महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 5887
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 8664
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2848
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2080
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1848
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1791
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1744
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1647
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1648
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1630
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1628
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1581
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1563
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1585
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1765