महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 643
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1291
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1138
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1400
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1447
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1364
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2726
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3191
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2497
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3133
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7642
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7902