महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 371
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2516
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2323
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3094
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1798
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1701
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2167
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2715
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5072
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5033
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6138
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8875
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9206