महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 912
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 888
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 886
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 886
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 887
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 886
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 887
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 887
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 886
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 889
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 886
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 886
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 886
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 886
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 886
16 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 888