निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 168
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 220
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 903
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 332
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 785
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 1015
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 750
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 918
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 753
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 873
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 757
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 742
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 841
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 748
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 841
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 814
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 742
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 818
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 772
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 746
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 736
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 738
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 741
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 806
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 839
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 778
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 807
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 772
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 744
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 756
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 796
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 743
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 767
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 765
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 735
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 735
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 737
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 740
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 737
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 735
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 733
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 737
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 767
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 766
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 777
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 765
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 764
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 765
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 739
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 771
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 735
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 759
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 734
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 754
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 733
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 758
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 734
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 755
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 735
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 733
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 751
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 733
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 744
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 750
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 734
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 750
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 733
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 752
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 734
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 756
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 733
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 752
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 736
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 753
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 736
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 753
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 733
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 752
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 733
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 745
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 733
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 749
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 736
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 735
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 746
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 733
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 749
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 734
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 744
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 733
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 746
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 733
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 747
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 734
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 749
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 733
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 748
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 734
99 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 743
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 735
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 742
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 734
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 745
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 733
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 743
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 733
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 745
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 736
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 744
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 733
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 741
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 733
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 741
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 733
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 743
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 734
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 740
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 738
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 747
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 734
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 742
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 741
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 738
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 735
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 745
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 733
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 737
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 733
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 738
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 733
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 736
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 733
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 734
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 733
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 737
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 734
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 733
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 733
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 734
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 738
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 744
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 735
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 738
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 733
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 737
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 733
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 735
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 733
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 736
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 734
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 734
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 733
153 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 734
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 733
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 735
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 733
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 734
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 734
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 734
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 733
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 735
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 737
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 733
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 733
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 735
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 734
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 738
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 737
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 749
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 734
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 739
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 733
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 738
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 733
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 734
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 733
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 735
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 733
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 736
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 734
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 735
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 733
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 733
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 733
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 734
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 735
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 733
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 735
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 733
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 739
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 733
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 737
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 734
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 739
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 733
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 738
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 733
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 736
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 733
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 735
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 733
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 735
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 735
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 736
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 733
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 736
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 734
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 737
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 737
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 733
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 739
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 733
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 736
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 733
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 734
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 733
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 735
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 733
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 737
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 733
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 738
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 733
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 735
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 733
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 735
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 733
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 734
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 733
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 734
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 733
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 735
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 733
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 735
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 733
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 734
236 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 733
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 735
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 734
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 736
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 733
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 736
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 734
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 734
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 733
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 736
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 734
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 734
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 734
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 735
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 737
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 738
252 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 736
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 735
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 737
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 734
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 738
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 736
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 737
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 734
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 734
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 735
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 734
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 735
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 735
265 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 734
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 736
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 733
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 736
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 733
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 735
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 733
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 735
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 733
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 737
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 734
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 737
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 733
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 738
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 733
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 735
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 734
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 733
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 734
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 735
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 733
286 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 734
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 733
288 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 733
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 733
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 734
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 733
292 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 737
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 735
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 736
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 736
296 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 739
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 741
298 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 737
299 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 742
300 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 736
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 735
302 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 736
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 740
304 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 738
305 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 737
306 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 736
307 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 735
308 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 737
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 737
310 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 735
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 736
312 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 735
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 739
314 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 736
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 741
316 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 737
317 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 733
318 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 735
319 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 735
320 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 733
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 736
322 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 734
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 734
324 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 733
325 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 736
326 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 735
327 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 734
328 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 736
329 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 737
330 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 738
331 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 742
332 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 735