निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 653
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 677
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 145
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 47
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 301
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 381
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 175
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 77
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 71
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 165
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 76
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 345
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 102
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 174
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 533
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 322
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1916
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 619
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 179
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 380
21 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 371
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 487
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 474
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 381
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 126
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 131
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 370
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 333
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 85
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 271
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 117
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 104
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 96
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 337
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 43
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 170
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1177
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 889
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 415
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 657
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 663
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 396
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 901
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 748
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 566
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 465
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 855
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 425
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 529
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 545
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 459
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 452
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 71
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 105
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 311
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 97
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 119
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 441
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1276
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 673
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 300
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 246
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 192
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 240
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 566
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 856
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 552
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 574
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 404
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 477
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 112
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 606
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 258
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 206
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1003
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 338
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 328
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 362
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1122
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1466
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 780
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 183
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 670
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1050
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 382
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 247
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1109
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 421
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 741
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1511
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 482
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1286
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1094
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1804
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 834
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 680
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 673
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1377
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2237
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1385
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 343
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 195
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 220
107 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 654
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1168
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1029
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1189
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1563
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1360
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1447
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1201
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1773
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2123
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 911
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 821
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1278
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 195
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 137
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 229
123 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 523
124 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 518
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 825
126 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 493
127 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 313
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 989
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1066
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 920
131 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 586
132 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 510
133 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
134 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 275
135 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 823
137 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 349
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 860
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 760
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 671
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 644
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 848
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 438
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 875
146 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 493
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1043
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 492
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 507
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 825
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 569
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 303
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 410
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 530
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 442
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 265
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 363
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1161
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 547
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 367
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5460
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2067
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5060
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5762
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9432
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6645
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5544
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6516
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5103
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4196
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8846
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5924
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3953
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6224
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5892
176 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5207
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7333
178 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4190
179 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
180 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7000
181 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5949
182 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5789
183 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5653
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5617
185 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4622
186 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
187 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6443
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7308
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3961
191 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7030
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6700
193 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4544
194 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6106
195 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
196 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4904
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5828
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7450
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5013