महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 5201
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 7039
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3783
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9733
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18484
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16504
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19668
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24341
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20851
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13674
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17495
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18522
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18762