महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1421
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1400
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1399
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1398
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1398
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1398
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1398
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1398
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1398
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1398
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1398
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1398
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1399