निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 177
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 229
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 33
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 124
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 34
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 136
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 28
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 121
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 93
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 85
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 144
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 329
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 261
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 279
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 143
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 362
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 240
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 359
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 102
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 424
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 179
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 897
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 172
24 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 371
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 47
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 319
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 130
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 312
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 92
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 333
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 65
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 396
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 296
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 360
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 222
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 305
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 114
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 574
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 285
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 468
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 135
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 593
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 321
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 532
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 293
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 713
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1212
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 86
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 356
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 106
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 344
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 73
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 334
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 148
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 394
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 120
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 395
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 190
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 696
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 410
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 111
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 108
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 725
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 230
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 336
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 118
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 917
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1123
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 596
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 392
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 644
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 492
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 145
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 333
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 207
77 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 516
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 108
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 514
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 380
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 448
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 484
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 611
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 121
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 445
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 402
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 760
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 944
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2221
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 501
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1306
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 128
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 734
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 107
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 514
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 511
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 535
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 131
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 606
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 606
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 118
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 490
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 811
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 973
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 672
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 919
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 629
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 427
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1364
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1063
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 267
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 662
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 152
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 625
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 123
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 613
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 260
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 536
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 200
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 621
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 263
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 365
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 421
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 686
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 388
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 870
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 395
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 420
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1197
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 795
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1436
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 717
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 351
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 728
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1397
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2282
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1842
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 496
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1135
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 436
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1563
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1167
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 390
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1106
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 789
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 202
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1514
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 241
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1325
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 253
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1325
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 147
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 851
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 209
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 956
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2158
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1800
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1237
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1482
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1404
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1610
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 678
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1233
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1074
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 552
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1235
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 607
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1040
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 512
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1133
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 961
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 517
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1088
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 861
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 452
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 859
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 354
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 913
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 888
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 376
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 683
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 394
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 718
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 296
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 801
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 333
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 908
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 850
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 610
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 402
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 485
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 301
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 318
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 427
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 388
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 534
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1183
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 571
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 579
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2094
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4222
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9450
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5782
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6686
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5101
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5573
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6550
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5494
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5155
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7417
228 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5225
229 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
230 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7020
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6253
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5932
234 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7656
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8873
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4199
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3971
238 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5938
240 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4557
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6722
242 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6122
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5679
244 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6806
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5863
246 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4924
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7492
248 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7038
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5089
250 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3980
252 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4651
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4985
254 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6462
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7365
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 553