महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 930
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1326
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1153
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1414
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1455
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1370
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2731
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3197
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2505
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3138
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7644
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7914