महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 4059
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3185
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9402
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18240
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16333
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19510
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24183
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20713
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13564
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17370
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18405
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18506