महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 45
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 28
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 27
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 27
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 27
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 27
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 28
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 27
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 27
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 27
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 27
12 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 29