महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2027
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2936
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9263
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18124
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16233
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19438
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24119
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20642
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13507
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17314
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18347
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18411