निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 905
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 891
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 913
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 887
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 895
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 886
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 895
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 886
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 891
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 886
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 891
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 887
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 891
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 886
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 888
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 886
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 888
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 886
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 888
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 886
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 888
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 886
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 887
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 886
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 891
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 886
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 894
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 886
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 891
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 886
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 889
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 886
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 889
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 886
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 890
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 886
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 886
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 887
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 886
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 887
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 890
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 886
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 889
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 886
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2022 886
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 886
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 886
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 886
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 888
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 888
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 888
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 887
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 886
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 886
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 886
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 888
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 886
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 887
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 886
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 886
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 886
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 886
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 886
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 886
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 886
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 886
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 886
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 887
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 886
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 886
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 886
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 886
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 886
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 886
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 886
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 886
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 887
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 886
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 887
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 886
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 886
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 888
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 888
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 887
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 886
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 889
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 887
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 887
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 886
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 886
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 886
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 886
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 887
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 886
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 887
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 886
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 886
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 886
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 886
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 886
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 886
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 886
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 887
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 886
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 887
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 886
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 886
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 885
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 886
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 886
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 885
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 885
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 886
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 886
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 885
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 887
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 886
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 886
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 885
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 886
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 886
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 886
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 885
124 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 885
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 885
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 886
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 885
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 886
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 885
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 885
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 885
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 886
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 885
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 885
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 885
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 885
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 885
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 885
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 885
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 885
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 885
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 885
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 885
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 885
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 885
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 885
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 885
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 885
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 885
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 885
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 885
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 885
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 885
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 885
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 885
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 885
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 885
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 885
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 885
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 885
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 885
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 885
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 885
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 885
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 885
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 885
167 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 885
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 885
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 885
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 885
171 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 885
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 885
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 885
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 885
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 885
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 885
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 885
178 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 885
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 885
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 885
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 885
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 885
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 885
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 885
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 885
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 885
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 885
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 885
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 885
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 885
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 885
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 885
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 885
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 885
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 885
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 885
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 885
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 885
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 885
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 885
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 885
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 885
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 885
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 885
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 885
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 885
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 885
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 885
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 885
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 885
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 886
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 885
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 885
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 885
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 887
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 885
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 885
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 885
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 886
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 885
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 885
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 885
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 885
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 885
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 885
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 885
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 885
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 885
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 885
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 885
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 885
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 885
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 885
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 885
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 885
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 885
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 885
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 886
239 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 885
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 886
241 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 887
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 887
243 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 885
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 885
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 885
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 885
247 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 885
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 885
249 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 885
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 885
251 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 885
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 885
253 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 885
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 885
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 886
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 886
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 885
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 885
259 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 887
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 886
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 885
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 885
263 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 885
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 885
265 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 885
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 885
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 885
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 885
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 885
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 885
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 885
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 885
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 885
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 885
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 885
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 886
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 887
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 886
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 886
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 885
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 885
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 888
283 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 886
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 885
285 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 885
286 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 885
287 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 885
288 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 885
289 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 885
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 885
291 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 885
292 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 885
293 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 885
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 885
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 885
296 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 885
297 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 885
298 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 885
299 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 885
300 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 885
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 885
302 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 885
303 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 885
304 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 885
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 885
306 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 885
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 885
308 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 885
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 885
310 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 885
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 885
312 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 885
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 885
314 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 885
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 885
316 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 885
317 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 885
318 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 885
319 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 885
320 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 885
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 885
322 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 885
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 885
324 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 885
325 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 885
326 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 885
327 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 886
328 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 886
329 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 885
330 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 885
331 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 885
332 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 885
333 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 885
334 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 885
335 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 885
336 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 885
337 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 885
338 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 885
339 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 885
340 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 885
341 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 885
342 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 885
343 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 885
344 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 885
345 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 885
346 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 885
347 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 885
348 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 885
349 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 885
350 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 885
351 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 885
352 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 885
353 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 885
354 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 885
355 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 885
356 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 885
357 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 886