महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2023 24
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 6
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 7
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 6
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 6
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 6
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 6
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 6
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 6
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 6
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 6
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 6
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 6
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 6
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 6
16 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 6
17 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 6