महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 966
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 761
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 745
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 744
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 743
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 736
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 735
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 735
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 735
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 737
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 734
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 737
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 733
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 735
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 733
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 739