आर्थिक गणना - आर्थिक गणनेद्वारे आस्थापना व त्यात कार्यरत व्यक्तींबाबतची आकडेवारी उपलब्ध होते व माहितीतील तफावत सांधणे, पाठपुरावा सर्वेक्षणासाठी पायाभूत चौकट पुरविणे व विकासात्मक नियोजनासाठी ही गणना सहाय्यभूत ठरते.

अनु.क्रमांक. अहवालाचे नाव अहवालाची माहिती दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 उद्योग यादी - २००५ (नागरी) उद्योग यादी - २००५ (नागरी) मराठी June-2005 924
2 उद्योग यादी - २००५ (ग्रामीण) उद्योग यादी - २००५ (ग्रामीण) मराठी June-2005 908
3 सहावी आर्थिक गणना 2013 – अस्थायी निष्कर्ष महाराष्ट्र राज्य - सहावी आर्थिक गणना 2013 – अस्थायी निष्कर्ष़ मराठी 2013-14 72
4 सहावी आर्थिक गणना २०१३ – अंतिम अहवाल सहावी आर्थिक गणना २०१३ – अंतिम अहवाल मराठी 2013 74
5 पाचवी आर्थिक गणना (अस्थायी निष्कर्ष) आर्थिक गणना - 2005 (अस्थायी निष्कर्ष) मराठी 2005-06 67
6 पाचवी आर्थिक गणना पाचवी आर्थिक गणना - 2005 मराठी 2005 67
7 चौथी आर्थिक गणना - १९९८ (तक्ते) चौथी आर्थिक गणना - १९९८ (तक्ते) मराठी 1998-99 68