महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 1082
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2768
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1542
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1497
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1456
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1458
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1454
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1487
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1457
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1444
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1431
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1428
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1444
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1535