महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 608
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1584
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1446
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1428
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1425
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1415
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1413
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1417
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1415
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1414
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1412
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1411
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1434