महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 2714
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 7392
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 8979
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3042
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2256
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1980
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1907
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1842
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1706
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1717
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1697
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1677
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1615
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1597
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1613
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1849