महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 347
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1556
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1429
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1415
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1416
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1410
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1409
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1408
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1409
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1407
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1407
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1404
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1418