महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1523
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1405
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1404
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1400
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1400
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1400
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1399
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1399
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1402
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1399
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1399
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1399
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1402