महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 849
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 758
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 754
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 750
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 751
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 748
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 748
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 749
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 748
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 748
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 748
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 749
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 748
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 748
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 748
16 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 749