महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 19
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 7
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 6
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 6
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 6
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 6
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 6
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 6
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 6
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 6
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 6
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 6
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 6
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 6
16 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 6