महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 53
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 82
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 12
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2277
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1494
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1463
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1462
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1447
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 1442
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 1512