महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 235
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1542
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1421
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1412
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1412
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1407
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1406
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1405
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1404
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1404
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1403
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1401
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1412