महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 152
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 825
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1619
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1463
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1441
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1433
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1422
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1421
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1423
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1421
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1418
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1416
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1414
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1445