सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 512
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 4387
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 297
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 53
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 153
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 385
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 523
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 410
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 202
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 437
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 399
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 116
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 106
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 103
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 80
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 62
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 25
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 22
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 43
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 34
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 94
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 59
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 73
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 306
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 144
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 158
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 129
28 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 8390
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 275
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 246
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 214
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 229
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 234
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 289
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 123
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 179
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 169
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 337
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 299
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 565
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 161
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 996
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 479
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 555
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 126
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 168
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 139
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 255
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 316
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 90
51 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 345
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 141
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 262
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 89
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 75
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 203
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 86
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 109
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 112
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 71
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 69
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 117
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 303
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 318
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 329
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 187
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 470
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 197
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 125
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 26
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 65
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 126
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 19
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 317
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1621
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1428
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 115
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 127
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 114
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 98
81 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2719
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1425
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1676
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1605
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1451
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1564
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 101
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 67
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 74
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 77
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 60
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 42
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 76
94 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 50
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 33
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 16
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 458
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 341
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 275
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 109
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 137
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 102
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1429
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 102
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 103
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 294
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 98
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 100
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 104
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 148
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 253
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 96
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1443
114 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 874
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 117
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 22
117 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1544
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1420
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1622
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 202
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 138
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 104
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1547
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1415
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1564
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1413
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1562
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1555
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1419
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1585
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1432
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1809
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1658
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 261
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1441
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1538
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1506
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1504
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1502
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1417
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1539
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1470
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1503
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1509
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1497
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1449
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1470
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1470
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1500
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1456
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1453
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1417
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1457
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1511
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1488
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1547
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1437
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1470
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1442
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1458
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1437
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1436
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1460
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1541
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1458
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1530
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1462
169 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 331
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 36
171 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 82
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 91
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1399
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1409
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1488
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1500
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1412
178 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1637
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1527
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 28
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1474
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1483
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1732
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1507
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1409
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1492
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1518
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1601
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1410
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1490
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1411
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1481
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1525
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1405
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1473
196 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1987
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1484
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1403
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1494
200 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2719
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1432
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 33
203 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 298
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1420
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1428
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1411
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1420
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1423
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1424
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1503
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1411
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1422
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1424
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1410
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1458
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1414
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1420
218 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 2080
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1454
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1455
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1422
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1414
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1429
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1418
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1406
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1461
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1465
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1446
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1427
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1406
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1402
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1454
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1447
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1416
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1418
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1461
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1482
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1439
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1426
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1427
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1444
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1419
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1420
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1430
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1414
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1462
247 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1412
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1403
249 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1407
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1410
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1420
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1423
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1422
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1430
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1404
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1446
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1442
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1403
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1404
260 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1775
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1402
262 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1473
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1429
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1429
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 68
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1422
267 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1518
268 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2186
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1408
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1400
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1448
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1406
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1442
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1438
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1444
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1451
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1425
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1406
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1407
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1411
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1438
282 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1446
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1422
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1417
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1409
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1408
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1407
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1416
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1437
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1413
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1421
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1416
293 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1406
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1402
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1400
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1407
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1414
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1403
299 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1437
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1436
301 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1406
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1437
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1416
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1420
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1415
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1412
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1414
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1408
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1420
310 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1725
311 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1408
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1411
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1409
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1403
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1414
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1426
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1428
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1416
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1466
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1410
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1418
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1517
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1444
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1445
326 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1443
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1424
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1401
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1470
330 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 59
331 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1476
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1416
333 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1490
334 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1466
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1409
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1422
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1416
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1415
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1410
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1443
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1425
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1407
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1413
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1427
345 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1439
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1486
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1462
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1416
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1418
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1407
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1415
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1412
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1406
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1416
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1411
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1412
357 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1422
358 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1432
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1407
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1408
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1418
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1430
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1429
364 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1406
365 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1435
366 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1405
367 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1403
368 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1430
369 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1425
370 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1430
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1403
372 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1428
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1428
374 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1421
375 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1430
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1429
377 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1430
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
379 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1401
380 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1689
381 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
382 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
383 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
384 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1402
385 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1404
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1408
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1406
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1405
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1412
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1503
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1508
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1492
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1502
394 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1406
395 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1426
396 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
397 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1402
398 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1404
399 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1400
400 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1427
401 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1426
402 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1406
403 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1429
404 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1418
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1431
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1414
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1490
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1516
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1417
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1467
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1418
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1462
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1415
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1423
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1520
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1431
417 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1401
418 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1419
419 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1405
420 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1423
421 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1402
422 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1402
423 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1433
424 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1446
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1573
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1446
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1457
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1435
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1535
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1650
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1553
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1406
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1414
434 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1613
435 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1429
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1425
437 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1431
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1420
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1412
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1409
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1411
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1411
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1405
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1411
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1422
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1405
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1413
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1410
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1425
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1408
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1414
452 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1423
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1409
454 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2202
455 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1418
456 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1605
457 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1405
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1414
459 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1420
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1424
461 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1417
462 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1405
463 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1403
464 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1403
465 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1408
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1445
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1577
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1537
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1435
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1590
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1424
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1430
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1452
474 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1442
475 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1485
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1458
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1519
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1417
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1409
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1414
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1481
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1421
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1465
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1432
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1442
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1411
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1437
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1492
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1421
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1435
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1407
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1412
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1413
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1409
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1415
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1418
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1507
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1443
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1417
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1407
501 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1424
502 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1420
503 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1447
504 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1417
505 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1403
506 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1401
507 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1404
508 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1426
509 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1409
510 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
511 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1425
512 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1410
513 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1418
514 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1426
515 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1404
516 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1423
517 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1418
518 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1453
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1408
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1414
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1442
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1430
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1418
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1439
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1410
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1436
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1421
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1406
529 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1437
530 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 1420
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1419
532 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1598
533 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1431
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1423
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1424
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1425
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1416
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1419
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1432
540 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1427
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1435
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1407
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1452
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1405
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1419
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1410
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1407
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1409
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1422
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1434
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1423
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1454
553 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1412
554 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1422
555 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1422
556 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1422
557 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1426
558 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1421
559 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1419
560 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1415
561 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1418
562 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1416
563 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1416
564 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1416
565 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1421
566 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1404
567 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1402
568 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1404
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1420
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1433
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1421
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1408
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1417
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1446
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1424
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1441
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1413
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1415
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1417
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1416
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1413
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1419
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1417
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1414
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1450
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1412
587 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1466
588 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1426
589 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1452
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1406
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1408
592 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1417
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1411
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1428
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1421
596 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1408
597 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1406
598 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1420
599 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1412
600 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1418
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1457
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1435
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1428
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1429
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1419
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1447
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1436
608 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1590
609 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1401
610 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1424
611 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1421
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1407
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1412
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1408
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1422
616 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1417
617 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1423
618 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1403
619 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1422
620 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1414
621 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1418
622 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1405
623 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011