महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 4137
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1812
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1557
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1487
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1481
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1476
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1460
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1450
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1455
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1452
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1443
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1444
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1442
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1480