जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 159
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 47
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 125
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 344
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 382
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 92
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 109
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 72
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 86
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 69
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 80
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 44
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 50
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 65
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 108
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 117
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 93
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 114
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 102
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 153
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 35
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 42
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 41
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 43
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 39
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 51
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 48
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 27
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 46
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 56
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 293
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 129
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 114
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 107
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 213
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 209
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 116
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 273
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 81
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 491
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 158
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 371
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 303
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 153
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 177
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 192
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 206
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 187
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 126
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 124
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 150
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 275
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 267
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 172
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 209
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 140
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 150
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 219
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 97
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 47
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 146
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 143
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 142
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 708
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 193
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 176
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 211
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 476
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 578
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 356
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 866
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 576
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 58
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 36
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 212
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 234
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 323
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 159
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 103
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 218
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 145
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 146
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 150
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 221
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 293
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 137
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 140
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 50
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 399
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 295
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 159
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 115
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 133
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 180
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 150
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 113
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 145
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 202
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 181
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 893
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 307
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 945
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 831
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 539
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 494
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 317
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 429
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 332
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 439
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 739
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 363
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 948
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 374
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 417
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 386
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1077
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1816
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 982
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 153
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 357
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 164
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 151
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 230
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 76
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 227
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 173
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 300
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 181
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 218
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 193
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 268
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 290
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 324
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 98
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1690
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 124
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1149
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 842
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 828
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1014
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 700
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 488
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 730
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 853
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 430
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1033
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1292
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 712
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 321
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 521
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1670
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 460
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 995
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 301
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 658
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 557
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 315
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 602
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 400
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 903
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1284
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 763
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 380
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 515
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 855
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 700
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 630
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1948
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1718
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1119
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2893
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2575
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2314
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1372
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 943
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2517
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1840
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1502
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2035
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1540
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1975
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2101
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1276
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2076
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1075
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1287
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1159
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1593
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 964
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1230
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1837
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2383
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1759
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1490
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1146
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2412
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1488
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1116
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5086
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4296
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1183
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1898
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2647
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1565
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1053
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2553
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1739
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1862
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3204
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1083
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1751
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2059
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1080
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1211
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2028
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3886
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1700
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1137
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2361
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1204
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1741
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1184
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1318
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1282
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1955
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2511
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1753
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2137
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1270
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1569
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1631
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3119
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1077
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1352
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2068
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1272
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 904
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 953
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1505
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1375
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 800
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1415
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 889
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1377
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1287
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1094
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 697
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 986
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4706
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1490
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 870
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1417
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 995
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 891
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3057
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 901
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1647
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1436
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1021
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1240
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 682
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1159
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 686
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1463
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1208
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1127
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4750
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4078
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6210
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5343
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5758
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3462
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5913
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3551
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3579
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16985
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6891
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3445
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8182
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5296
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4111
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4115
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3328
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2069
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3687
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3097
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5222
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6292
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4815
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4756
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3487
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5228
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4682
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5001
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4934
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2264
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3859
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3022
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5944
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13199
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11115
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15964
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17283
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17737
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18016
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13047
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15857
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12932
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9483
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9781
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15380
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11319
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18356
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17937
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17323
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15003
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17390
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14215
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13505
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13369
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16453
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17332
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22324
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10969
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9572
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11819
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12782
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13446
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11191
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13661
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13944
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10906
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11066