निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 755
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 96
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 435
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 208
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 316
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 77
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 401
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 230
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 350
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 154
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 6
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 281
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 76
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 7
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 106
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 138
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 91
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 31
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 278
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1098
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 650
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 612
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 175
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 379
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 94
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 107
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 133
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 324
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 322
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 261
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 243
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 579
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 218
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 98
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 104
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 55
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 361
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 258
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 109
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 534
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 286
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 856
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 554
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 436
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2131
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 716
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 203
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 471
50 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 475
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 568
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 489
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 398
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 137
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 446
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 419
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 347
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 116
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 109
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 409
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 278
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1261
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 931
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 709
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 941
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 786
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 605
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 891
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 461
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 577
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 586
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 506
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 494
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 76
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 111
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 102
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 123
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 495
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1330
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1168
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 253
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 250
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 147
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 601
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 589
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 608
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 411
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 515
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 639
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1037
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 373
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 368
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 398
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 344
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1121
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1309
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 713
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 699
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1410
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2265
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1498
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 235
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1082
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 386
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1149
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 769
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1543
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1829
136 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 671
137 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 536
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1052
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1213
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1588
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1388
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1473
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1222
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1792
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2145
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 941
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 836
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1302
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 536
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1198
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 322
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1016
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1062
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 363
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 881
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 783
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 693
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 663
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 347
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 868
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 897
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 845
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 504
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 843
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 322
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 941
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1101
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 502
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 546
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1175
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 374
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 415
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 590
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 836
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 518
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 375
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 284
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 456
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5468
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2079
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5081
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5774
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9439
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6669
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5556
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6534
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8859
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6235
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5910
205 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
207 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4192
208 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7649
209 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
210 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
211 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
212 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5659
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5656
214 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4637
215 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5128
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6450
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7333
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4973
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3970
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7034
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6711
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4548
223 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6114
224 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6799
225 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4912
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5847
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7474
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5058