महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 343
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 1119
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2781
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1556
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1510
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1461
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1468
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1457
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1497
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1464
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1450
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1433
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1433
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1450
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1547