महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 1754
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1421
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1413
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1406
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1406
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1407
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1409
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1403
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1407
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1403
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1401
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1404
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1422