जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 89
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 24
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 15
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 19
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 20
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 23
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 22
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 21
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 18
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 17
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 58
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 74
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 58
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 107
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 53
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 99
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 60
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 37
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 40
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 61
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 71
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 153
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 50
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 38
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 59
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 82
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 89
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 91
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 39
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 108
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 26
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 39
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 28
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 28
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 210
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 68
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 124
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 258
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 352
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 117
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 383
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 234
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 361
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 335
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 371
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 352
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 106
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 198
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 118
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 158
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 99
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 96
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 129
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 148
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 127
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 174
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 171
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 192
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 145
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 154
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 214
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 184
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 102
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 216
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 116
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 149
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 143
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 132
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 173
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 81
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 27
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 43
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 84
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 141
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 26
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 462
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 298
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 267
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 280
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 323
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 217
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 106
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 64
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 352
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 83
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 111
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 102
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 121
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 48
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 105
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 72
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 144
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 115
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 153
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 105
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 99
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 108
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 108
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 106
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 280
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 105
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 118
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 117
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 133
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1733
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 94
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1547
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1501
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 39
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1453
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1463
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1467
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1545
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1554
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1520
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1610
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1495
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1536
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1515
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1541
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1523
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1475
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1512
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1473
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1510
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1550
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1497
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1501
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1474
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1478
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1462
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1462
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1495
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1460
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1464
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1463
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1440
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1439
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1442
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1451
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1509
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1433
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1429
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1427
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1435
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1422
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 35
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1420
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1422
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1424
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1458
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1427
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1464
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1431
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1425
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1430
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1432
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1433
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1416
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1422
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1428
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1442
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1432
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1431
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1423
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1433
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1424
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1425
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1434
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1426
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1416
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1428
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1414
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1414
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1417
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1419
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1468
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1413
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1410
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1410
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1418
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1409
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 71
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1415
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1411
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1416
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1448
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1431
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1450
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1421
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1419
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1429
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1423
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1419
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1409
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1410
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1424
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1426
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1424
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1423
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1419
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1425
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1415
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1421
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1428
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1420
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1412
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1432
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1410
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1406
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1413
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1420
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1428
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1410
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1410
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1523
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1521
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1505
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1434
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1492
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1476
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1416
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1452
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1437
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1437
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1418
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1414
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1425
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1421
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1414
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1409
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1408
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1414
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1425
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1422
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1417
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1418
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1422
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1412
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1415
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1420
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1411
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1410
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1518
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1409
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1407
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1415
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1485
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1438
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1412
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1413
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1410
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1420
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1415
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1419
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1407
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1413
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1433
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1553
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1691
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1575
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1508
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1609
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1535
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1541
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1473
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1483
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1416
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1425
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1419
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1416
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1415
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1416
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1409
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1416
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1417
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1409
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1447
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1425
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1443
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1438
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1465
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1420
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1417
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1419
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1412
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1408
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1419
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1415
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 1554
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1626
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1441
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1447
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1447
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1419
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1440
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1433
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1437
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1426
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1425
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1485
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1609
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1494
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1546
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1518
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1476
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1460
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1443
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1511
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1460
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1413
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1419
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1411
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1412
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1427
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1420
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1426
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1418
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1413
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1407
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1415
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1409
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1438
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1453
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1441
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1446
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1436
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1423
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1429
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1438
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1426
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1428
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1422
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1439
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1464
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1429
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1457
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1434
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1427
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1412
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1410
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1426
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1424
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1409
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1419
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1408
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1412
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1423
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1415
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1419
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1419
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1417
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1414
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1425
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1413
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1462
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1455
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1444
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1452
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1440
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1423
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1429
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1435
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1428
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1427
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1421
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1437
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1454
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1432
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1452
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1430
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1421
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1419
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1415
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1432
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1420
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1409
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1426
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1417
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1410
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1421
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1424
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 1412
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1413
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1410
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1407
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 1416
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 1409
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1441
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1449
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1423
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 1429
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1436
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1417
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1427
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1430
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1422
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 1415
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1410
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1421
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1448
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 1425
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1431
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1423
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1415
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1408
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1411
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 1420
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1414
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 1405
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1416
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1410
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1409
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1425
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 1419
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 1414
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 1407
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 1408
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 1403
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 1408
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 1405
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 1435
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 1443
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 1424
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 1423
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 1442
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 1418
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 1425
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 1420
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 1422
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 1439
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 1412
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 1417
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 1441
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 1427
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 1430
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 1419
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 1417
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 1407
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 1416
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 1409
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 1408
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 1403
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 1423
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 1413
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 1411
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 1416
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 1417
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 1424
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 1413
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 1411
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 1406
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 1413
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 1404
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 1450
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 1432
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 1444
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 1422
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 1447
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 1434
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 1427
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 1426
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 1423
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 1442
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 1437
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 1445
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 1437
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 1405
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 1413
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 1427
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 1424
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 1408
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 1436
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 1411
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 1428
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 1425
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 1424
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 1411
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 1463
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 1480
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 1428
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 1436