महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 401
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1261
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1125
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1394
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1439
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1357
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2720
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3186
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2490
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3130
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7640
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7894