तालुका निवडक निर्देशक

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 तालुका निवडक निर्देशक, रत्नागिरी मराठी 2023-24 12
2 तालुका निवडक निर्देशक, रायगड मराठी 2023-24 16