जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 485
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 59
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 468
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 459
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 521
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 270
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 264
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 216
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 223
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 161
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 175
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 157
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 118
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 155
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 181
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 208
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 201
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 183
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 204
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 240
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 119
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 173
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 135
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 138
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 85
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 85
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 68
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 78
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 129
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 167
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 78
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 219
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 167
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 138
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 314
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 12
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 124
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 123
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 252
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 243
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 131
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 324
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 90
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 512
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 179
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 388
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 325
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 163
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 195
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 208
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 222
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 205
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 142
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 143
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 160
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 287
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 286
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 186
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 229
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 152
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 162
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 239
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 134
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 60
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 184
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 164
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 142
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 16
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 154
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 718
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 196
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 181
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 221
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 516
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 644
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 409
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 938
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 624
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 67
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 46
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 223
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 247
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 341
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 175
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 106
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 228
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 150
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 156
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 158
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 231
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 303
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 147
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 150
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 91
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 448
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 332
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 170
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 123
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 140
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 193
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 161
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 127
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 150
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 207
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 185
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 922
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 324
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 996
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 870
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 553
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 540
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 327
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 451
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 350
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 458
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 790
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 397
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1025
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 404
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 455
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 412
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1157
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1933
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1085
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 157
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 362
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 172
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 158
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 238
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 80
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 234
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 179
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 312
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 183
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 225
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 197
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 278
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 297
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 334
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 113
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1772
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 140
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1159
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 890
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 858
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1058
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 717
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 497
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 745
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 885
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 439
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1064
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1307
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 737
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 327
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 540
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1724
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 469
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1014
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 309
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 666
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 564
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 327
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 610
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 412
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 943
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1324
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 771
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 395
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 551
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 936
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 752
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 640
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1954
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1723
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1133
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2907
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2594
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2334
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1375
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 951
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2533
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1849
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1519
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2051
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1547
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1984
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2113
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1287
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2093
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1081
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1292
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1167
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1597
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 971
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1241
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1854
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2392
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1773
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1499
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1155
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2433
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1507
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1123
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5100
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4306
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1195
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1916
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2661
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1580
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1065
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2573
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1758
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1873
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3215
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1092
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1759
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2066
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1086
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1218
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2044
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3893
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1705
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1142
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2366
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1212
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1769
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1199
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1335
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1290
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1964
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2529
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1770
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2150
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1288
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1578
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1634
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3136
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1085
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1364
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2078
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1281
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 911
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 967
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1513
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1379
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 808
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1425
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 899
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1382
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1298
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1103
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 706
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1000
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4718
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1501
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 881
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1430
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1001
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 900
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3072
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 904
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1652
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1446
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1028
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1245
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 685
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1162
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 696
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1480
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1211
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1134
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4763
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4097
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6215
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5352
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5762
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3472
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5921
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3560
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3588
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16995
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6895
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3448
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8190
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5308
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4123
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4120
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3348
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2079
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3704
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3109
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5227
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6304
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4826
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4767
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3490
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5234
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4690
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5013
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4940
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2272
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3862
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3035
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5960
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13222
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11119
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15977
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17297
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17747
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18033
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13059
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15866
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12940
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9489
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9804
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15386
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11342
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18374
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17946
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17336
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15013
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17409
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14222
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13522
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13384
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16474
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17355
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22339
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10977
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9601
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11831
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12797
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13462
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11218
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13677
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13955
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10911
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11086