महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 4948
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1960
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1627
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1529
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1516
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1509
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1479
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1474
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1472
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1468
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1463
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1461
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1462
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1510