ईमेल-आयडी: cmfellowship-mah@gov.in

निवड प्रक्रिया

निवड प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये राबविली जाईल. निवड प्रक्रियेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:


टप्पा १

भाग १ : ऑनलाईन परीक्षा
भाग २ : सर्वाधिक गुणांच्या आधारे टप्पा २ साठी २१० उमेदवार शॉर्टलीस्ट करणे

टप्पा २

भाग १ : शॉर्टलीस्ट केलेले उमेदवार निबंध अपलोड करतील
भाग २ : मुलाखत (शॉर्टलीस्ट केलेल्या व निबंध सादर केलेल्या उमेदवारांसाठी लागू)
भाग ३ : अंतिम निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करणे

ऑनलाईन परीक्षेचे स्वरुप :

बहुविविध पर्याय असलेले वस्तुनिष्ठ स्वरुपाचे प्रश्न

माध्यम

परीक्षेचे माध्यम इंग्रजी असेल व जेथे व्यवहार्य असेल तेथे प्रश्न व पर्यायी उत्तराचे मराठीत भाषांतर पुरविले जाईल

एकूण गुण : १००. प्रत्येक प्रश्नास १ गुण
कालावधी : ६० मिनिटे


ऑनलाईन परीक्षेतील विषय : :


अनु. क्र

विषय

प्रश्नांची संख्या

तपशील

सामान्य ज्ञान

५०

महाराष्ट्र व भारतासंबंधी चालू घडामोडी, सामान्य ज्ञान, सामाजिक व अर्थशास्त्र यावर प्रश्न

तर्कशास्त्र

१०

तार्किक क्षमता

इंग्रजी भाषा

१०

वाक्य तयार करण्याची क्षमता, व्याकरण

मराठी भाषा

व्याकरण व रचना

माहिती तंत्रज्ञान

१०

विंडोज ७, एमएस ऑफिस २०१०, इंटरनेट

क्वान्टिटेटीव्ह ॲप्टीट्युड 

१५

डेटा चा अर्थ लावणे, अंकगणित, बीजगणित, मुलभूत भूमिती


टप्पा २ साठी उमेदवार शॉर्टलीस्ट करणे


एकूण गुण १०० पैकी राहतील
सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलाविले जाईल
शॉर्टलीस्ट केलेले उमेदवार ३ निबंध लिखित स्वरुपात सादर करतील. निबंध मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत असू शकतात
निबंधाचे विषय उमेदवारांना इमेल व संकेतस्थळाद्वारे कळविले जातील
सर्व ३ निबंध सादर करणाऱ्या शॉर्टलीस्ट केलेल्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी बोलाविले जाईल. सर्व ३ निबंध अपलोड न करणारे शॉर्टलीस्ट झालेले उमेदवार मुलाखतीस पात्र राहणार नाहीत

अंतिम निवड

उमेदवारांच्या अंतिम निवडीकरीता खालीलप्रमाणे गुणांकन पद्धत वापरली जाईल.


ऑनलाईन चाचणीचे १०० पैकी गुण १५ पैकी गुणांमध्ये रुपांतरीत करुन+ निबंध ३० गुण+ मुलाखत ५० गुण + पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक पदवी ५ गुण
निवड झालेल्या ६० उमेदवारांची यादी व १५ उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल
निवड झालेल्या उमेदवारांनी विहित मुदतीत ऑफर लेटर स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे निर्माण होणारी रिक्त पदे प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील


कृपया नोंद घ्या


मुलाखतीस येणाऱ्या उमेदवारांस आपल्यासोबत सर्व गुणपत्रिका, अनुभवाची प्रमाणपत्रे, ओळखपत्र व इतर संबंधित कागदपत्रांची मूळ प्रत व नक्कल आणणे आवश्यक आहे
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना मुलाखतीचा दिवस व वेळ इमेल द्वारे कळविण्यात येईल
मुलाखतीस हजर राहण्यासाठी उमेदवारांना प्रवासखर्च किंवा इतर कोणताही खर्च देण्यात येणार नाही