महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 345
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 874
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1637
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1473
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1446
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1439
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1427
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1424
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1427
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1425
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1422
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1418
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1415
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1454