महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 1600
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 7482
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2460
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1872
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1681
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1648
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1619
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1562
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1558
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1562
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1548
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1527
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1519
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1529
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1625