सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 818
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 251
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 223
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 174
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 170
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 341
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 129
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 235
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 390
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 98
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 326
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 142
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 324
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 58
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 5201
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 237
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 7039
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 54
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 321
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 692
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 279
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 523
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 132
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 583
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 290
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 564
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 219
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 129
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 456
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 384
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 87
32 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 643
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 103
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 299
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 350
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 227
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 30
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 113
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 85
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 114
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 121
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 63
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 67
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 62
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 322
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 298
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 44
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 297
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 219
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 155
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 220
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 144
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 131
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 128
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 112
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 131
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 158
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 157
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 295
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 61
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 115
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 82
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 104
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 43
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 64
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 66
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 67
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 51
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 46
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 67
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 144
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 93
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 82
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1199
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1123
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 41
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 693
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 190
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 391
80 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3783
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 105
82 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1291
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 967
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 208
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 607
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 120
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 147
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 391
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 388
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 579
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 651
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 337
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 338
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 469
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 455
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 372
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 437
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 263
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 271
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 295
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 214
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 637
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 230
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 108
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 111
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 73
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 249
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 278
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 339
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 346
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 406
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 329
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 84
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 250
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 307
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 315
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 118
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 586
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 330
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 720
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 211
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 335
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 252
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 239
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 271
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 246
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 231
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 137
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 225
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 323
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 146
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 478
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 259
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 286
135 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 88
136 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 681
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 908
138 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9733
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 67
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 345
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 173
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 139
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 149
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 299
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 287
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 157
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 469
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 117
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 942
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2202
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 755
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 207
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 509
154 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 512
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 553
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 208
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 603
158 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1138
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 418
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 348
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 186
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 223
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 222
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 247
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 236
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 159
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 173
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 188
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 500
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 145
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 300
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 305
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 480
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 442
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 105
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 375
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 206
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 275
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 172
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 268
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 152
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 97
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
187 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2552
188 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1545
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 121
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 442
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 327
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 243
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1298
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 483
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 208
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 157
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 44
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 427
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 208
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 672
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 971
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 809
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 628
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 916
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 487
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 604
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 605
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 530
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 508
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
217 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18484
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 118
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 130
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 107
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 128
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 738
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 194
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 193
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 236
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 617
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 743
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 506
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1121
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 752
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 509
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 731
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 78
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 57
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 244
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 272
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 375
239 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2352
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 198
241 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1650
242 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1045
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 116
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 247
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 162
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 173
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 174
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 250
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 333
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 164
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 168
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 179
253 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1400
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 526
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 391
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 191
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 141
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 150
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 225
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 153
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 168
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 222
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1362
265 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 685
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1195
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 263
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 200
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 259
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 151
271 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1447
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 620
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 870
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 609
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 622
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 988
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 344
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1116
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 984
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 571
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 623
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 347
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 518
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 374
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 503
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 900
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 455
288 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 419
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 533
290 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 121
291 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 661
292 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
293 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1061
295 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3112
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1228
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 491
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 533
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 460
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1336
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2266
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1221
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 166
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 380
305 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16504
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 394
307 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 386
308 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 420
309 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 363
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 191
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 177
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 251
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 90
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 243
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 183
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 337
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 187
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 235
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 205
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 295
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 307
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 364
323 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1513
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 123
325 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 159
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1133
327 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19668
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 727
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 714
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1434
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2280
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1397
334 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 351
335 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 795
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 616
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1084
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 878
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 196
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1948
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 674
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1195
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 953
345 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 667
346 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1553
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 922
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1174
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 735
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 513
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 774
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 988
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 460
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1132
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1337
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 774
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 359
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 587
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1854
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 503
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1068
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 328
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 695
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 582
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 364
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 642
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 434
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1028
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1380
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 791
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 408
372 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1364
373 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1107
374 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1809
375 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1512
376 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 240
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 202
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1102
380 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 390
381 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1164
383 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 436
384 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 784
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1561
386 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 496
387 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1323
388 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1841
389 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 327
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 961
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1171
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2467
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1531
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1143
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5138
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4314
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1980
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1742
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1145
400 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1709
401 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 950
402 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 550
403 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24341
404 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 550
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2575
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1879
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1551
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2070
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1569
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 2004
411 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2726
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2151
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1306
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2131
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1093
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1309
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1189
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1612
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 985
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1255
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1889
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2423
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1817
424 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 678
425 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1232
426 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1073
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1230
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1609
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1402
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1482
431 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1236
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1799
433 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2157
434 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 954
435 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 848
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1323
437 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 209
438 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 147
439 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2923
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2619
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2359
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1391
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1520
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1620
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1083
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2607
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1772
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1880
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3247
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1107
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1774
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2091
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1106
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1236
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2075
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3912
458 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2179
459 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1360
460 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 652
461 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
462 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 511
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1085
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1204
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1101
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2686
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
468 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 605
469 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 960
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1132
471 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1040
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1797
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2183
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1325
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1603
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1649
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3177
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1947
479 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20851
480 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 375
481 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 905
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 798
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1725
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1158
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2385
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1223
487 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 718
488 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 683
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 354
490 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 888
491 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 451
492 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 913
493 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
494 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 857
495 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 515
496 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 861
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1789
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1212
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1357
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1313
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1995
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2557
503 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3191
504 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2997
505 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 331
506 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
507 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
508 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2725
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1460
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1386
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1144
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1317
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 936
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1006
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1534
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1388
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 820
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1443
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 919
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1389
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1311
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1110
523 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
524 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 483
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 719
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1008
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4743
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1009
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 919
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3117
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 920
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1676
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1460
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1039
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1257
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1178
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 711
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1503
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1236
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2092
542 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1634
543 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 532
544 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 400
545 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13674
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 573
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 569
548 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
549 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2497
550 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 386
551 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 316
553 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1526
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 898
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 849
557 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1103
558 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4221
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5332
560 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5780
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4139
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4138
563 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2622
564 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5080
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3392
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2096
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3732
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3145
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5247
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6318
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4860
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4785
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3504
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5247
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4716
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5052
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4954
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2283
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3873
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3050
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 6002
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4801
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4140
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6276
585 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3984
586 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9449
587 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2092
588 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17495
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5152
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5493
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6548
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5571
593 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6685
594 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3133
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5364
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5785
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3490
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5947
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3577
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3612
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17019
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6922
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3462
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8212
605 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5099
606 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8873
607 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18522
608 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4199
609 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7656
610 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7020
611 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
612 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
613 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7413
614 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7642
615 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5223
616 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6265
617 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5765
618 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5038
619 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5932
620 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6251
621 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5937
622 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3971
623 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
624 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07