सर्व शाश्वत विकास ध्येये

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 शाश्वत विकास ध्येये राज्य निर्देशक आराखडा मराठी 2021 1471
2 शाश्वत विकास ध्येयांशी योजनांची सांगड अहवाल 2021 मराठी 2021 1554
3 शाश्वत विकास ध्येये राज्य निर्देशक आराखडा मेटाडेटा मराठी 2021 111
4 शाश्वत विकास ध्येये जिल्हा निर्देशक आराखडा मराठी 2021 287
5 शाश्वत विकास ध्येये –आधाररेषा अहवाल 2015-16 मराठी 2015-16 89