महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 897
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 887
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 887
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 885
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 885
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 885
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 885
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 885
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 885
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 885
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 885
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 887
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 885
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 885
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 886
16 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 885