महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2495
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1486
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1457
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1433
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1433
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1427
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1444
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1428
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1430
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1421
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1414
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1424
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1462