महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1101
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2152
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3002
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1717
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1629
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2089
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2654
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5021
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4987
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6091
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8826
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9075