महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 899
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 885
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 885
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 886
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 885
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 885
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 885
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 885
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 885
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 885
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 885
12 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 885