निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 58
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 129
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 235
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 251
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 223
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 142
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 324
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 237
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 326
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 98
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 390
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 174
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 818
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 170
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 341
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 44
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 297
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 129
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 298
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 87
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 322
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 62
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 384
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 295
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 350
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 219
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 299
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 113
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 564
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 279
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 456
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 132
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 583
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 321
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 523
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 290
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 692
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1199
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 84
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 338
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 105
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 337
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 73
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 329
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 147
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 388
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 120
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 391
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 190
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 693
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 406
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 111
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 108
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 720
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 230
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 330
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 118
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 908
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1123
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 586
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 391
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 637
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 483
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 145
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 327
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 207
68 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 512
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 105
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 509
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 375
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 442
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 480
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 603
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 121
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 442
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 755
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 942
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2202
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 500
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1298
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 128
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 731
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 107
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 509
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 508
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 530
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 130
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 605
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 604
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 118
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 487
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 809
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 971
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 672
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 916
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 628
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 427
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1362
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1061
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 661
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 151
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 622
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 121
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 609
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 259
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 533
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 200
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 620
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 263
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 363
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 420
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 685
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 386
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 870
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 394
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 419
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1195
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 795
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1434
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 714
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 351
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 727
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1397
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2280
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1841
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 496
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1133
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 436
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1561
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1164
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 390
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1102
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 784
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 202
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1512
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 240
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1323
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1323
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 147
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 848
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 209
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 954
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2157
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1799
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1236
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1482
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1402
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1609
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 678
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1230
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1073
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 550
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1232
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 605
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1040
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 511
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1132
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 960
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 515
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1085
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 861
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 451
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 857
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 354
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 913
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 888
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 375
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 683
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 718
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 798
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 331
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 905
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 849
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 400
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 483
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 316
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 386
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 532
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 569
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 573
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2092
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4221
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9449
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5780
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6685
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5099
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5571
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6548
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5493
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5152
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7413
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5223
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
221 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7020
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6251
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5932
225 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7656
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8873
227 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4199
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3971
229 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5937
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4557
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6722
233 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6122
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5677
235 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6806
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5863
237 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4924
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7491
239 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7038
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5089
241 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
242 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3979
243 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4651
244 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4985
245 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6461
246 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7360
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 550