महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1338
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2181
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3017
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1731
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1636
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2097
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2664
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5029
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4993
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6098
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8834
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9096