महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 6713
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2270
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1791
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1626
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1598
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1564
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1530
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1533
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1537
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1523
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1507
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1501
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1500
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1584