महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 4321
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 7686
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 9115
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3125
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2341
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2066
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1976
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1883
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1738
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1739
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1720
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1701
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1633
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1615
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1638
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1890