महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1016
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2604
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2377
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3125
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1827
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1722
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2187
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2734
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5092
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5044
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6150
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8893
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9254