महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 959
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 754
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 753
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 750
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 751
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 749
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 748
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 748
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 750
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 748
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 748
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 749
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 748
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 750
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 751
16 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 751