सेवासंधी

 • जाहिरात : संशोधन सहायक,सांख्यिकी सहायक,अन्वेषक व लिपिक-टंकलेखक ही पदे नामनिर्देशनाने भरणे
 • भरती प्रक्रिया २०१६ : ऑनलाईन अर्ज
 • संशोधन सहायक या पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबतची परिचय पुस्तिका (मराठी,इंग्रजी)
 • सांख्यिकी सहायक या पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबतची परिचय पुस्तिका (मराठी,इंग्रजी)
 • अन्वेषक व लिपिक टंकलेखक या पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबतची परिचय पुस्तिका मराठी,इंग्रजी
 • नामनिर्देशन भरती प्रक्रिया-2016-17 संशोधन सहायक, सांख्यिकी सहायक, अन्वेषक व लिपिक टंकलेखक पदाकरीता ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र व माहिती पुस्तिका डाऊनलोड करणे.
 • भरती प्रक्रियेसाठी कॅव्हेट
 • भरती जाहिरात दि.०५/११/२०१६ – भरावयाच्या पदांचे दि.११.१.२०१७ रोजीचे सुधारित विवरणपत्र.
 • दिनांक 12, 21 व 22 जानेवारी, 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेतील संशोधन सहायक / सांख्यिकी सहायक / अन्वेषक / लिपिक टंकलेखक पदांकरीता प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी व उमेदवारांना सूचना (येथे क्लिक करा)
 • संशोधन सहायक पदाकरीता दि.१२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
 • सांख्यिकी सहायक पदाकरीता दि.२२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
 • अन्वेषक पदाकरीता दि.२१/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
 • लिपिक टंकलेखक पदाकरीता दि.१२/०१/२०१७ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण