जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 337
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 4
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 332
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 394
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 434
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 199
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 190
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 146
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 158
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 126
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 126
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 107
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 84
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 121
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 145
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 163
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 141
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 147
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 162
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 205
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 83
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 121
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 87
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 74
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 38
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 44
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 35
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 55
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 95
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 116
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 49
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 165
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 130
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 114
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 303
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 10
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 120
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 116
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 225
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 233
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 125
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 302
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 87
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 501
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 170
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 381
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 314
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 158
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 186
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 204
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 215
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 196
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 137
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 134
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 156
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 281
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 275
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 180
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 219
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 146
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 158
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 231
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 129
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 51
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 173
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 155
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 136
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 148
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 715
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 194
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 178
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 215
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 505
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 615
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 399
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 916
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 603
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 66
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 43
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 217
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 240
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 336
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 162
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 105
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 222
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 146
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 152
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 156
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 226
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 298
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 142
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 146
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 78
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 432
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 324
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 167
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 120
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 137
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 188
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 159
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 123
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 148
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 203
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 184
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 906
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 319
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 978
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 861
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 548
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 523
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 322
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 442
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 345
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 454
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 773
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 387
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 996
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 391
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 442
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 402
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1123
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1889
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1020
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 156
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 361
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 169
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 154
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 236
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 79
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 230
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 175
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 308
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 182
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 221
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 195
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 275
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 295
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 329
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 112
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1743
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 132
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1157
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 871
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 846
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1035
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 710
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 494
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 736
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 875
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 433
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1053
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1302
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 716
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 326
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 532
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1701
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 463
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1000
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 306
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 663
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 561
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 321
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 607
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 406
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 923
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1306
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 768
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 393
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 533
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 906
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 736
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 634
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1953
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1721
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1131
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2899
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2579
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2320
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1374
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 944
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2526
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1845
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1513
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2044
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1544
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1982
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2106
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1282
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2083
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1078
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1289
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1165
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1595
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 966
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1233
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1851
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2388
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1763
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1496
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1149
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2425
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1496
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1119
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5094
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4304
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1192
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1901
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2654
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1569
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1061
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2561
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1747
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1867
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3209
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1086
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1754
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2062
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1083
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1213
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2037
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3889
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1702
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1138
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2364
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1208
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1750
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1196
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1325
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1287
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1960
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2520
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1766
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2142
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1282
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1573
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1632
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3127
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1082
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1358
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2071
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1278
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 908
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 955
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1511
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1377
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 804
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1421
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 894
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1378
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1290
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1096
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 702
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 997
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4712
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1493
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 877
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1421
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 999
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 895
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3063
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 903
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1650
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1440
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1025
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1243
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 684
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1160
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 689
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1473
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1209
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1128
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4758
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4090
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6214
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5345
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5760
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3470
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5918
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3555
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3584
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16991
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6893
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3447
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8184
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5302
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4116
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4118
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3332
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2072
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3693
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3100
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5224
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6299
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4818
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4764
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3488
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5230
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4685
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5004
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4937
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2269
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3861
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3025
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5955
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13211
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11118
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15972
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17287
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17744
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18026
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13053
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15862
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12936
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9487
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9789
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15385
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11331
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18366
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17941
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17331
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15011
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17399
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14218
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13516
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13372
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16464
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17340
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22335
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10975
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9592
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11823
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12788
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13451
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11208
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13668
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13948
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10909
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11081