महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1476
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1405
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1402
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1401
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1399
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1398
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1399
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1398
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1399
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1399
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1398
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1399