महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 474
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1038
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1348
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1405
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1330
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2687
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3164
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2471
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3106
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7616
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7836