महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 611
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2736
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1528
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1483
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1449
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1449
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1441
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1474
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1442
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1437
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1426
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1420
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1434
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1505