महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 611
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी 2018-19 58
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6355
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3497
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9525
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18318
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16390
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19563
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24233
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20762
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13606
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17413
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18454
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18599