निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 177
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 536
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 74
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 25
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 44
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 142
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 199
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 46
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 157
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 248
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 81
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 368
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 160
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 519
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 812
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1088
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 602
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 238
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 490
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 103
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 59
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 216
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 323
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 53
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 101
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 92
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 215
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 544
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 190
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 209
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 266
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 265
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 123
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 102
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 404
36 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 447
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 919
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 195
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 688
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 243
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 58
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 324
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 391
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 427
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 141
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 442
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 384
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 107
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 394
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 487
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 114
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2050
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1236
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 132
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 544
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 548
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 423
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1312
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 667
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 926
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 771
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 590
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 876
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 445
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 555
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 569
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 487
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 479
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 117
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 109
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 314
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 473
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 691
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 251
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 195
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 245
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 146
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 587
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 863
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 573
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 596
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 407
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 501
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 630
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 209
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1026
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 359
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 354
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 386
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 331
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 680
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1150
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1110
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1299
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 841
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 698
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 689
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1398
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2255
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1393
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 346
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1487
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 233
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 677
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1068
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 252
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1135
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 429
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 758
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1530
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 489
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1819
127 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 667
128 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 535
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1044
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1206
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1581
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1376
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1463
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1215
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1785
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2133
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 928
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 828
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1292
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 243
143 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 534
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1188
145 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 320
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1007
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1053
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 359
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 873
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 777
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 685
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 654
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 345
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 861
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 442
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 890
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 837
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 502
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 837
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 319
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 284
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 591
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 933
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1089
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 279
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 449
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 542
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 556
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1167
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 372
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 413
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 584
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 831
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 373
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5466
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2076
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5075
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5769
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6656
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5550
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6529
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5119
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4204
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8855
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5928
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5906
196 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7364
198 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
199 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
200 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
201 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5955
202 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5795
203 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5657
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5627
205 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4630
206 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5125
207 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7320
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4967
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3964
211 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7032
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6707
213 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4546
214 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6108
215 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6797
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4909
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5836
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7464
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5040