निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 121
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 71
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 43
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 207
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 764
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 833
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 765
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 822
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 756
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 799
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 760
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 795
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 753
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 788
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 748
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 782
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 752
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 771
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 750
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 772
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 749
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 767
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 749
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 750
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 770
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 752
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 772
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 772
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 751
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 773
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 758
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 753
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 748
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 749
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 752
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 773
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 768
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 768
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 766
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 754
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 748
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 748
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 764
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 748
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 753
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 751
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 748
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 750
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 749
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 749
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 748
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 749
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 748
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 749
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 755
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 762
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 757
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 753
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 763
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 764
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 749
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 765
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 751
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 756
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 749
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 751
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 748
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 753
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 748
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 756
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 748
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 748
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 750
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 748
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 753
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 748
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 748
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 751
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 748
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 748
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 748
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 753
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 748
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 753
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 748
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 757
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 749
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 753
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 748
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 758
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 748
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 753
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 748
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 753
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 748
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 748
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 751
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 748
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 751
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 748
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 750
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 748
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 751
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 748
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 753
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 749
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 751
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 748
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 751
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 748
111 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 751
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 748
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 751
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 748
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 751
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 748
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 751
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 748
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 752
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 748
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 749
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 748
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 749
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 748
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 748
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 748
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 749
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 748
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 749
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 748
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 751
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 748
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 750
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 751
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 751
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 748
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 752
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 748
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 751
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 748
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 751
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 748
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 751
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 748
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 750
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 748
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 751
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 750
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 748
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 748
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 752
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 748
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 751
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 748
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 751
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 748
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 750
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 748
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 751
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 748
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 750
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 749
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 750
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 748
165 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 749
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 748
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 750
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 748
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 749
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 749
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 751
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 748
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 749
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 750
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 748
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 748
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 749
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 748
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 750
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 748
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 749
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 748
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 752
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 748
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 751
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 748
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 751
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 748
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 751
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 748
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 751
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 748
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 751
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 748
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 752
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 748
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 751
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 752
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 748
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 751
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 748
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 752
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 748
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 750
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 748
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 753
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 748
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 754
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 748
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 753
211 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 748
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 750
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 748
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 755
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 748
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 751
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 748
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 753
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 748
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 751
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 754
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 748
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 751
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 748
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 754
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 748
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 752
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 748
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 752
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 748
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 752
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 749
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 751
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 748
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 753
236 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 748
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 750
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 748
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 752
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 748
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 750
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 748
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 753
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 748
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 750
246 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 748
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 754
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 748
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 751
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 750
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 751
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 748
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 749
254 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 749
255 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 751
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 748
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 749
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 750
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 749
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 750
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 749
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 751
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 749
264 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 748
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 750
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 750
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 750
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 750
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 748
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 749
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 748
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 749
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 748
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 749
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 748
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 749
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 748
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 749
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 748
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 749
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 748
282 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 749
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 748
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 749
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 748
286 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 749
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 748
288 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 750
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 748
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 749
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 749
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 749
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 750
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 749
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 748
296 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 748
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 748
298 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 749
299 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 748
300 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 748
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 748
302 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 748
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 749
304 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 750
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 748
306 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 748
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 750
308 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 749
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 749
310 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 749
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 749
312 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 749
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 748
314 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 748
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 749
316 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 748
317 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 748
318 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 748
319 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 748
320 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 748
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 748
322 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 748
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 749
324 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 748
325 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 748
326 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 749
327 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 749
328 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 748
329 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 748
330 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 748
331 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 748
332 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 748
333 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 748
334 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 748
335 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 748
336 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 748
337 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 749
338 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 749
339 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 748
340 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 749
341 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 748
342 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 749
343 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 756
344 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 748