निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1411
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1426
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1400
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1412
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1399
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1410
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1398
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1403
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1399
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1403
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1398
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1404
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1398
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1401
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1399
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1402
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1398
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1400
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1398
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1402
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1401
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1401
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1398
24 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1402
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1400
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1402
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1398
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1400
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1398
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1401
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1398
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1399
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1400
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1400
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1398
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1400
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1399
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1400
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1398
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1400
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1399
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1401
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1398
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1399
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1398
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1402
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1401
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1398
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1400
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1398
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1398
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1398
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1399
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1398
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1398
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1401
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1398
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1398
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1399
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1398
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1398
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1398
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1398
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1399
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1398
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1398
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1398
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1399
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1398
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1400
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1398
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1398
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1398
77 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1398
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1398
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1398
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1398
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1398
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1398
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1398
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1398
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1398
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1398
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1398
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1398
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1398
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1398
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1398
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1398
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1398
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1398
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1398
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1398
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1398
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1398
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1398
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1398
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1398
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1398
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1398
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1398
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1398
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1398
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1398
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1398
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1398
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1398
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1398
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1398
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1398
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1399
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1398
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1398
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1398
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1398
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1398
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1398
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1398
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1398
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1398
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1398
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1398
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1398
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1398
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1398
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1398
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1398
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1398
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1398
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1398
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1398
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1398
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1398
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1398
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1398
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1398
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1398
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1398
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1398
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1398
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1398
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1398
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1398
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1398
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1398
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1398
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1398
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1398
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1398
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1398
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1399
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1398
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1398
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1398
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1399
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1398
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1398
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1398
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1399
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1398
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1399
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1398
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1399
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1398
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1399
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1398
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1398
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1398
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1398
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1398
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1398
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1398
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1399
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1398
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1399
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1398
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1398
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1398
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1398
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1398
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1398
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1398
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1398
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1398
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1398
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1399
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1398
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1398
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1398
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1398
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1398
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1398
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1398
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1398
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1398
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1398
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1401
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1398
228 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1398
229 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1398
230 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1398
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1398
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1399
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1398
234 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1398
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1398
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1398
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1398
238 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1398
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1398
240 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1398
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1398
242 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1398
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1399
244 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1399
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1399
246 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1398
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1399
248 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1399
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1398
250 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1398
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1398
252 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1398
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1398
254 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1398
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1398
256 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1398