महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 2311
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1546
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1447
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1427
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1422
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1419
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1417
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1407
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1416
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1410
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1411
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1410
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1410
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1421