जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2017 13
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2017 9
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2016 170
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2016 59
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2016 35
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2016 49
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2016 99
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2016 58
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2016 48
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2016 72
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2016 29
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 409
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 99
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 241
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 220
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 127
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 120
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 142
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 134
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2016 81
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2016 51
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2016 59
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2016 79
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 234
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 243
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 114
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 131
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 85
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 104
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 162
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2016 19
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2016 58
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2016 41
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 690
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 178
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 162
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 191
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 407
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 478
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 306
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 719
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 483
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर English 2015 7
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2015 6
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 190
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 214
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 294
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 137
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 98
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 198
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 135
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 133
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 133
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 192
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 256
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 126
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 132
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर English 2015 8
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 319
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 250
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 140
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 99
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 126
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 162
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 138
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 100
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 131
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 182
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 163
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 850
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 92
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 838
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 707
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 524
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 444
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 298
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 401
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 322
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 387
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 685
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 306
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 821
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 335
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 365
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 326
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 970
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1601
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 877
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 152
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 352
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 159
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 147
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 225
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 68
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 225
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 166
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 291
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 178
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 205
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 188
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 257
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 285
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 318
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 299
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 770
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 773
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 689
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 474
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 710
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 794
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 413
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 983
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1271
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 688
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 314
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 475
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1581
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 441
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 971
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 282
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 648
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 549
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 293
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 560
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 387
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 823
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1243
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 742
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 374
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 463
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 757
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 631
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 104
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1581
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 614
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1112
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 933
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2880
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1115
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2302
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1367
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 937
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2493
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1821
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1485
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2024
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1526
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1953
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2086
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1266
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2054
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1060
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1274
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1153
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1584
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 944
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1217
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1824
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2363
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1737
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1458
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1134
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2391
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1460
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1106
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5057
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4279
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1930
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1703
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2562
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1679
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1130
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2359
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1192
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1717
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1182
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1294
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1275
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1946
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2489
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1737
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2125
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1257
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1547
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1617
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3094
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1882
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1172
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1064
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2630
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1547
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1046
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2536
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1730
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1852
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3197
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1077
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1738
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2025
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1072
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1198
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 2004
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3868
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1477
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4688
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1402
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 987
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 890
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3032
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 898
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1614
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1433
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 1008
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1230
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 678
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1144
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 680
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1449
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1192
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2057
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1338
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1123
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1260
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 896
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 929
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1498
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1365
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 790
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1410
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 875
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1368
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1280
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1087
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 691
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 981
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 854
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4745
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4062
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6176
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5338
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5748
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3452
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5903
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3544
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3563
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16977
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6879
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3441
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8172
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5273
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4103
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4097
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3310
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2055
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3676
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3080
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5214
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6289
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4804
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4744
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3478
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5219
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4665
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4976
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4930
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2262
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3856
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3010
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5916
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13179
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11112
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15949
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17253
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17687
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 17999
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13037
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15850
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12916
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9472
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9770
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15374
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11301
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18333
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17921
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17301
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14974
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17383
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14208
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13469
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13356
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16426
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17312
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22311
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10929
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9538
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11809
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12774
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13430
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11163
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13655
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13932
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10895
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11043