महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 830
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2569
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2356
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3114
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1816
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1715
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2182
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2729
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5084
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5041
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6145
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8889
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9237