निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 47
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 74
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 86
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 344
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 87
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 112
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 283
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 144
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 72
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 231
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 359
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 130
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 139
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 144
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 138
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 378
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 429
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 483
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 355
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 515
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 56
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 128
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 345
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 463
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 908
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 451
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 497
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 105
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 250
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 253
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 452
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 58
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 75
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 306
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 429
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 853
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 549
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 425
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 686
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 668
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 183
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 781
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 219
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 688
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 110
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 501
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 75
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 485
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 96
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 469
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 51
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 38
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 443
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 32
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 351
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 353
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 41
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 330
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 70
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 366
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 569
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 421
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 484
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1115
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 171
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 673
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1574
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1911
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1457
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1760
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1442
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1784
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1442
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1719
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 38
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1450
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1707
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1428
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1718
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1436
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1699
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1417
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1641
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1424
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1652
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1420
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1619
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1437
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1664
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1456
91 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1604
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1422
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1630
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1413
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1565
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1423
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1576
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1412
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1561
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1422
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1545
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1407
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1525
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1418
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1534
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1409
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1539
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1417
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1546
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1410
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1540
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1415
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1563
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1534
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 70
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1431
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1533
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1406
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1494
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1414
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1489
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1409
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1478
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1412
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1489
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1409
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1481
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1482
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1411
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1408
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1476
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1414
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1501
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1411
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1485
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1408
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1497
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1408
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1494
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1410
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1481
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1402
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1468
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
145 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1465
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1413
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1471
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1408
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1463
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1407
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1459
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1413
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1458
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1459
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1403
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1410
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1468
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1404
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1465
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1429
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1578
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1411
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1478
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1409
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1451
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1406
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1447
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1404
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1447
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1403
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1442
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1403
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1442
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1403
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1432
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1402
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1439
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1442
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1406
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1444
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1410
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1448
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1408
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1445
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1411
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1458
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1406
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1447
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1404
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1436
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1404
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1435
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1407
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1445
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1434
197 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1405
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1441
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1402
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1438
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1452
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1412
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1446
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1411
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1455
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1403
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1447
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1410
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1437
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1407
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1433
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1406
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1424
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1410
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1430
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1408
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1431
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1407
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1433
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1412
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1439
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1408
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1439
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1412
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1437
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1408
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1431
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1403
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1429
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1407
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1437
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1407
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1439
234 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1405
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1434
236 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1407
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1432
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1429
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1429
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1428
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1428
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1434
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1441
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1419
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1436
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1439
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1427
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1433
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1412
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1428
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1414
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1422
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1414
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1427
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1407
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1424
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1408
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1428
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1417
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1429
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1408
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1427
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1415
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1429
265 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1407
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1430
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1413
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1426
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1404
270 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1425
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1408
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1449
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1442
274 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1428
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1412
276 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1410
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1424
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1421
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1417
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1409
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1426
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1417
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1410
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1431
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1426
286 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1419
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1417
288 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1423
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1432
290 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1425
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1439
292 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1449
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1441
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1468
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1483
296 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1429
297 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1425
298 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1431
299 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1405
300 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1439
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1432
302 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1412
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1430
304 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1407
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1426
306 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1406
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1425
308 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1408
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1427
310 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1406
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1440
312 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1404
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1416
314 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1401
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1414
316 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1406
317 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1421
318 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1404
319 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1427
320 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1413
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1443
322 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1427
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1507
324 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1459