महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 4387
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 8390
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2719
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1987
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 1775
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1725
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1689
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1613
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1605
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1598
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1590
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1558
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1541
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1554
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1707