महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 1310
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 764
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 758
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 754
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 750
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 745
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 747
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 748
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 753
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 739
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 736
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 738
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 736
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 740
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 751