महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 331
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2719
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1518
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1476
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1446
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1447
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1437
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1466
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1432
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1436
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1424
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1417
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1429
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1489