महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 2828
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 7818
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2557
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1912
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1723
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1680
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1649
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1586
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1580
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1578
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1566
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1539
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1531
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1537
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1660