
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1512
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1377
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 805
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1421
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 895
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1378
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1292
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1097
463 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 284
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 456
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 704
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 997
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4714
468 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2664
469 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1011
470 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13507
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 546
472 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
473 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1175
474 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2471
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 374
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 415
477 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 589
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1494
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 877
481 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 832
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1425
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 999
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 898
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3063
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 903
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1650
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1440
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1027
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1243
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 684
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1161
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 692
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1475
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1209
496 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 516
497 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5306
499 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5772
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4116
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4119
502 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2556
503 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5029
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3340
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2075
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3695
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3101
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5225
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6299
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4819
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4764
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3488
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5230
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4687
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5007
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4937
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2269
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3861
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3027
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5958
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4758
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4092
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6214
524 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3909
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9439
526 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2079
527 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17314
528 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
529 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5467
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6531
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5556
532 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6666
533 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3106
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5345
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5760
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3471
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5920
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3558
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3585
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16993
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6894
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3447
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8188
544 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5080
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8857
546 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18347
547 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4192
548 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
549 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
550 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
551 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
553 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7616
554 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
555 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6135
556 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5636
557 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4993
558 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5908
559 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
560 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
562 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5659
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17351
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22336
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10976
566 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5634
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9593
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11824
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12792
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18029
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17745
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17292
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15973
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11118
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13057
576 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6098
577 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7836
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13214
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15863
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12938
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9487
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9794
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15385
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11333
585 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7472
586 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5845
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18368
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17941
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17334
590 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4911
591 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6798
592 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6109
593 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4548
594 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6709
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15011
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17400
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14219
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13517
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13372
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16466
601 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18411
602 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7034
603 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5056
604 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3968
605 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4970
606 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7325
607 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6449
608 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5127
609 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4635
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11210
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11082
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13951
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10910
614 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8834
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13671
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13454
617 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9096