महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2034
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी 2018-19 343
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6524
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3560
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9566
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18345
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16408
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19582
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24251
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20775
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13617
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17432
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18471
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18634