महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 73
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2690
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1503
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1467
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1440
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1440
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1432
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1454
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1430
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1433
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1423
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1414
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1427
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1475