महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 905
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 922
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1663
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1489
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1461
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1447
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1436
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1432
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1435
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1433
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1430
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1425
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1430
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1469