राज्य उत्पन्न अंदाज - राज्य उत्पन्न अंदाज संचालनालयामार्फत परिगणित करण्यात येत असून त्याचे अहवाल यात दिले आहेत.

अनु.क्रमांक. अहवालाचे नाव अहवालाची माहिती दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका ( 2011-12 ते 2022-23 ) राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (2011-12 ते 2022-23) (पायाभूत वर्ष 2 इंग्रजी 2011-12 to 2022-23 18
2 राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका ( 2011-12 ते 2021-22 ) राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (2011-12 ते 2020-21) (पायाभूत वर्ष 2011-12) इंग्रजी 2011-12 to 2021-22 76
3 राज्य उत्पन्न नवीन मालिका महाराष्ट्र (सन 2011-12 ते सन 2020-21) राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (2011-12 ते 2020-21) (पायाभूत वर्ष 2011-12) इंग्रजी 2011-12 to 2020-21 68
4 राज्य उत्पन्न नवीन मालिका महाराष्ट्र (सन 2011-12 ते सन 2019-20) राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (2011-12 ते 2019-20) (पायाभूत वर्ष 2011-12) इंग्रजी 2011-12 to 2019-20 67
5 राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (२००४--२००५ ते २०१३-१४) राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (२००४--२००५ ते २०१३-१४) (पायाभूत वर्ष २००४--२००५) इंग्रजी 2004-05 to 2013-14 69
6 राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (१९९९-२००० ते २००६-०७) राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (१९९९-२००० ते २००६-०७) इंग्रजी 1999-2000 to 2006-07 67
7 राज्य उत्पन्न - महाराष्ट्र १९९३-९४ ते २००१-०२ सन १९९३-९४ ते २००१-०२ साठी उत्पन्नाचे अंदाज (पायाभूत वर्ष १९९३-९४) इंग्रजी 1993-94 to 2001-02 67
8 राज्य उत्पन्नाचे Disaggregated व Derived तक्ते राज्य उत्पन्नाचे Disaggregated व Derived तक्ते इंग्रजी 1993-94 to 2000-2001 67
9 राज्य उत्पन्नाची नवीन मालिका (पायाभूत वर्ष 2093-94) राज्य उत्पन्नाची नविन मालिका इंग्रजी 1993-94 to 1998-99 68
10 राज्य उत्पन्नाचे Disaggregated व Derived तक्ते राज्य उत्पन्नाचे Disaggregated व Derived तक्ते - इंग्रजी 1980-81 to 1994-95 68
11 राज्य उत्पन्नाच्या नवीन मालिकेचा अहवाल राज्य उत्पन्नाची नविन मालिका इंग्रजी 1980-81 to 1988-89 68