महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 167
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1236
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1112
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1383
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1431
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1349
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2710
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3179
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2484
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3125
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7632
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7873