सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 264
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 170
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 192
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 59
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 77
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 80
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 2714
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 362
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 345
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 41
11 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 997
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 78
13 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 10
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 740
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 300
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 166
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 128
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 159
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 174
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 224
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 206
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 231
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 164
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 285
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 183
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 176
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 193
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 152
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 117
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 118
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 136
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 147
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 130
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 129
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 354
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 133
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 124
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 172
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 179
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 119
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 391
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 786
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 179
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 293
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 194
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 474
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 61
48 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 7392
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 436
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 51
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 233
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 105
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 287
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 172
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 422
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 60
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 178
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 625
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 482
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 97
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 364
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 724
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 605
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 148
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 109
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 178
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 130
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 201
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 200
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 140
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 319
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 118
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 142
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 424
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 244
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 456
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 211
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 627
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 249
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 157
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 74
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 115
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 196
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 182
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 133
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 158
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 148
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 13
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 67
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 36
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 28
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 46
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 37
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 107
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 71
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 86
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 394
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 187
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 207
100 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 8979
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 372
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 328
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 297
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 314
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 323
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 401
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 149
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 225
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 210
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 397
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 162
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 374
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 642
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 169
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1079
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 483
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 562
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 174
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 229
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 182
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 372
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 372
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 107
124 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 905
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 226
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 395
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 142
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 122
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 270
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 134
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 140
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 143
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 130
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 136
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 441
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 37
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 337
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 12
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1447
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1690
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1439
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 129
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 141
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 126
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 117
146 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3042
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1432
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1749
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1671
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1454
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1571
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 116
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 80
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 91
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 106
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 75
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 55
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 104
159 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 465
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 51
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 472
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 372
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 285
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 129
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 162
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 127
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1434
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 116
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 112
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 306
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 119
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 112
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 119
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 165
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 300
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 106
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1451
178 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 922
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 134
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 26
181 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1580
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1425
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1683
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 231
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 153
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 119
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1594
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1417
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1626
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1415
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1617
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1629
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1421
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1664
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1437
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1885
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1734
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 279
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 36
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1557
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1510
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1410
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1550
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1543
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1420
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1594
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1485
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1514
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1529
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1512
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1458
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1484
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1479
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1510
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1467
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1465
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1418
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1467
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1527
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1503
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1556
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1446
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1490
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1456
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1467
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1443
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1443
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1473
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1549
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1466
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1542
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1467
233 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 1083
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 45
235 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 564
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 99
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1404
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1410
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1521
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1540
241 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1417
242 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1663
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1554
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 43
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1507
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1523
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1747
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1515
249 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1417
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1502
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1534
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1619
253 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1408
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1521
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1415
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1532
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1414
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1517
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1574
260 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2256
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1521
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1407
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1545
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1468
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1431
266 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2768
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1436
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 40
269 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 355
270 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 330
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1428
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1440
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1423
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1428
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1431
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1431
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1514
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1417
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1429
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1434
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1420
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1474
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1418
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1434
285 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 2120
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1427
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1448
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1419
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1480
290 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1413
291 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1405
292 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1410
293 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1413
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1431
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1431
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1431
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1444
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1472
299 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1474
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1430
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1422
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1440
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1433
304 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1408
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1483
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1488
307 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1464
308 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1406
309 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1473
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1467
311 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1407
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1406
313 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1980
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1405
315 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1489
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1436
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1436
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1440
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1411
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1407
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1476
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1465
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1427
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1427
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1482
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1517
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1445
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1442
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1438
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1417
331 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 112
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 78
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1406
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1452
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1450
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1409
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1455
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1429
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1436
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1424
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1420
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1423
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1414
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1433
345 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1406
346 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1542
347 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2205
348 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1408
349 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1402
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1460
351 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1407
352 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1458
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1458
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1465
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1470
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1456
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1414
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1413
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1416
360 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1907
361 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1411
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1422
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1416
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1409
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1420
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1439
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1434
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1424
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1472
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1413
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1426
372 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1553
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1459
374 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
375 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1461
376 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1456
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1428
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1429
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1450
380 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1461
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1435
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1435
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1412
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1414
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1416
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1423
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1456
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1419
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1433
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1422
391 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1410
392 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1403
393 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1401
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1414
395 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1408
396 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1447
397 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1408
398 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1403
399 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1436
400 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1432
401 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1439
402 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1404
403 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1438
404 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1435
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1426
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1438
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1435
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1442
409 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1400
410 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1402
411 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1842
412 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1401
413 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1399
414 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1401
415 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1404
416 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1407
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1411
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1413
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1411
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1416
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1542
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1539
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1538
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1539
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1499
426 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1437
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1446
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1412
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1413
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1436
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1442
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1443
433 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1497
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1427
435 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1518
436 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1482
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1415
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1427
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1429
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1423
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1418
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1457
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1432
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1414
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1421
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1438
447 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1447
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1520
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1499
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1424
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1424
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1414
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1430
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1420
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1412
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1428
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1418
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1418
459 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 185
460 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 29
461 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1706
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1428
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1439
464 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1446
465 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1432
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1418
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1416
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1418
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1418
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1410
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1418
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1427
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1411
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1421
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1418
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1438
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1412
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1422
479 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1430
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1416
481 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2287
482 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1405
483 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1432
484 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1403
485 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1404
486 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1442
487 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1456
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1664
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1453
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1481
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1451
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1591
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1755
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1641
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1408
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1420
497 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1411
498 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1441
499 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1401
500 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1403
501 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
502 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1401
503 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1436
504 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1436
505 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1410
506 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1441
507 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1428
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1463
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1425
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1536
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1591
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1424
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1496
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1423
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1484
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1422
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1428
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1575
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1444
520 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1402
521 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1447
522 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1406
523 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1717
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1477
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1653
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1585
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1449
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1663
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1430
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1442
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1470
532 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1459
533 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1507
534 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1458
535 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1427
536 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1426
537 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1405
538 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1422
539 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1427
540 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1432
541 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1424
542 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1408
543 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1404
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1489
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1599
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1422
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1414
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1422
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1514
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1436
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1494
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1453
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1470
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1416
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1454
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1546
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1434
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1446
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1414
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1424
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1421
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1416
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1422
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1423
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1541
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1452
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1424
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1416
569 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1432
570 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1427
571 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1424
572 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1405
573 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1402
574 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1405
575 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1434
576 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1411
577 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1407
578 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1432
579 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1411
580 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1423
581 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1435
582 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1405
583 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1430
584 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1409
585 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1476
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1425
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1420
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1460
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1444
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1430
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1456
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1415
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1449
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1431
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग