जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 62
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 47
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 308
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 269
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 289
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 213
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 271
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 217
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 579
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 218
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 227
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 239
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 271
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 215
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 182
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 219
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 182
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 226
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 203
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 207
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 269
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 406
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 125
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 290
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 366
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 303
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 260
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 209
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 256
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 250
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 152
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 193
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 255
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 162
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 232
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 195
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 181
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 162
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 255
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 87
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 146
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 301
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 385
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 142
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 425
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 258
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 394
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 397
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 412
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 31
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 424
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 155
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 246
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 172
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 209
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 143
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 131
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 149
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 171
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 152
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 217
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 193
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 222
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 160
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 165
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 246
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 216
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 115
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 247
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 143
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 212
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 167
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 169
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 201
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 107
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 48
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 56
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 115
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 165
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 43
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 491
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 313
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 295
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 318
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 348
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 22
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 251
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 138
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 95
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 391
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 122
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 133
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 133
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 139
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 67
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 126
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 94
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 168
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 132
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 170
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 122
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 109
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 130
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 118
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 113
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 298
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 126
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 144
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 132
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 151
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1754
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 111
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1563
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1518
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 52
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1474
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1473
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1488
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1564
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1538
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1583
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1629
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1517
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1563
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1543
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1572
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1544
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1503
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1518
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1485
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1525
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1565
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1514
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1518
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1491
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1495
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1477
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1469
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1519
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1467
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1469
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1480
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1457
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1455
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1451
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1466
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1518
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1445
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1436
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1448
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1442
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 48
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1443
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1433
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1448
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1478
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1443
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1443
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1487
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1453
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1445
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1456
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1458
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1451
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1436
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1437
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1439
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1453
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1449
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1445
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1435
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1446
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1442
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1430
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1453
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1430
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1422
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1440
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1427
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1425
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1425
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1432
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1476
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1419
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1416
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1418
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1429
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1421
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 82
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1429
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1414
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1426
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1466
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1465
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1471
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1438
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1432
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1446
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1441
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1429
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1423
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1415
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1434
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1432
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1443
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1438
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1426
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1438
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1424
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1426
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1438
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1423
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1413
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1440
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1415
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1410
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1420
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1424
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1433
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1414
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1413
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1560
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1553
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1551
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1438
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1533
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1511
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1423
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1466
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1447
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1447
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1431
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1428
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1441
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1431
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1421
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1417
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1413
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1422
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1428
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1431
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1433
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1423
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1432
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1417
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1419
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1426
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1414
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1413
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1554
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1415
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1411
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1419
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1511
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1496
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1417
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1420
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1414
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1426
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1428
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1430
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1409
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1417
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1445
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1612
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 38
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 20
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1559
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1689
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1624
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1597
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1490
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1504
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1420
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1427
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1424
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1422
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1419
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1419
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1412
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1419
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1422
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1410
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1457
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1434
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1454
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1447
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1485
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1423
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1426
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1431
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1415
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1417
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1427
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1422
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 12
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1687
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1449
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1460
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1529
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1430
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1453
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1447
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1457
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1440
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1430
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1510
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1671
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1530
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1615
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1553
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1497
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1494
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1457
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1555
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1481
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1418
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1428
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1415
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1418
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1435
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1426
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 1435
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 1430
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 1417
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1416
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1424
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1412
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1450
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 1470
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 1449
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 1462
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 1488
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1438
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 1445
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1453
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1445
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1442
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1430
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1451
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 1474
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1436
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1479
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1445
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1432
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1422
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 1413
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 1443
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 1436
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1416
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1431
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1415
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 1418
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1431
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1420
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1426
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1427
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1422
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1425
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1442
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1419
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1473
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 1470
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 1465
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 1468
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1478
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1437
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 1444
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1461
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1443
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1438
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1431
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1446
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 1465
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1444
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1473
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1439
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1437
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1431
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1424
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 1452
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1435
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 1415
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 1441
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 1425
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1416
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1433
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 1429
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 1418
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1418
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1414
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1413
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 1422
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 1412
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1447
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1459
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1433
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 1440
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1454
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1428
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1433
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1439
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1436
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 1427
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 1415
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 1424
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1457
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 1437
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 1462
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 1431
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1421
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1423
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1427
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 1429
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1421
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 1409
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1426
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1413
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1414
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1428
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 1421
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 1418
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 1408
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 1410
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 1409
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 1415
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 1412
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 1439
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 1448
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 1433
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 1431
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 1481
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 1430
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 1436
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 1429
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 1433
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 1461
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 1418
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 1421
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 1450
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 1437
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 1446
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 1422
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 1423
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 1418
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 1432
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 1417
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 1418
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 1405
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 1431
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 1418
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 1420
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 1420
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 1419
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 1442
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 1420
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 1418
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 1414
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 1418
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 1408
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 1460
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 1460
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 1461
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 1434
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 1463
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 1452
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 1432
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 1437
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 1430
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 1453
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 1454
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 1477
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 1446
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 1410
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 1427
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 1444
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 1444
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 1413
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 1442
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 1417
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 1438
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 1431
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 1439
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 1419
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 1478
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 1491
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 1439
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 1476