महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1928
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1434
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1423
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1413
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1411
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1413
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1416
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1409
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1416
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1409
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1407
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1410
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1436