निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 130
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 492
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 73
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1618
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 488
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 122
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 248
8 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 231
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 391
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 448
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 366
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 98
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 117
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 279
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 241
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 70
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 175
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 103
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 93
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 87
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 256
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 23
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 53
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1103
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 850
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 398
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 610
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 657
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 390
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 858
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 711
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 523
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 453
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 811
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 386
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 494
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 504
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 421
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 405
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 67
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 108
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 103
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 308
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 117
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 86
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 110
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 399
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1222
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 667
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 269
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 242
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 188
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 235
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 140
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 533
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 849
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 526
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 549
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 397
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 451
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 108
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 578
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 254
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 195
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 967
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 304
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 302
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 335
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1087
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1440
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 216
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 180
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 667
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1027
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 379
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 244
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1085
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 419
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 723
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1492
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 481
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1266
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1077
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1786
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 833
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 659
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 652
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1353
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2220
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1384
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 340
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 191
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 778
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 135
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 805
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1258
97 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 513
98 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 517
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 226
100 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 649
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1150
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1011
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1174
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1546
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1345
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1435
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1190
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1760
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2112
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 898
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 193
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 754
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 850
114 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 340
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 660
116 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 490
117 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 312
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 976
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1055
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 910
121 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 583
122 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 508
123 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 371
124 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 273
125 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 308
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 813
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1023
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 631
129 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 332
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 834
131 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 433
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 862
133 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 492
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 814
135 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 488
136 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 436
137 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 260
138 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 539
139 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 811
140 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 358
141 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1158
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 524
143 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 558
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 294
145 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 407
146 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 364
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 499
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5448
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2059
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5053
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5753
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9427
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6630
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5534
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6511
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5092
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4187
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8830
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5916
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3942
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6210
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5869
163 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5192
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7301
165 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4187
166 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7640
167 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 6990
168 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5944
169 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5777
170 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5648
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5602
172 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4614
173 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5121
174 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6440
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7294
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4953
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3952
178 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7028
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6693
180 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4541
181 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6100
182 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6792
183 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4896
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5812
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7435
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 4983