महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 2122
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 2046
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 980
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 883
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 850
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 825
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 807
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 803
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 796
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 790
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 790
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 792
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 794
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 772
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 769
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 774
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 807