महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 169
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 910
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 752
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 753
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 745
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 748
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 748
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 758
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 760
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 741
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 741
12 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 762