महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 316
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 943
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 942
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1677
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1500
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1468
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1457
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1445
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1440
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1443
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1439
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1435
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1431
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1434
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1481