महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 1598
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1442
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1406
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1403
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1402
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1405
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1402
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1400
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1405
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1399
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1402
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1399
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1402
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1404