महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 355
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 112
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 29
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2287
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1507
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1476
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1472
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1458
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 1458
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 1529