महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 541
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 893
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1651
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1481
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1455
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1443
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1435
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1431
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1432
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1428
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1425
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1421
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1428
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1459