जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 679
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 165
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 534
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 504
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 566
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 337
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 340
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 298
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 294
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 190
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 211
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 196
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 145
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 183
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 220
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 264
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 246
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 214
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 239
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 267
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 158
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 239
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 172
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 189
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 142
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 140
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 104
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 98
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 167
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 221
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 104
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 280
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 196
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 157
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 328
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 29
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 129
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 130
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 265
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 266
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 140
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 351
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 96
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 524
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 192
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 401
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 334
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 172
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 202
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 213
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 232
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 210
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 148
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 150
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 169
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 293
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 292
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 194
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 244
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 160
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 167
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 247
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 141
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 72
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 196
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 176
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 149
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 20
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 163
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 720
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 200
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 184
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 229
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 533
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 661
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 436
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 998
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 664
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 71
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 51
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 229
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 252
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 343
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 183
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 108
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 230
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 156
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 159
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 161
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 235
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 306
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 152
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 154
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 102
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 467
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 344
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 178
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 129
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 144
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 207
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 167
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 134
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 151
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 210
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 188
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 933
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 327
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1024
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 895
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 556
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 559
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 331
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 466
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 358
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 474
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 817
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 412
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1068
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 431
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 474
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 424
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1198
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1983
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1123
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 157
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 369
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 177
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 160
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 241
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 82
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 235
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 180
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 318
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 184
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 228
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 201
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 281
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 302
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 347
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 117
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1824
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 150
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1163
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 903
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 867
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1087
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 719
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 500
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 748
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 901
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 445
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1077
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1321
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 748
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 334
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 547
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1762
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 472
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1023
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 311
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 672
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 569
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 333
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 618
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 416
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 959
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1334
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 772
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 397
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 569
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 961
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 789
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 644
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1954
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1725
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1137
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2909
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2604
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2340
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1377
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 952
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2551
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1859
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1523
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2055
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1550
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1986
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2121
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1293
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2099
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1082
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1297
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1178
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1600
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 973
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1243
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1864
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2397
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1789
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1505
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1156
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2444
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1512
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1125
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5107
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4307
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1199
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1926
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2667
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1595
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1068
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2585
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1761
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1874
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3227
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1096
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1762
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2074
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1088
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1224
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2050
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3901
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1708
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1145
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2368
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1215
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1773
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1201
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1337
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1292
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1975
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2544
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1777
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2160
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1296
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1581
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1635
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3143
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1086
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1370
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2080
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1282
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 912
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 985
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1523
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1381
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 809
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1429
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 900
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1386
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1300
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1104
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 708
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1002
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4727
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1506
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 884
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1443
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1003
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 907
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3075
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 906
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1662
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1451
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1031
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1247
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 688
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1163
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 699
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1487
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1221
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1140
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4769
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4116
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6237
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5358
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5770
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3474
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5931
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3561
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3591
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16997
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6901
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3450
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8200
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5315
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4128
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4125
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3366
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2082
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3709
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3112
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5232
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6307
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4832
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4769
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3498
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5236
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4695
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5022
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4941
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2275
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3863
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3038
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5965
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13224
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11120
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15979
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17318
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17777
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18044
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13074
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15872
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12943
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9493
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9808
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15393
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11349
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18379
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17952
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17340
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15015
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17415
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14229
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13526
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13394
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16486
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17372
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22346
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10981
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9607
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11835
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12799
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13469
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11227
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13689
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13956
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10913
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11097