महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2245
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1465
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1441
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1424
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1421
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1422
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1431
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1418
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1423
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1417
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1410
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1417
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1450