महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 1133
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 6703
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 7299
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3882
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9821
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18563
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16564
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19716
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24384
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20893
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13698
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17522
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18566
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18841