निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 289
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 207
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 230
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 181
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 69
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 50
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 211
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 517
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 217
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1753
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 551
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 161
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 324
14 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 305
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 437
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 460
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 376
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 114
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 121
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 320
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 288
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 74
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 221
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 108
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 98
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 89
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 289
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 31
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 119
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1132
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 867
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 402
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 626
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 658
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 392
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 876
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 730
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 540
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 459
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 827
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 406
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 509
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 520
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 436
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 428
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 69
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 110
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 104
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 310
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 123
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 91
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 112
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 420
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1240
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 668
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 285
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 244
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 191
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 236
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 141
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 548
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 852
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 539
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 561
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 401
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 465
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 111
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 590
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 255
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 198
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 982
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 318
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 310
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 346
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1099
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1452
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 216
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 182
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 667
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1036
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 379
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 244
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1096
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 419
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 732
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1499
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 481
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1276
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1083
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1794
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 833
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 667
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 658
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1359
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2225
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1384
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 341
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 191
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 778
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 135
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 809
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1266
103 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 514
104 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 517
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 227
106 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 651
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1156
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1017
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1179
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1554
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1351
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1442
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1196
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1767
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2117
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 903
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 195
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 755
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 854
120 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 342
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 663
122 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 491
123 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 312
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 980
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1057
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 912
127 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 584
128 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 509
129 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 374
130 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 275
131 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 312
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 815
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1029
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 633
135 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 333
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 838
137 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 434
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 868
139 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 492
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 819
141 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 490
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 439
143 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 263
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 542
145 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 821
146 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 360
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1158
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 525
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 564
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 298
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 410
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 365
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 505
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5450
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2061
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5054
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5755
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9428
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6640
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5538
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6513
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5094
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4190
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8835
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5917
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3944
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6213
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5875
169 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5193
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7312
171 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4188
172 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7641
173 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 6991
174 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5945
175 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5783
176 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5649
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5606
178 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4615
179 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5121
180 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6440
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7302
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4957
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3955
184 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7028
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6695
186 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4541
187 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6100
188 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6792
189 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4898
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5821
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7442
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 4998