महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1201
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1101
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1378
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1428
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1349
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2707
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3178
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2483
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3124
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7631
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7867