महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 883
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1076
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1366
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1418
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1342
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2699
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3173
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2479
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3116
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7625
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7858