महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 120
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2437
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2299
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3075
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1784
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1690
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2155
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2703
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5062
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5022
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6128
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8868
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9180