निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 314
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 28
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 120
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 34
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 146
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 93
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 102
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1110
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 267
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 622
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 262
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 449
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 112
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 519
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 271
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 483
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 202
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 110
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 384
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 306
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 68
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 228
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 272
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 106
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 52
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 232
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 194
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 21
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 163
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 308
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1119
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 686
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 650
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 186
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 387
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 101
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 141
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 359
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 350
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 300
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 284
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 605
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 226
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 105
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 108
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 66
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 379
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 287
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 75
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 116
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 560
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 301
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 884
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 458
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2167
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 734
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 205
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 488
61 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 494
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 587
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 497
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 465
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 430
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 102
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 361
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 111
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 425
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 300
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1278
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 940
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 425
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1342
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 950
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 794
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 613
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 901
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 471
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 588
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 596
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 518
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 502
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 123
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 114
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 320
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 502
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 723
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 257
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 198
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 255
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 149
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 611
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 596
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 615
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 412
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 525
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 119
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 648
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 265
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1046
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 379
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 374
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 406
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 350
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 683
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1179
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1126
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1315
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 722
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 706
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1419
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2269
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 201
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1505
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 200
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 679
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1093
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1157
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 776
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1554
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1833
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 675
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 543
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1060
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1220
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1597
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1398
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1479
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1228
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1795
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2151
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 949
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 843
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1313
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 206
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 250
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 545
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1214
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 333
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1030
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1074
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 371
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 891
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 791
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 706
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 673
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 352
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 877
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 906
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 507
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 851
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 509
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 854
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 392
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 600
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 950
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1119
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 507
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 289
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 463
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 560
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 562
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1180
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 383
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 420
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 313
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 596
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 841
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 527
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 384
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5486
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5095
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5777
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9445
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6678
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5564
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6542
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5137
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4218
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8868
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5934
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3968
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6244
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5924
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5221
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7383
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7653
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7016
221 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5804
223 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5673
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5670
225 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
226 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
227 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6455
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7345
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4979
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3975
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6719
233 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
234 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
235 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6802
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4920
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5859
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7485
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5081