निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 588
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 169
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 139
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 135
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 38
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 252
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 67
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 116
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 212
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1147
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 280
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 644
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 266
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 472
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 120
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 547
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 279
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 509
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 208
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 117
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 405
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 334
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 74
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 250
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 302
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 107
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 54
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 260
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 229
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 28
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 214
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 310
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1120
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 698
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 666
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 186
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 387
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 102
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 142
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 370
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 362
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 313
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 298
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 612
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 228
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 106
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 108
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 66
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 386
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 300
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 75
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 116
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 569
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 310
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 888
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 466
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2182
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 745
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 206
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 495
63 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 500
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 595
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 499
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 474
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 434
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 104
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 365
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 112
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 435
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 307
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1288
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 940
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 426
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1348
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 959
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 797
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 622
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 905
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 475
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 594
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 601
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 521
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 503
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 116
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 504
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 724
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 257
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 198
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 258
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 149
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 614
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 601
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 617
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 415
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 529
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 120
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 651
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1049
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 381
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 376
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 410
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 353
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 683
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1181
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1127
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1319
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 724
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 709
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1425
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2272
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1508
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 201
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1097
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1159
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 780
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1556
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1834
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 676
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 545
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1069
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1223
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1601
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1399
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1480
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1232
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1797
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2155
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 951
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 845
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1317
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 208
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 546
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1219
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1038
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1078
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 374
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 895
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 794
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 712
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 678
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 353
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 884
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 910
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 852
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 510
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 856
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 602
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 958
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1128
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 508
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 481
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 563
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 566
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 399
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 315
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 848
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 531
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 385
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5488
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5096
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5778
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9446
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5569
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6544
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5141
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4220
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8871
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5936
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3969
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6247
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5925
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5221
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7393
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
221 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7654
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7016
223 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
224 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5805
225 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5675
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5672
227 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
228 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
229 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6455
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7348
231 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4981
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3978
233 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6722
235 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
237 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6805
238 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4921
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5862
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7487
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5088