सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 65
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 66
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 75
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 55
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 5626
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 262
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 302
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 601
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 258
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 439
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 110
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 511
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 261
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 470
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 199
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 107
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 375
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 292
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 64
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 216
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 258
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 104
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 49
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 210
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 167
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 15
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 124
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1090
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1117
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 208
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 648
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 185
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 385
34 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3408
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 100
36 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1076
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 808
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 172
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 560
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 115
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 139
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 355
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 344
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 530
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 594
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 296
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 277
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 380
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 378
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 334
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 342
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 218
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 236
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 237
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 176
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 604
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 225
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 103
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 107
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 65
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 210
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 244
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 298
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 272
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 376
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 284
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 72
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 229
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 264
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 290
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 115
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 557
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 298
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 683
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 173
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 272
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 194
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 217
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 173
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 178
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 144
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 114
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 190
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 265
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 117
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 349
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 221
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 882
89 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9468
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 40
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 334
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 164
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 134
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 138
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 273
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 269
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 145
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 380
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 106
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 938
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2161
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 732
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 204
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 486
105 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 492
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 532
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 197
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 584
109 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1091
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 409
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 336
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 180
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 209
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 217
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 238
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 220
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 152
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 160
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 174
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 496
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 400
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 141
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 294
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 295
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 145
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 462
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 427
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 101
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 358
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 199
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 257
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 166
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 174
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 255
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 144
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 77
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 135
138 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2162
139 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 934
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 117
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 110
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 423
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 297
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 206
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1275
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 455
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 188
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 150
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 24
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 558
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 202
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 400
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 947
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 791
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 610
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 896
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 468
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 585
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 593
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 514
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 499
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 76
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 122
168 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18278
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 113
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 318
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 103
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 126
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 725
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 191
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 187
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 230
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 554
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 678
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 460
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1022
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 690
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 498
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 720
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 73
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 54
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 234
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 259
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 348
190 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2268
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 185
192 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1313
193 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 986
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 111
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 237
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 158
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 165
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 168
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 242
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 313
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 157
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 159
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 111
204 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1373
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 477
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 356
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 182
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 134
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 147
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 218
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 172
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 141
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 157
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 213
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1339
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 118
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 256
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 197
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 254
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 148
222 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1423
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 609
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 594
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 612
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 940
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 333
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1053
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 918
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 559
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 573
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 336
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 474
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 362
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 477
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 837
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 423
239 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 411
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 522
241 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 118
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 646
243 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 264
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1044
246 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3056
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1091
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 448
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 485
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 435
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1223
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2034
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1142
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 162
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 372
256 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16366
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 376
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 372
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 404
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 348
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 181
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 172
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 245
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 83
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 238
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 181
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 324
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 185
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 230
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 202
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 285
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 305
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 354
274 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1481
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1177
276 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19535
277 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1198
278 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 238
279 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 199
280 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1092
282 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 387
283 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 256
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1155
285 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 433
286 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 775
287 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1552
288 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1314
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 878
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1103
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 725
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 504
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 752
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 925
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 450
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1089
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1326
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 754
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 341
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 569
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1789
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 480
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1035
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 319
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 677
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 574
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 339
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 621
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 421
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 979
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1340
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 776
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 401
315 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1347
316 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1079
317 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1764
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1125
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1832
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 844
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 721
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 705
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1417
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2268
325 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
327 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 200
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 793
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 574
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 979
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 800
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 159
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1849
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 656
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1176
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 915
337 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 612
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1504
339 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 674
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1208
341 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1059
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1219
343 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1595
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1394
345 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1476
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1226
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1794
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2150
349 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 947
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 842
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1311
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 202
353 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
354 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 245
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2913
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2608
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2342
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1381
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 955
360 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 542
361 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24208
362 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 540
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2561
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1863
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1533
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2058
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1555
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1991
369 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2705
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2127
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1296
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2108
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1086
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1299
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1179
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1603
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 975
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1246
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1866
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2400
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1795
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1507
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1159
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2448
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1517
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1131
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5111
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4308
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1962
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1729
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1139
392 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1676
393 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 919
394 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 268
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1587
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1636
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3148
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1929
399 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 331
400 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 504
401 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1071
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1200
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1090
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2671
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1601
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1070
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2589
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1763
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1874
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3229
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1096
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1764
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2075
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1090
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1227
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2057
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3905
418 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2137
419 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1332
420 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 612
421 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20737
422 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 370
423 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 890
424 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 790
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1709
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1146
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2373
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1216
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 704
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 672
431 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 350
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 876
433 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 447
434 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 905
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 505
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 850
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 508
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 853
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1773
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1205
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1339
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1297
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1979
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2548
445 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3175
446 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2939
447 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 328
448 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 292
449 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 390
450 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 529
451 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 599
452 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 949
453 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1114
454 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1028
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1778
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2164
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1305
458 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1607
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2080
460 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 382
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1372
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1140
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1288
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 919
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 991
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1525
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1381
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 813
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1431
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 904
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1386
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1302
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1105
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 288
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 461
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 710
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1002
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4734
479 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2691
480 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1049
481 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13590
482 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 559
483 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 561
484 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1179
485 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2482
486 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 383
487 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 419
488 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 312
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 595
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1510
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 890
492 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 840
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1444
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1003
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 907
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3076
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 907
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1662
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1452
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1032
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1249
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 689
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1164
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 702
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1489
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1226
507 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 526
508 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4216
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5317
510 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5776
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4130
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4126
513 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2587
514 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5049
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3371
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2082
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3713
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3113
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5233
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6308
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4837
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4775
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3499
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5236
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4700
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5032
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4941
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2275
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3864
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3040
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5973
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4772
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4118
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6238
535 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3944
536 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9444
537 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2089
538 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17396
539 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5136
540 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5483
541 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6541
542 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5563
543 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6676
544 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3118
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5358
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5770
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3479
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5933
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3563
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3597
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17002
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6907
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3452
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8201
555 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5094
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8866
557 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18431
558 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4196
559 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7652
560 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7015
561 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5962
562 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5802
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7382
564 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7629
565 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5220
566 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6199
567 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5695
568 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5013
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5922
570 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6243
571 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5933
572 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3967
573 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5669
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17382
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22355
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10984
577 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5668
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9612
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11837
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12803
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18048
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17783
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17336
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15986
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11121
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13077
587 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6119
588 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7863
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13232
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15872
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12944
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9494
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9811
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15399
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11351
596 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7480
597 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5855
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18392
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17962
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17344
601 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4919
602 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6801
603 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6119
604 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4554
605 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6717
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15022
607 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17420
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14229
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13537
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13394
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16491
612 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18567
613 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7036
614 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5075
615 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3974
616 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4977
617 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7344
618 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6454
619 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5132
620 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4642
621 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11233
622 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11099
623 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13958
624 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10914
625 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8858
626 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13691
627 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13469
628 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9147