महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 1811
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1442
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1429
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1430
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1427
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 1422
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 1440