महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 777
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1603
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1451
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1432
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1430
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1418
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1416
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1420
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1419
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1416
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1415
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1412
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1441