महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 795
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 736
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 739
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 736
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 736
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 736
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 735
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 735
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 736
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 734
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 733
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 734
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 733
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 733
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 735