महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1888
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2246
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3050
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1760
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1669
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2129
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2689
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5048
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5011
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6112
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8852
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9139