महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 766
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 734
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 734
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 733
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 735
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 735
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 733
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 734
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 733
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 733
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 733