महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 681
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2552
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2352
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3112
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1809
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1709
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2179
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2725
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5080
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5038
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6141
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8884
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9234