जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 78
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 39
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 85
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 34
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 101
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 25
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 28
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 25
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 59
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 34
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 951
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 250
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 595
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 562
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 639
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 441
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 438
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 362
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 407
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 249
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 266
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 262
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 202
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 237
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 267
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 325
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 322
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 245
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 293
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 309
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 201
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 305
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 239
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 232
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 226
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 225
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 179
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 130
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 219
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 306
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 135
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 415
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 246
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 191
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 341
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 49
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 136
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 145
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 288
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 276
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 149
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 390
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 111
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 540
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 204
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 416
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 343
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 183
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 215
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 220
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 243
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 227
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 156
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 165
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 181
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 297
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 301
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 203
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 259
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 168
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 262
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 147
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 89
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 220
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 200
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 154
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 28
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 166
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 728
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 205
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 232
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 579
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 705
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 474
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1061
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 712
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 75
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 56
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 238
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 266
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 361
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 191
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 115
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 240
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 160
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 168
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 171
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 245
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 319
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 161
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 164
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 141
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 496
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 370
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 186
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 137
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 148
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 219
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 147
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 161
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 216
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 193
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 955
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 337
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1084
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 940
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 562
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 598
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 341
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 506
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 367
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 484
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 860
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 437
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1144
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 479
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 500
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 446
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1265
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2130
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1182
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 165
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 374
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 184
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 175
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 87
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 241
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 182
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 329
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 186
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 232
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 204
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 288
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 355
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 120
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1897
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 172
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1183
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 939
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 897
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1119
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 729
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 509
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 764
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 953
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 455
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1107
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1335
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 764
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 353
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 577
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1816
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 492
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1049
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 326
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 686
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 577
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 349
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 630
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 428
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 994
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1353
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 783
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 404
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 592
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1015
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 837
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 667
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1970
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1735
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1142
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2921
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2611
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2349
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1386
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 959
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2570
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1873
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1544
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2062
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1561
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1998
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2135
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1302
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2115
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1091
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1306
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1185
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1607
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 980
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1253
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1881
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2412
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1797
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1513
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1167
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2457
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1522
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1137
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5118
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4311
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1937
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2678
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1605
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1076
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2598
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1766
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1878
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3234
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1106
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1772
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2081
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1097
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1234
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2064
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3911
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1715
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1155
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2380
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1220
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1783
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1208
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1345
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1307
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1987
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2554
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1788
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2174
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1319
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1595
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1643
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3160
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1377
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2087
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1301
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 929
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 994
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1532
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1386
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 817
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1440
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 910
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1388
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1308
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1108
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 716
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1004
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4738
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1518
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 896
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1452
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1008
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 911
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3089
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 913
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1669
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1456
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1038
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1251
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1171
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 706
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1500
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1232
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1142
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4775
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4125
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6243
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5360
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5779
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3483
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5942
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3570
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3604
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17009
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6910
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8206
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5323
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4136
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4131
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3382
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2088
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3723
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3120
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5238
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6314
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4849
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4781
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3502
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5241
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4706
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5035
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4949
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2278
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3868
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3045
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5981
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13240
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11127
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15991
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17340
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17791
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18055
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13083
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15877
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12947
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9497
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9818
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15408
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11359
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18400
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17976
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17352
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15027
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17424
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14231
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13551
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13402
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16503
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17391
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22362
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10990
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9632
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11845
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12808
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13474
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11242
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13695
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13964
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10918
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11111